ÚLTIMES XIFRES
27 de juliol de 2020


Enquesta de condicions de vida (ECV)

Resultats per a la Comunitat Valenciana 2019

Principals resultats

• Els ingressos mitjans anuals de les llars (renda mitjana de les llars) van arribar als 26.176 euros en 2018, un 3,8% per damunt de l’any anterior.

• El llindar de risc de pobresa per a les llars unipersonals se situa en 8.396 euros en 2019 (calculat amb ingressos de 2018), amb un increment del 1,8% respecte a l’any anterior.

• El 20,9% de la població resident en la Comunitat Valenciana está per davall del llindar de risc de pobresa segons la seua distribució de renda en 2018, 1,9 punts inferior a l’any precedent.

• El 24,4% de la població resident en la Comunitat Valenciana està en risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020) segons la seua distribució de renda en 2018, 3,2 punts inferior a l’any anterior.

• El 33,5% de les llars afirma que no té capacitat per a afrontar gastos imprevistos en 2019, 6,7 punts menys que l’any anterior. Xifra inferior al 33,9% corresponent a Espanya.

• El 18,0% de les llars manifesta arribar a fi de mes amb dificultat o molta dificultat en 2019, 3,4 punts menys que l’any anterior. A Espanya el percentatge és el 21,0%.

• El percentatge de llars que perceben prestacions socials en la Comunitat Valenciana aconsegueix el 66,3% en 2019, 3,0 punts menys que l’any anterior.

Llars segons la capacitat d'arribar a fi de mes

En 2019, el 18,0% de les llars manifesta arribar a fi de mes amb dificultat o molta dificultat (3,4 punts menys que l'any anterior). A Espanya este percentatge és el 21,0%. Si afegim les llars que tenen certa dificultat a arribar a fi de mes, el total de llars de la Comunitat Valenciana que troba dificultats per a arribar a fi de mes puja fins al 49,1%. Per comparació, aquest mateix agregat representa a Espanya el 47,9% de les llars.Llars segons capacitat de la llar per a arribar a fi de mes

Renda mitjana de la llar i per persona

La renda mitjana de les llars en 2018 ascendeix a 26.176 euros anuals i la renda mitjana per persona és de 10.611 euros, un 3,7% superior a la registrada l’any anterior. Si s’inclou l’ingrés no monetari provinent de la valoració de l’ús que fa la llar de la seua vivenda, quan esta és de la seua propietat o la té cedida gratuïtament (lloguer imputat), la renda mitjana de la llar ascendeix a 30.683 euros i la renda mitjana per persona a 12.438 euros.

En el cas dels hòmens, la renda mitjana per persona ascendeix a 10.822 euros mentre que per a les dones és un 3,8% menor (10.407 euros).

Renda anual mitjana en 2018 per persona segons sexe i grup d’edat

  Renda mitjana per persona
Sense lloguer imputat Amb lloguer imputat
 Ambdós sexes  Hòmens  Dones  Ambdós sexes  Hòmens  Dones
 Total 10.611 12.438 10.822 12.598 10.407 12.283
  Menys de 16 anys 7.876 8.905 7.852 8.874 7.902 8.938
  De 16 a 29 anys 9.506 10.768 9.801 11.157 9.202 10.369
  De 30 a 44 anys 10.023 11.538 10.580 12.200 9.455 10.863
  De 45 a 64 anys 12.071 14.094 11.971 13.913 12.169 14.272
  De 65 anys o més 12.154 15.116 12.919 15.700 11.545 14.651
Unitats: Euros


Renda anual mitjana segons sexe i edat


Per tipus de llar, les "Llars de tres o más adults sense fills dependents a càrrec" són les que tenen major renda mitjana per llar (36.390 euros), mentre que les "Llars amb una persona dona" són les que tenen una menor renda per llar (14.447 euros) seguits de les "Llars amb una persona de 65 o més anys" (14.601 euros).

Renda anual mitjana en 2018 per llar segons tipus de llar

  Renda mitjana per llar
Sense lloguer imputat Amb lloguer imputat
Total 26.176 30.683
 Llars unipersonals 15.927 20.299
  -Una persona menor de 65 anys 17.021 21.045
  -Una persona de 65 o més anys 14.601 19.395
  -Una persona home 17.921 22.290
  -Una persona dona 14.447 18.821
 Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec 18.355 22.948
 Llars de dos adults 28.418 32.978
  -Llars de dos adults sense fills dependents a càrrec 25.106 30.029
    Dos adults, ambdós menors de 65 anys 27.092 31.554
    Dos adults, almenys un d’ells de 65 anys o més 23.264 28.615
  -Llars de dos adults amb fills dependents a càrrec 32.427 36.547
    Dos adults amb un fill dependent a càrrec 30.244 34.142
    Dos adults amb dos o més fills dependents a càrrec 34.070 38.358
 Llars de tres o més adults 35.312 39.842
  -Sense fills dependents a càrrec 36.390 41.327
  -Amb fills dependents a càrrec 32.788 36.366
Unitats: Euros


Llindar de risc de pobresa

En esta explotació, s’obté un llindar de pobresa relatiu calculat com el 60% de la mitjana de la distribució d’ingressos anuals per unitat de consum de les persones de la Comunitat Valenciana, assignats en funció de la llar a la que pertanyen. Per tant augmenta o disminuïx en la mesura que ho fa la mitjana dels ingressos

Les unitats de consum per llar s’obtenen utilitzant l’escala de l’OCDE modificada, que assigna un pes de 1 al primer membre de la llar de 14 o més anys, un pes de 0,5 als altres i un pes de 0,3 als menors de 14 anys.

En 2019, este llindar és de 8.396,4 euros per a les llars unipersonals, (calculat amb les dades d’ingressos de 2018). En el cas de llars compostes per dos adults i dos xiquets, el llindar se situa en 17.632,5 euros.Taxa de risc de pobresa

La població en risc de pobresa és un indicador relatiu que mesura desigualtat. No mesura pobresa absoluta, sinó quantes persones tenen ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població.

El percentatge de població per davall del llindar de risc de pobresa és del 20,9% de la població en 2018. Esta taxa és lleugerament superior en el cas de les dones (21,8%) que en el dels hòmens (20,0%). Si s’inclou el lloguer imputat com a ingrés de la llar, la taxa de pobresa és del 17,5%.Taxa de risc de pobresa segons sexe i grup d’edat de la persona de referencia

  Taxa de risc de pobresa(%)
Sense lloguer imputat Amb lloguer imputat
 Ambdós sexes  Hòmens  Dones  Ambdós sexes  Hòmens  Dones
 Total 20,9 17,5 20,0 17,0 21,8 18,0
  Menys de 16 anys 24,9 25,0 30,7 29,6 30,7 29,6
  De 16 a 29 anys 26,6 24,9 27,0 23,4 26,2 26,3
  De 30 a 44 anys 19,3 19,0 18,7 19,8 20,0 18,2
  De 45 a 64 anys 19,0 14,8 19,3 15,8 18,8 13,8
  De 65 anys o més 17,9 8,3 17,4 6,7 18,3 9,5
Unitats: Percentatges


Taxa de risc de pobresa segons sexe i edat


La major taxa de risc de pobresa correspon a "Llars de tres o más adults amb fills dependents a càrrec" (41,0%), seguits pels "Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec" (39,4%).

Taxa de risc de pobresa segons tipus de llar

  Taxa de risc de pobresa (%)
Sense lloguer imputat
Total 20,9
 Llars unipersonals 19,5
  -Una persona menor de 65 anys 28,8
  -Una persona de 65 o més anys 8,1
  -Una persona home 19,2
  -Una persona dona 19,7
 Llars d’un adult i almenys un fill dependent a càrrec 39,4
 Llars de dos adults 18,1
  -Llars de dos adults sense fills dependents a càrrec 15,0
    Dos adults, ambdós menors de 65 anys 11,1
    Dos adults, almenys un d’ells de 65 anys o més 18,6
  -Llars de dos adults amb fills dependents a càrrec 20,1
    Dos adults amb un fill dependent a càrrec 17,5
    Dos adults amb dos o més fills dependents a càrrec 21,6
 Llars de tres o més adults 25,7
  -Sense fills dependents a càrrec 16,1
  -Amb fills dependents a càrrec 41,0
Unitats: Percentatges

Respecte a la nacionalitat el percentatge de persones per davall del llindar de risc de pobresa varia entre el 15,7% si és espanyola i el 69,9% si la nacionalitat és d’altre país de la Unió Europea.

A major nivell de formació s’observa menor risc de pobresa. Per a la Educació superior la taxa de risc de pobresa és de 11,3%, mentre que per a l’Educació primària aconsegueix el 30,3%.


Quan es calcula el llindar del risc de pobresa considerant la renda de tota la població espanyola, s’obté una taxa de risc de pobresa per a la Comunitat Valenciana en 2019 del 23,7% (3,0 punts per damunt del 20,7% d’Espanya i 2,3 punts menys que l’any anterior). Si es considera el valor del lloguer imputat, la taxa de risc de pobresa es redueix 20,6% (18,6% per a Espanya), (2,4 punts menys que en 2018).Taxa de risc de pobresa segons el llindar espanyol per Comunitats Autònomes

Situació econòmica de les llars

Segons l’ECV, en 2019 el 18,0% de les llars de la Comunitat Valenciana arriba a final de mes amb dificultat o molta dificultat. Este percentatge és inferior al registrat l’any anterior (21,4%).

Per la seua banda, el 33,5% de les llars no té capacitat per a afrontar despeses imprevistes en 2019, 6,7 punts menys que l’any anterior.

D’altra banda, el 34,5% de les llars de la Comunitat Valenciana no pot permetre’s anar de vacances fora de casa almenys una setmana a l’any en 2019, 1,6 punts menys que l’any anterior.Evolució de les dificultats econòmiques de les llars
Notes Metodològiques

L’Enquesta de condicions de vida (ECV) pertany, al conjunt d’estadístiques europees harmonitzades, és a dir, amb metodologia i definicions comunes per a tots els països de la UE. Està regulada pel Reglament (CE) Núm. 1177/2003 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 de juny de 2003 relatiu a les estadístiques comunitàries sobre la renda i les condicions de vida.

L’enquesta és de caràcter anual i la va executar l’INE per primera vegada, a Espanya, durant 2004. La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a partir dels microdades procedents de la mostra corresponent a la Comunitat Valenciana, genera una explotació estadística ampliada dins de les limitacions del disseny i grandària mostral, amb la finalitat d’obtindre per a este àmbit taules i indicadors que presenten una descripció de la renda i les condicions de vida dels residents a la Comunitat Valenciana. L’àmbit territorial per a totes les taules de la publicació és la Comunitat Valenciana. Concretament esta operació genera dades sobre:

1. Ingressos de les llars privades i en general sobre la seua situació econòmica.
2. Pobresa, privació i protecció social.
3. Ocupació i activitat.
4. Jubilacions, pensions i situació socioeconòmica de les persones majors.
5. Vivenda i costos associats a esta.
6. Nivell de formació, salut i efectes d’ambdós sobre la condició socioeconòmica.

Es publica l’indicador taxa de risc de pobresa o exclusió social (estratègia Europa 2020). Es tracta d’un dels indicadors establits en la denominada estratègia "Europa 2020", que té com a objectiu el creixement intel·ligent, sostenible i integrador.Concretament està emmarcat en la iniciativa de la UE "Plataforma europea contra la pobresa": Garantir la cohesió social i territorial de tal forma que els beneficis del creixement i de l’ocupació arriben a tots i que les persones afectades per la pobresa i l’exclusió social puguen viure amb dignitat i participar activament en la societat

A partir de l’edició de 2007, es calcula també la renda de la llar incrementada amb el valor del lloguer imputat, és a dir, el valor de l’ús que la llar fa de la vivenda, quan esta és de la seua propietat. Es tracta d’un component no monetari, que té rellevància en el mesurament dels ingressos i les taxes de pobresa, l’estimació dels quals es realitza per mitjà del mètode del lloguer imputat (valoració de l’ús de la vivenda amb un mètode mixt, basat en els preus dels lloguers reals i en la valoració subjectiva de la pròpia llar).

A partir de l’edició de 2009, s’incorporen les rendes procedents d’esquemes privats de pensions no relacionats amb el treball en el càlcul dels ingressos nets de la llar.

En l’Enquesta de Condicions de Vida de 2013, es va adoptar una nova metodologia en la producció de dades relatives als ingressos de la llar, que combina la informació proporcionada per l’informador amb informació procedent de fitxers administratius.

A causa del canvi de metodologia es produïx una ruptura de la sèrie en l’enquesta de 2013 que fa que les dades d’ingressos no siguen comparables amb les dades publicades dels anys anteriors.


Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de condicions de vida-Resultats per a la Comunitat Valenciana-Explotació extensa (ECV)