ÚLTIMES XIFRES
11 de febrer de 2019


Estadística estructural d'empreses: Sector industrial

Any 2017. Resultats avançLa xifra de negocis del sector industrial a la Comunitat Valenciana va arribar als 65.407 milions d'euros en 2017.

La xifra de negocis dels 24.713 locals industrials1 situats a la Comunitat Valenciana va arribar als 65.407 milions d'euros en 2017, la qual cosa suposa el 10,6% del total d'Espanya (616.918 milions d'euros).

Si prenem com a referència el conjunt d'empreses industrials que tenen la seua seu social a la Comunitat Valenciana, independentment d'on estiguen situats els seus locals, la xifra de negocis se situa en 46.620 milions d'euros, açò és, un 7,6% del total d'Espanya. En la resta d'aquest document solament es farà referència al sector industrial entès com el conjunt de locals industrials situats a la Comunitat Valenciana, independentment d'on es trobe la seu social de l'empresa matriu.

En la següent taula es presenten les principals magnituds que descriuen el sector industrial situat la Comunitat Valenciana.

  Comunitat Valenciana
 Nombre de locals  24.713  
 Xifra de negocis (milers d'euros)  65.407.486  
 Sous i salaris (milers d'euros)  6.372.453  
 Inversió en actius materials (milers d'euros)  2.523.818  
 Personal ocupat  262.529  


Resultats per destinació econòmica dels béns produïts

Atenent a la destinació econòmica dels béns produïts pel sector industrial valencià, el grup de béns intermedis genera el 33,6% de la xifra de negocis total compresa per aquesta classificació. Li segueixen en importància i amb percentatges molt semblants entre si, els grups de béns de consum no durador (20,9%), béns d'equip (22,4%) i energia (19,4%). Les percentatges associats al personal ocupat distingeixen als grups de béns de consum no durador i els intermedis com els més importants.

  Comunitat Valenciana
   Nombre de locals   Xifra de negocis   Personal ocupat 
   Nombre   %     Milers d'euros   %     Nombre   %   
 Béns de consum durador  1.726   7,0   1.151.403   1,8   11.540   4,4  
 Béns de consum no durador  8.741   35,4   13.698.530   20,9   81.587   31,1  
 Béns d'equip  4.623   18,7   14.666.754   22,4   47.600   18,1  
 Béns intermedis  6.645   26,9   21.990.334   33,6   97.018   37,0  
 Energia  2.368   9,6   12.717.015   19,4   11.262   4,3  


interanual

Resultats per agrupacions d'activitat

Les tres principals agrupacions d'activitat del sector industrial atenent a la xifra de negocis són Extractives i refinació; energia, aigua i residus, Material de transport i Alimentació, begudes i tabac. Entre les tres sumen el 53,8 % del total, és a dir, 35.191 milions d'euros. Aqueixes mateixes tres agrupacions d'activitat suposen el 31,5% del personal ocupat en el sector industrial i el 22,9% dels locales industriales. En la següent taula es presenten les principals magnituds del sector industrial segons agrupacions d'activitat. 2.

td>
  Comunitat Valenciana
   Nombre de locals   Xifra de negocis
(milers d'euros) 
 Personal ocupat
(milers d'euros) 
01 Extractives i refinació; energia, aigua i residus  3.188   14.125.716   26.374  
02 Alimentació, begudes i tabac  2.274   9.761.168   37.399  
03 Indústria tèxtil i de la confecció  2.347   2.034.095   18.122  
04 Indústria del cuir i del calcer  2.705   2.065.668   20.082  
05 Fusta  1.156   872.953   6.722  
06 Paper i cartó; arts gràfiques  1.644   2.400.281   13.276  
07 Química i productes farmacèutics  609   4.626.115   15.476  
08 Cautxú i plàstic  982   3.055.511   18.138  
09 Productes minerals no metàl.lics  1.365   5.859.801   26.132  
10 Metal.lúrgia i productes metàl.lics  3.174   4.338.882   23.679  
11 Material i equipament elèctric, electrònic, informàtic i òptic  411   1.383.886   6.965  
12 Maquinària i equipament  711   1.503.389   9.223  
13 Material de transport  201   11.303.625   18.873  
14 Manufactures diverses; reparació i instal.lació de maquinària i equipament  3.947   2.076.396   22.067  
Resultats segons el ràtio xifra de negocis per ocupat

El ràtio de xifra de negocis per ocupat en el sector industrial és de 249,1 milers d'euros. Les tres agrupacions d'activitat amb un valor major en aquest ràtio són Material de transport (598,9), Extractives i refinació; energia, aigua i residus (535,6) i Química i productes farmacèutics (298,9).

interanual

Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Estadística estructural d'empreses: Sector industrial.

Notes metodològiques

Les Estadístiques Estructurals d'Empreses (EEE) tenen com a finalitat proporcionar informació sobre les principals característiques econòmiques de les empreses. L'Institut Nacional d'Estadística (INE) elabora anualment aquestes estadístiques per als sectors d'Indústria, Comerç i Serveis, que es regeixen pel Reglament 295/2008 del Parlament i del Consell de la Unió Europea sobre les estadístiques estructurals d'empreses (Reglament SBS i, concretament, els seus annexos I, II i III). Aquesta operació substitueix a l'Enquesta Industrial d'empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana, recollida en l'últim Pla Valencià d'Estadística, i que s'ha publicat anualment fins a 2014.

Aquesta estadística proporciona resultats regionalizados per comunitats autònomes a partir dels locals o establiments industrials situats en elles quant a cinc variables rellevants com són el nombre d'establiments, xifra de negocis, ocupats, sous i salaris i inversió en actius materials. Per a això classifica els locals o establiments segons la seua activitat en funció de la divisió CNAE-2009 a la qual pertany.

La Subdirecció General d'Estadística de la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball, a partir de les microdades facilitades per l'INE, elabora l'Estadística estructural d'empreses: sector industrial, resultats per a la Comunitat Valenciana amb informació referida tant als locals industrials situats en la Comunitat Valenciana com al conjunt d'empreses industrials que tenen la seua seu social en la Comunitat Valenciana, independentment d'on estiguen els locals en els quals duguen a terme la seua activitat.

Per a més informació, poden consultar-se les notes metodològiques en la ruta Portal estadístic de la Generalitat > Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Estadística estructural d'empreses: Sector industrial > Notes metodològiques.


1La població objecte d'estudi és el conjunt d'empreses, l'activitat principal de les quals es descriu en les secciones B a I de la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques CNAE-2009, que inclou les indústries extractives, indústria manufacturera, el subministrament d'energia, gas i aigua i les activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació.
2La sectorització utilitzada per a construir les agrupacions d'activitat està continguda en les notes metodològiques publicades en la ruta Portal estadístic de la Generalitat > Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Estadística estructural d'empreses: Sector industrial > Notes metodològiques.