ÚLTIMES XIFRES
28 d'octubre de 2019


Conjuntura de comerç exterior i intracomunitari
Comunitat Valenciana

Dades provisionals
Agost de 2019


El valor total de les exportacions i expedicions de la Comunitat Valenciana durant el mes d'agost de 2019 va ascendir a 1.754,6 milions d'euros i el de les importacions i introduccions a 1.806,3 milions. Les taxes de variació interanual calculades amb dades comparables (vegeu nota metodològica) s'han situat en un -8,2% i un -11,5% respectivament.

Amb estos resultats, les exportacions i expedicions realitzades en l’any 2019 abasten unes xifres acumulades de 20.786,9 milions, la qual cosa representa un asscens del 1,8% sobre l'any anterior. Les importacions i introduccions acumulades ascendeixen a 19.274,0 milions, amb un ascens interanual del 4,5%. La taxa de cobertura del que duem de l’any 2019 se situa en el 108%, quedant 3 punts per davall de la del mateix període de l'any 2018.


Quadre 1: Comerç exterior i intracomunitari

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
Milers €Taxa de variació
interanual (%)
Milers €Taxa de variación
interanual (%)
Gener 20192.606.831-1,92.486.775-1,3
Febrer 20192.728.4993,62.414.0656,8
Març 20192.762.581-3,22.443.2176,6
Abril 20192.629.5085,02.418.2635,7
Maig 20192.942.3507,52.668.9538,7
Juny 20192.621.7201,62.422.9315,8
Juliol 20192.740.7667,92.613.46913,6
Agost 20191.754.603-8,21.806.296-11,5
Total any 201920.786.8571,819.273.9704,5

Gràfic 1: Evolució del comerç exterior i intracomunitari

 

Quant al comportament sectorial i analitzant la seua repercussió en les taxes de variació interanual de les exportacions acumulades en l'any 2019 respecte a l'any anterior, entre les seccions amb pesos significatius que han experimentat ascensos destaquen Màquines i aparells; material elèctric (26,4%), Mercaderies i productes diversos (23,4%) i Productes del regne vegetal (3,8%).

Per altra banda, les seccions amb pes significatiu que han experimentat major descens són Productes minerals (-17,9%), Metalls comuns i les seues manufactures (-6,1%) i Material de transport (-2,4%).

Pel que fa a les importacions, les seccions amb cert pes relatiu en el conjunt de les importaciones que han experimentat un augment en el seu volum en el que va d'any són Mercaderies i productes diversos (31,5%), Màquines i aparells; material elèctric (18,9%) i Metalls comuns i les seues manufactures (6,9%).

Els majors descensos dins de les seccions amb cert pes relatiu han sigut els experimentats per Greixos i olis; productes del seu desdoblament; ceres (-11,6%), Productes minerals (-4,0%) i Productes de les indústries químiques o afins (-3,3%).


Quadre 2: Comerç exterior i intracomunitari segons seccions de l’aranzel

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
SeccióGen-Ago
2019
Gen-Ago
2018
% var
19-18
Gen-Ago
2019
Gen-Ago
2018
% var
19-18
01 Animals vius i productes del regne animal329.807320.8582,7559.199584.327-4,3
02 Productes del regne vegetal2.774.5482.672.0463,81.074.5791.050.9742,2
03 Greixos i olis; productes del seu desdoblament; ceres47.60458.407-18,4197.827223.971-11,6
04 Productes alimentaris; begudes; tabac910.817889.0192,4680.508651.0164,5
05 Productes minerals823.5711.003.285-17,92.108.1102.197.433-4,0
06 Productes de les indústries químiques o afins2.129.7622.103.9201,21.409.6831.457.908-3,3
07 Matèries plàstiques, cautxú i les seues manufactures890.338839.8546,01.306.8751.226.5086,5
08 Pells, cuirs i les seues manufactures178.963185.083-3,3318.246320.852-0,8
09 Fusta, suro i les seues manufactures133.315127.9504,1191.906191.7920,0
10 Paper, les seues matèries primeres i manufactures159.180153.0743,9350.969364.138-3,6
11 Matèries tèxtils i les seues manufactures616.888598.4003,0763.079779.381-2,0
12 Calçat; barreteria; paraigües; plomes artificials877.332906.972-3,2729.954636.25914,7
13 Manufactures de pedra, ciment, etc.; ceràmica; vidre2.259.6742.191.8453,0302.147315.684-4,2
14 Perles fines, pedres i metalls preciosos19.43514.43934,515.59314.5736,9
15 Metalls comuns i les seues manufactures958.5891.021.848-6,11.532.6101.433.3056,9
16 Màquines i aparells; material elèctric1.812.5761.433.06026,43.302.4262.776.14618,9
17 Material de transport4.784.7774.905.438-2,43.234.8633.233.9580,0
18 Òptica, fotografia i cinema; aparells de precisió168.532188.285-10,4379.719359.1375,7
19 Armes i municions2.4952.768-9,818.95722.867-17,1
20 Mercaderies i productes diversos708.435574.04723,4774.132588.48231,5
21 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat2.7083.736-27,52.1402.166-1,1
No classificats197.510220.483-10,420.44912.46364,0
TOTAL20.786.85720.414.8161,819.273.97018.443.3404,5
Unitat: Milers d'euros

 

Atenent a la classificació de productes segons capítols de l’aranzel, els principals productes objecte d'intercanvi en el que va de l’any 2019 han sigut Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc., Productes ceràmics i Fruits comestibles; escorces de cítrics o de melons pel costat de les vendes. Quant a les adquisicions, se situen en els primers llocs les compres de Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc., Reactors nuclears, calderes i artefactes mecànics i Combustibles, olis i ceres minerals (vegeu quadre 3).

Quadre 3: Principals productes objecte d'intercanvi: acumulat 2019

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
CapítolMilers €%
s/total
% var.
19-18
CapítolMilers €%
s/total
% var.
19-18
87 Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc.4.712.49922,7-1,487 Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc.3.136.16616,33,4
69 Productes ceràmics1.961.7439,42,084 Reactors nuclears, calderes i artefactes mecànics2.067.61710,714,1
08 Fruits comestibles; escorces de cítrics o de melons1.862.0229,0-0,227 Combustibles, olis i ceres minerals1.828.3799,5-4,9
84 Reactors nuclears, calderes i artefactes mecànics1.284.2456,225,085 Màquines i aparells elèctrics1.234.8096,428,0
64 Calçat, polaines, articles anàlegs i les seues parts871.9804,2-3,339 Matèries plàstiques i les seues manufactures1.000.1875,26,4
Resta productes10.094.36848,6-Resta productes10.006.81251,9-

Diferenciant l'origen i destí geogràfic de les mercaderies, els principals països clients han sigut Alemanya, França, Regne Unit i Itàlia. Pel costat de les importacions, els proveïdors que ocupen els primers llocs són Xina, Alemanya, Itàlia i França (vegeu quadre 4).

En relació a l'exercici anterior, els països que reflecteixen les taxes més favorables dins dels deu principals destins de les vendes són Polònia, Estats Units i Alemanya i Portugal, amb un creixement en el volum acumulat de les seues adquisicions a la Comunitat Valenciana respectivament del 24,6%, 16,1% i 4,6% per als dos últims. Quant a les importacions, els creixements entre els principals països d’origen corresponen a Japó (37,2%), Estats Units (26,2%) i Turquia (20,3%).

Quadre 4: Principals països de destí i d'origen: acumulat 2019

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
PaísMilers €%
s/total
% var.
19-18
PaísMilers €%
s/total
% var.
19-18
Alemanya2.878.45913,84,6Xina2.491.13312,918,1
França2.455.40011,8-8,5Alemanya1.799.1799,38,2
Regne Unit1.714.6588,23,5Itàlia1.353.1177,0-3,1
Itàlia1.675.7478,0-3,3França1.322.4066,8-11,5
Estats Units d'Amèrica1.569.4737,516,1Regne Unit1.155.0145,97,5
Portugal880.2134,24,6Estats Units d'Amèrica1.080.2645,626,2
Països Baixos600.2622,8-5,0Turquia968.5475,020,3
Polònia491.9682,324,6Portugal610.9763,1-2,5
Marroc472.1202,2-2,2Japó557.1872,837,2
Bèlgica401.2761,9-2,0Països Baixos527.1112,70,3
Resta països7.647.28137,3-Resta països7.409.03638,9-
TOTAL20.786.857100,01,8TOTAL19.273.970100,04,5

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat ( Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Estadística de comerç exterior i intracomunitari > Resultats per a la Comunitat Valenciana (conjunturals)).


NOTA METODOLÒGICA

Les dades de comerç exterior i intracomunitari es basen en la informació subministrada mensualment pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

La informació continguda en cada lot mensual inclou, d'una banda, el conjunt d'operacions de comerç exterior i intracomunitari realitzades en el mes de referència l'origen o destí del qual es localitza en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que han pogut processar-se abans del moment de l'enviament. D'altra banda, en el mateix lot també s'inclou informació retrospectiva sobre operacions realitzades en mesos precedents que no van poder registrar-se en el seu moment i, per això, no van ser incloses en anteriors lots.

Per este motiu, cada vegada que es publica en el Portal Estadístic de la Generalitat la informació corresponent a un nou mes, es revisen i actualitzen de forma conjunta les dades corresponents a tots els mesos transcorreguts de l'any en curs i tenen caràcter provisional. Finalitzat l'any de referència, el Departament de Duanes i II.EE. realitza una revisió completa de les dades i procedeix posteriorment al seu tancament. A partir de llavors, les dades es consideren definitives i, una vegada que es disposa d'elles, s'actualitza la informació.

Per tot l’anterior, les taxes de variació interanual que es presenten es calculen únicament amb dades estrictament comparables, la qual cosa requereix utilitzar les dades provisionals que estaven disponibles en la mateixa data de l'any anterior; sense tindre en compte, per tant, les posteriors revisions. L'abast d'estes revisions, així com una explicació més detallada de les característiques d'esta informació, estan disponibles en la nota metodològica que s’ofereix en el Portal Estadístic de la Generalitat.