ÚLTIMES XIFRES

10 de gener de 2019

 

Estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana

Dades provisionals

Desembre de 2018


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de desembre de 2018, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 4,8%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 4,2%.


Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en tots els sectors: en Agricultura (-35,1%), en Indústria (-2,5%), en Construcció (-3,0%) i en Servicis (-5,3%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha disminuit respecte al mateix mes de l'any anterior un 4,2%.
Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat. Taxes de variació (%)

 

 

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA

 

Consum (MWh) Taxa de variació intermensual (%) Taxa de variació  interanual (%) Taxa de variació en el que va d'any (%)

TOTAL

1.942.475  -4,2   -4,8   1,3  

Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca

34.446  -20,1   -35,1   -3,9  

Indústria

612.188  0,9   -2,5   -2,9  

  Extractives i refinació; energia

42.067  -2,8   -9,7   -22,5  

  Alimentació, begudes i tabac

76.706  -0,6   -0,1   1,6  

  Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat;   fusta i suro

58.650  -1,1   -7,2   -2,1  

  Paper, cartó; arts gràfiques i edició

29.475  0,0   0,0   -4,9  

  Química

56.756  -2,9   0,1   3,4  

  Cautxú, plàstic i manufactures diverses

64.423  -2,0   -7,5   1,8  

  Productes minerals no metàl·lics

185.326  8,5   4,8   -2,6  

  Metal·lúrgia

34.272  -6,5   0,0   5,1  

  Màquines i transformats metàl·lics

29.141  -1,6   -4,2   1,6  

  Material de transport

35.372  -3,3   -19,4   -9,5  

Construcció i obres públiques

19.070  -10,1   -3,0   2,4  

Servicis

673.797  -8,9   -5,3   1,3  

  Hostaleria; comerç i servicis

341.290  -11,4   -4,4   1,2  

  Transport i emmagatzemament

116.204  -3,7   1,8   2,5  

  Administració i altres servicis públics; aigua   i residus

216.303  -7,5   -9,8   0,8  

Usos domèstics

600.964  -2,1   -4,2   2,6  

  No especificats

2.010  -2,1   -7,2   -8,1  

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: