ÚLTIMES XIFRES
3 de febrer de 2020


Conjuntura de comerç exterior i intracomunitari
Comunitat Valenciana

Dades provisionals
Novembre de 2019


El valor total de les exportacions i expedicions de la Comunitat Valenciana durant el mes de novembre de 2019 va ascendir a 2.713,5 milions d'euros i el de les importacions i introduccions a 2.171,6 milions. Les taxes de variació interanual calculades amb dades comparables (vegeu nota metodològica) s'han situat en un 0,0% i un -6,5% respectivament.

Amb estos resultats, les exportacions i expedicions realitzades en l’any 2019 abasten unes xifres acumulades de 28.720,1 milions, la qual cosa representa un ascens del 2,0% sobre l'any anterior. Les importacions i introduccions acumulades ascendeixen a 26.624,2 milions, amb un ascens interanual del 3,9%. La taxa de cobertura del que duem de l’any 2019 se situa en el 108%, quedant 2 punts per davall de la del mateix període de l'any 2018.


Quadre 1: Comerç exterior i intracomunitari

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
Milers €Taxa de variació
interanual (%)
Milers €Taxa de variación
interanual (%)
Gener 20192.608.669-1,92.489.363-1,2
Febrer 20192.731.5293,62.418.0766,9
Març 20192.766.533-3,22.451.3566,8
Abril 20192.632.5564,92.421.3685,8
Maig 20192.946.8387,42.674.4238,8
Juny 20192.634.4081,82.436.0646,2
Juliol 20192.759.3487,92.627.73113,1
Agost 20191.770.404-8,31.857.431-9,6
Setembre 20192.340.6330,12.503.25614,5
Octubre 20192.815.7117,62.573.516-1,3
Novembre 20192.713.4690,02.171.604-6,5
Total any 201928.720.0972,026.624.1873,9

Gràfic 1: Evolució del comerç exterior i intracomunitari

 

Quant al comportament sectorial i analitzant la seua repercussió en les taxes de variació interanual de les exportacions acumulades en l'any 2019 respecte a l'any anterior, entre les seccions amb pesos significatius que han experimentat ascensos destaquen Màquines i aparells; material elèctric (22,9%), Mercaderies i productes diversos (18,0%) i Productes del regne vegetal (5,1%).

Per altra banda, les seccions amb pes significatiu que han experimentat major descens són Productes minerals (-14,5%), Metalls comuns i les seues manufactures (-5,2%) i Material de transport (-2,6%).

Pel que fa a les importacions, les seccions amb cert pes relatiu en el conjunt de les importaciones que han experimentat un augment en el seu volum en el que va d'any són Mercaderies i productes diversos (19,5%), Calçat; barreteria; paraigües; plomes artificials (17,2%) i Màquines i aparells; material elèctric (16,5%).

Els majors descensos dins de les seccions amb cert pes relatiu han sigut els experimentats per Productes de les indústries químiques o afins (-4,4%) i Productes minerals (-2,9%).


Quadre 2: Comerç exterior i intracomunitari segons seccions de l’aranzel

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
SeccióGen-Nov
2019
Gen-Nov
2018
% var
19-18
Gen-Nov
2019
Gen-Nov
2018
% var
19-18
01 Animals vius i productes del regne animal453.094435.9883,9783.715821.799-4,6
02 Productes del regne vegetal3.821.4063.634.6795,11.535.3051.445.1646,2
03 Greixos i olis; productes del seu desdoblament; ceres65.23379.660-18,1271.545310.767-12,6
04 Productes alimentaris; begudes; tabac1.265.4531.208.9144,6938.708912.1652,9
05 Productes minerals1.196.8921.400.871-14,52.924.9833.013.447-2,9
06 Productes de les indústries químiques o afins2.825.1742.784.5051,41.910.3511.998.710-4,4
07 Matèries plàstiques, cautxú i les seues manufactures1.247.5161.173.1246,31.781.6791.724.0453,3
08 Pells, cuirs i les seues manufactures249.272255.456-2,4430.885441.428-2,3
09 Fusta, suro i les seues manufactures185.027173.8706,4267.317265.5170,6
10 Paper, les seues matèries primeres i manufactures215.370217.276-0,8473.105500.216-5,4
11 Matèries tèxtils i les seues manufactures861.046837.8832,71.067.2291.102.591-3,2
12 Calçat; barreteria; paraigües; plomes artificials1.162.9671.171.850-0,7998.088851.05417,2
13 Manufactures de pedra, ciment, etc.; ceràmica; vidre3.038.1732.955.1612,8421.421437.891-3,7
14 Perles fines, pedres i metalls preciosos27.83720.27437,321.59520.3975,8
15 Metalls comuns i les seues manufactures1.269.4131.339.475-5,22.098.3471.992.5135,3
16 Màquines i aparells; material elèctric2.586.1482.102.75922,94.607.6003.952.17716,5
17 Material de transport6.731.4416.911.911-2,64.426.2744.360.8041,5
18 Òptica, fotografia i cinema; aparells de precisió237.302260.199-8,7526.151504.7144,2
19 Armes i municions4.2704.449-4,026.70130.608-12,7
20 Mercaderies i productes diversos1.009.978855.89318,01.079.398902.97219,5
21 Objectes d’art, de col·lecció o d’antiguitat3.7414.420-15,32.5323.392-25,3
No classificats263.342317.041-16,931.25717.78275,7
TOTAL28.720.09728.145.6592,026.624.18725.610.1523,9
Unitat: Milers d'euros

 

Atenent a la classificació de productes segons capítols de l’aranzel, els principals productes objecte d'intercanvi en el que va de l’any 2019 han sigut Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc., Fruits comestibles; escorces de cítrics o de melons i Productes ceràmics pel costat de les vendes. Quant a les adquisicions, se situen en els primers llocs les compres de Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc., Reactors nuclears, calderes i artefactes mecànics i Combustibles, olis i ceres minerals (vegeu quadre 3).

Quadre 3: Principals productes objecte d'intercanvi: acumulat 2019

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
CapítolMilers €%
s/total
% var.
19-18
CapítolMilers €%
s/total
% var.
19-18
87 Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc.6.596.68823,0-2,287 Vehicles automòbils, tractors, cicles, etc.4.305.29116,23,9
08 Fruits comestibles; escorces de cítrics o de melons2.665.8429,32,784 Reactors nuclears, calderes i artefactes mecànics2.838.48710,710,9
69 Productes ceràmics2.649.6929,22,227 Combustibles, olis i ceres minerals2.535.9089,5-3,6
84 Reactors nuclears, calderes i artefactes mecànics1.795.4656,318,885 Màquines i aparells elèctrics1.769.1136,626,9
64 Calçat, polaines, articles anàlegs i les seues parts1.155.5924,0-0,839 Matèries plàstiques i les seues manufactures1.346.8285,13,1
Resta productes13.856.81848,2-Resta productes13.828.56051,9-

Diferenciant l'origen i destí geogràfic de les mercaderies, els principals països clients han sigut Alemanya, França, Regne Unit, Itàlia i Estats Units. Pel costat de les importacions, els proveïdors que ocupen els primers llocs són Xina, Alemanya, Itàlia i França (vegeu quadre 4).

En relació a l'exercici anterior, els països que reflecteixen les taxes més favorables dins dels deu principals destins de les vendes són Polònia, Estats Units i Portugal, amb un creixement en el volum acumulat de les seues adquisicions a la Comunitat Valenciana del 20,9%, 17,1% i 6,7% respectivament. Quant a les importacions, els creixements entre els principals països d’origen corresponen a Japó (47,5%), Estats Units (28,0%) i Turquia (17,7%).

Quadre 4: Principals països de destí i d'origen: acumulat 2019

Exportacions i expedicionsImportacions i introduccions
PaísMilers €%
s/total
% var.
19-18
PaísMilers €%
s/total
% var.
19-18
Alemanya4.006.31913,93,7Xina3.400.03912,715,5
França3.412.90211,8-4,4Alemanya2.485.8799,36,8
Regne Unit2.398.8418,34,5Itàlia1.879.2527,0-4,0
Itàlia2.309.3298,0-0,9França1.806.3516,7-12,7
Estats Units d'Amèrica2.232.6217,717,1Estats Units d'Amèrica1.573.8445,928,0
Portugal1.247.0044,36,7Regne Unit1.556.3295,85,8
Països Baixos800.8462,7-7,3Turquia1.311.9064,917,7
Marroc690.0242,43,9Portugal849.9113,1-3,4
Polònia676.5932,320,9Països Baixos760.1912,83,5
Bèlgica537.5171,8-1,8Japó748.2722,847,5
Resta països10.408.10136,8-Resta països10.252.21339,0-
TOTAL28.720.097100,02,0TOTAL26.624.187100,03,9

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat ( Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Estadística de comerç exterior i intracomunitari > Resultats per a la Comunitat Valenciana (conjunturals)).


NOTA METODOLÒGICA

Les dades de comerç exterior i intracomunitari es basen en la informació subministrada mensualment pel Departament de Duanes i Impostos Especials de l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.

La informació continguda en cada lot mensual inclou, d'una banda, el conjunt d'operacions de comerç exterior i intracomunitari realitzades en el mes de referència l'origen o destí del qual es localitza en l'àmbit de la Comunitat Valenciana i que han pogut processar-se abans del moment de l'enviament. D'altra banda, en el mateix lot també s'inclou informació retrospectiva sobre operacions realitzades en mesos precedents que no van poder registrar-se en el seu moment i, per això, no van ser incloses en anteriors lots.

Per este motiu, cada vegada que es publica en el Portal Estadístic de la Generalitat la informació corresponent a un nou mes, es revisen i actualitzen de forma conjunta les dades corresponents a tots els mesos transcorreguts de l'any en curs i tenen caràcter provisional. Finalitzat l'any de referència, el Departament de Duanes i II.EE. realitza una revisió completa de les dades i procedeix posteriorment al seu tancament. A partir de llavors, les dades es consideren definitives i, una vegada que es disposa d'elles, s'actualitza la informació.

Per tot l’anterior, les taxes de variació interanual que es presenten es calculen únicament amb dades estrictament comparables, la qual cosa requereix utilitzar les dades provisionals que estaven disponibles en la mateixa data de l'any anterior; sense tindre en compte, per tant, les posteriors revisions. L'abast d'estes revisions, així com una explicació més detallada de les característiques d'esta informació, estan disponibles en la nota metodològica que s’ofereix en el Portal Estadístic de la Generalitat.