ÚLTIMES XIFRES
13 de novembre de 2020Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Setembre de 2020


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes de setembre de 2020, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un descens del 1,2%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 9,0%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa en Construcció (-1,0%) i en Servicis (-8,6%). Ha resultat positiva en Agricultura (12,5%) i en Indústria (2,9%).

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha augmentat respecte al mateix mes de l'any anterior un 4,4%.

Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL2.121.492-9,0-1,2-6,5
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca90.26614,712,5-12,5
Indústria536.611-19,92,9-7,3
Extractives i refinació; energia74.6649,916,41,4
Alimentació, begudes i tabac96.548-5,24,1-0,6
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro33.582-39,7-1,7-14,6
Paper, cartó; arts gràfiques i edició25.808-15,9-1,2-1,3
Química35.372-40,8-30,4-6,9
Cautxú, plàstic i manufactures diverses45.562-36,51,7-8,7
Productes minerals no metàl·lics155.907-16,19,4-8,0
Metal·lúrgia18.614-31,9-25,3-20,0
Màquines i transformats metàl·lics29.070-11,938,6-0,6
Material de transport21.485-40,45,0-23,0
Construcció i obres públiques21.963-13,1-1,0-7,8
Servicis817.022-2,3-8,6-11,0
Hostaleria; comerç i servicis442.995-3,0-6,7-13,7
Transport i emmagatzemament126.991-8,70,7-7,8
Administració i altres servicis públics; aigua i residus247.0362,8-15,7-8,0
Usos domèstics653.144-9,14,40,1
No especificats2.486-9,86,9-1,6

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: