ÚLTIMES XIFRES
15 de novembre de 2019Estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana


Dades provisionals
Octubre de 2019


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes d'octubre de 2019, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un ascens del 0,1%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 4,9%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut positiva en Construcció (0,8%) i en Servicis (0,2%). Ha resultat negativa en Agricultura (-12,2%) i en Indústria (-2,8%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha disminuit respecte al mateix mes de l'any anterior un 4,9%.Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL2.021.009-4,90,1-1,2
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca50.527-37,2-12,2-2,7
Indústria627.89826,3-2,8-2,3
Extractives i refinació; energia46.70114,53,62,1
Alimentació, begudes i tabac90.801-5,13,71,7
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro54.81762,1-4,1-7,4
Paper, cartó; arts gràfiques i edició28.4197,511,11,3
Química55.5578,1-3,01,0
Cautxú, plàstic i manufactures diverses64.80944,72,30,2
Productes minerals no metàl·lics178.26529,3-11,1-4,1
Metal·lúrgia35.67644,01,4-4,8
Màquines i transformats metàl·lics37.72279,430,86,0
Material de transport35.13171,6-22,7-14,5
Construcció i obres públiques20.489-7,50,80,7
Servicis786.695-12,20,2-0,5
Hostaleria; comerç i servicis416.663-12,30,5-0,9
Transport i emmagatzemament120.620-4,3-3,0-0,2
Administració i altres servicis públics; aigua i residus249.411-15,41,50,0
Usos domèstics533.472-15,04,9-1,0
No especificats1.927-16,94,4-0,1

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: