ÚLTIMES XIFRES
6 de setembre de 2019ENQUESTA INDUSTRIAL DE PRODUCTES
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA, 2018
(dades provisionals)

Resultats per sectors d'activitat (1)


La variació de la xifra de vendes respecte a l'any passat en el conjunt de la indústria manufacturera i la de producció d'electricitat, gas i vapor (seccions C i D de la CNAE-09 excepte excepcions recollides en la metodologia) ha sigut del 4,0%.

Els principals sectors, quant a la xifra de vendes, han sigut Vehicles de motor i els seus components (16,1%), Química i productes farmacèutics (9,8%), Refinació; energia i aigua (8,9%), Taulells (7,0%), Productes metàl.lics (5,4%) i Cautxú i plàstic (5,3%). Aquests sis sectors destacats acumulen el 52,5% de la dada de vendes totals proporcionada per aquesta enquesta.

La majoria dels sectors anteriors han experimentat una evolució positiva respecte de 2017, excepte el sector de Vehicles de motor i els seus components que disminueix un 13,6%.

Gràfic 1. Xifra de vendes per sectors d'activitat


producción

Dels 34 sectors publicats, 26 mostren una evolució positiva respecte al 2017. Els més rellevants en termes percentuals són: Refinació; energia i aigua (52,5%), Material i equip elèctric (16,6%), Productes informàtics, electrònics i òptics (15,9%) i Calçat (12,6%).

Quadre 1. Principals resultats per sectors d'activitat ordenats segons la xifra de vendes


  Xifra de vendes
Milers d'euros % % variació
2017-2018
TOTAL
45.785.941
100,0 4,0
30. Vehicles de motor i els seus components 7.364.943 16,1 -13,6
18. Química i productes farmacèutics 4.487.155 9,8 2,9
01. Refinació; energia i agua (*) 4.092.505 8,9 52,5
22. Taulells 3.204.304 7,0 0,0
26. Productes metàl.lics 2.477.757 5,4 11,3
19. Cautxú i plàstic 2.407.291 5,3 0,4
16. Paper i cartó 1.770.569 3,9 6,3
03. Càrnies 1.600.724 3,5 -1,5
04. Pesqueres i conserveres de fruites i hortalisses 1.592.328 3,5 9,2
07. Altres productes alimentaris 1.555.962 3,4 5,7
14. Calcer 1.551.365 3,4 12,6
06. Molineria, panaderia i pastes alimentàries 1.505.069 3,3 6,8
25. Metal.lúrgia 1.444.451 3,2 0,2
08. Begudes i tabac 1.401.521 3,1 3,1
29. Maquinària i equipament 1.278.498 2,8 8,2
28. Material i equipament elèctric 1.072.762 2,3 16,6
35. Reparació i instal.lació de maquinària i equipament 816.443 1,8 9,7
32. Mobles 812.938 1,8 2,9
11. Altres indústries tèxtils 793.674 1,7 5,5
15. Fusta 669.976 1,5 4,2
23. Materials de construcció 565.129 1,2 8,6
05. Lactis 544.960 1,2 0,8
09. Fibres, fils i teixits 463.981 1,0 2,4
17. Arts gràfiques 447.817 1,0 6,8
24. Altres productes minerals no metàl.lics 301.747 0,7 -2,3
34. Manufactures diverses 279.219 0,6 -0,3
20. Vidre 233.420 0,5 -1,3
31. Altre material de transport 206.418 0,5 -1,9
27. Productes informàtics, electrònics i òptics 195.924 0,4 15,9
12. Confecció de peces de vestir 195.252 0,4 -2,4
13. Adobament i articles en cuir 158.262 0,3 2,2
33. Jocs i joguets 137.419 0,3 -3,8
10. Acabats tèxtils 88.711 0,2 5,3
21. Productes ceràmics 67.448 0,1 5,4

  (*) Només s'inclou una part de la divisió 35 de la CNAE-09 i no s'inclou la divisió 36
  El sector 36, Sanejament, gestió de residus i descontaminació, no està cobert per aquesta operació.

Principals productes venuts


Prenent com a referència la classificació PRODCOM, la llista amb els deu productes que més s'han venut en 2018 i la dada dels quals no està subjecta a secret estadístic és la que apareix en el quadre 2. Els dos primers llocs són ocupats per Taulells i rajoles de ceràmica i Caixes de paper i cartó ondulat, amb increments del 0,3% y 7,7% respectivament. Cal destacar l'augment produït en Servicis de tall de metalls (53,3%), que en 2018 ascendix fins a la quarta posició.

Quadre 2. Principals productes venuts segons la PRODCOM


Codi
PRODCOM
Descripció Valor
(Milers d'euros)
% var.
2018/2017
23311000 Taulells i rajoles de ceràmica 3.124.357 0,3
17211300 Caixes de paper i cartó ondulat 857.699 7,7
15201352 Calçat de ciutat amb la part superior de cuir natural, per a dones, amb soles de cuir, cautxú o plàstic 675.784 12,9
25500009 Servicis de tall de metalls 575.577 53,3
11071950 Altres begudes analcohòliques, grau alcohòlic volumètric <= 0,5% vol., sense greixos lactis: néctars 535.772 -0,7
20302150 Composicions vitrificables, engalbes i preparats similars utilitzats en ceràmica, indústria del vidre, etc. 531.030 4,7
35111020 Electricitat tèrmica ordinària, centrals de PCCE (produïda a partir de combustibles fòsils, biomassa o residus)(*) 525.164 1,2
20302130 Pigments, opacificants i colors preparats i preparacions similars utilitzats en ceràmica, indústria del vidre, etc. 428.890 11,5
20595994 Les altres preparacions químiques n.c.a.p. 412.156 -4,6
10711200 Pastissos i productes de pastisseria, altres productes de forn amb edulcorants 394.923 1,5

  PCCE: Producció combinada de calor i electricitat.
  (*) La quantitat inclou la producció total generada durant l'any (vendes+reocupació).

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Enquesta Industrial Anual de Productes).

Aspectes metodològics


La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora l'Enquesta Industrial de Productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana, 2018 a partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Aquesta publicació ofereix el mesurament individualitzat de la producció, en unitats físiques i monetàries, dels principals productes industrials fabricats en l'àmbit regional durant 2018, sempre que ho permet la protecció del secret estadístic.

La població objecte d'estudi va dirigida als establiments industrials (amb independència de l'activitat principal de l'empresa a què pertanguen) necessaris per a cobrir el 90% de la producció de cada classe de la CNAE-09 (4 dígits). Per a cada una d'aquestes classes s'enquesten els establiments industrials pertanyents a empreses de 20 persones ocupades i més, però, per a certes classes (més del 50%), s'enquesten també els establiments industrials d'empreses amb menys de 20 persones ocupades a fi d'obtindre la cobertura fixada.

La informació objecte de l'enquesta es defineix principalment mitjançant la llista de productes PRODCOM, acrònim format amb les dues primeres síl.labes de PRODucció COMunitària i que consisteix en una llista de productes i serveis industrials harmonitzats amb la Classificació del Comerç Exterior o Nomenclatura Combinada de la Unió Europea. La llista PRODCOM europea comprén les indústries extractives i la indústria manufacturera (seccions B i C de la CNAE-09).

L'Enquesta Industrial de Productes inclou la indústria manufacturera i la producció d'electricitat, gas i vapor (seccions C i una part de la secció D de la CNAE-09), no cobreix:
- Les indústries extractives (secció B de la CNAE-09) estudiades pel Ministeri d'Indústria, Turisme i Comerç
- El processament de combustibles nuclears i el transport, distribució i comerç d'energia elèctrica i gas (no recollides en l'enquesta).

A fi d'adaptar la informació estadística oferida a les característiques pròpies del teixit productiu valencià, i mantindre, al seu torn, els criteris de coherència, homogeneïtat i comparabilitat de les xifres, la informació per sectors s'agrega utilitzant una classificació industrial pròpia, compatible amb la classificació nacional d'activitats econòmiques de 2009 (CNAE-09), que distingeix un total de 14 agrupacions d'activitat i 36 sectors industrials.

El nombre de productes investigats a la nostra Comunitat s'aproxima als 1.900, i s'han enquestat més de 6.500 establiments pertanyents a més de 6.200 empreses.

(1) Sectorització específica basada en la CNAE-09 del sector industrial descrita en la metodologia