ÚLTIMES XIFRES
18 de novembre de 2020Estimació del consum d'energia elèctrica


Dades provisionals
Octubre de 2020


L'estimació del consum d'energia elèctrica a la Comunitat Valenciana en el mes d'octubre de 2020, comparada amb la xifra del mateix mes de l'any anterior, experimenta un ascens del 2,6%.

Comparant este mes amb l'anterior, el consum d'energia elèctrica ha disminuit un 6,0%.

Gràfic 1: Estimació del consum d’energia elèctrica.

Taxes de variació interanual (%)

 

Si ens atenim a la classificació per sectors d'activitat, la taxa de variació interanual del consum d'energia elèctrica ha sigut negativa únicament en Servicis (-5,4%). Ha resultat positiva en Agricultura (47,9%), en Indústria (9,6%) i en Construcció (8,6) i .

D'altra banda, l'estimació del consum d'energia elèctrica per a usos domèstics ha augmentat respecte al mateix mes de l'any anterior un 2,0%.

Quadre 1: Estimació del consum d'energia elèctrica per sectors i branques d'activitat.
Taxes de variació (%)

ESTIMACIÓ CONSUM ENERGIA ELÈCTRICA
Consum
(MWh)
Taxa de
variació
intermensual
(%)
Taxa de
variació
interanual
(%)
Tasa de
variació en el
que va d'any
(%)
TOTAL1.993.896-6,02,6-1,1
Agricultura, ramaderia, silvicultura, caça i pesca74.115-17,947,9-5,7
Indústria642.16119,79,64,7
Extractives i refinació; energia54.979-26,417,851,2
Alimentació, begudes i tabac91.674-5,012,810,9
Indústria tèxtil, confecció, cuiro i calçat; fusta i suro52.08655,11,3-8,6
Paper, cartó; arts gràfiques i edició27.9628,39,08,1
Química72.626105,340,43,0
Cautxú, plàstic i manufactures diverses64.08640,7-0,3-7,2
Productes minerals no metàl·lics186.76019,818,77,5
Metal·lúrgia30.15362,0-15,3-19,0
Màquines i transformats metàl·lics32.57012,0-12,3-0,8
Material de transport29.26636,2-16,0-17,3
Construcció i obres públiques21.381-2,78,6-3,4
Servicis727.486-11,0-5,4-8,3
Hostaleria; comerç i servicis381.700-13,8-6,9-11,6
Transport i emmagatzemament117.015-7,9-2,7-7,0
Administració i altres servicis públics; aigua i residus228.770-7,4-4,3-3,2
Usos domèstics526.789-19,32,02,8
No especificats1.966-20,97,14,4

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Energia > Estimació del consum d'energia elèctrica de la Comunitat Valenciana).


NOTA METODOLÒGICA

La informació sobre el consum d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana l'elabora la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball en col·laboració amb l’Institut Valencià de Competitivitat Empresarial (IVACE).

Les xifres s'estimen a partir de les dades proporcionades per les distintes empreses distribuïdores d'energia elèctrica en la Comunitat Valenciana i de la informació sobre els autoconsums subministrada per les empreses cogeneradores.

Pel fet que les distintes fonts proporcionen la informació amb diferent periodicitat, les dades s'incorporen de forma progressiva a les estimacions.

L'estimació del consum d'energia elèctrica es realitza de forma mensual i es proporciona inicialment amb resultats provisionals. En quant es disposa d'informació definitiva de totes les fonts referents al període, es presenten els resultats definitius i es revisen els provisionals. Totes les dades es proporcionen en megawatts-hora (MWh).

En l'explotació de resultats s'ha utilitzat una classificació estadística de les dades segons 17 branques d'activitat. En esta classificació pròpia, s'ha intentat compatibilitzar la sectorització a partir de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques de 2009 (CNAE-09) i la sectorització emprada pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç per a l'obtenció de les dades (Sectorització MIE).

No obstant això, esta última classificació, obliga a incloure determinades activitats en un sector diferent del que contempla la CNAE-09. En concret afecta les activitats següents: