ÚLTIMES XIFRES
21 de novembre de 2019ENQUESTA SOBRE INNOVACIÓ EN LES EMPRESES
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANA
2017
El nombre d'empreses pertanyents a l'àmbit d'aquesta operació (1) que realitzen activitats per a la innovació tecnològica i tenen seu en la Comunitat Valenciana ascendeix a 1.902 en 2017. Aquesta xifra ha augmentat un 7,0% respecte a l'any anterior i representa un 11,5% de la xifra corresponent al conjunt de l'estat.


Quadre 1. Principals variables sobre innovació en les empreses a la Comunitat Valenciana

2017 Variació
2017/2016
% Comunitat
Valenciana
/ Espanya
Empreses amb activitats innovadores i seu social a la Comunitat Valenciana 1.902   7,0   11,5  
Despeses totals en activitats innovadores realitzats a la Comunitat Valenciana
(independentment d'on està la seu de l'empresa) (milers d'euros)
934.784   13,0   6,3  
Intensitat d'innovació (Despeses activitats innovadores/Xifra de negocis)x100 de les empreses amb seu
social a la Comunitat Valenciana
0,61   12,0   -  

Empreses innovadores l'any de referència i els dos anteriors i amb seu social a la Comunitat Valenciana:
        
Total d'empreses innovadores 4.810   0,4   11,7  
  % d'empreses innovadores respecte al total d'empreses 31,1   (*) -1,2   -  
Empreses innovadores amb innovacions tecnològiques 2.305   8,4   11,9  
  % d'empreses innovadores amb innovacions tecnològiques respecte al total d'empreses 14,9   (*) 0,6   -  
Empreses innovadores amb innovacions no tecnològiques 4.058   -1,9   11,9  
  % d'empreses innovadores amb innovacions no tecnològiques respecte al total d'empreses 26,2   (*) -1,6   -  
(*) Diferències absolutes

La despesa total en innovació tecnològica realitzada dins de la Comunitat Valenciana per les empreses, independentment d'on estiga situada la seua seu, han ascendit a 934,7 milions d'euros experimentant un augment del 13,0% respecte a l'any anterior. Aquesta xifra suposa un 6,3% de les despeses en innovació tecnològica per al total d'Espanya.

La intensitat d'innovació de les empreses amb seu a la Comunitat Valenciana (definida com el percentatge de despeses en activitats per a la innovació tecnològica sobre la xifra de negocis) ha sigut del 0,61%, mentre que l'any anterior va ser del 0,54%. Aqueix mateix percentatge en l'àmbit nacional és igual a 0,87%.


Intensitat d'innovació en les empreses per comunitat autònoma en què se situa la seu social
(Despeses act. innovadores/Xifra de negocis)x100

Intensidad de innovación por comunidad autónoma

Durant el període 2015-2017, el 31,1% d'empreses amb seu a la Comunitat Valenciana van dur a terme innovacions (tecnològiques o no). Si comparem amb el conjunt de l'estat, les empreses innovadores amb seu en la Comunitat van representar el 11,68% del total nacional.


Percentatge d'empreses innovadores en el període 2015-2017 per comunitat autònoma en què se situa la seu social

Porcentaje empresas innovadoras por comunidad autónoma

(1) L'àmbit de l'enquesta sobre innovació en les empreses es restringeix a les empreses amb 10 o més assalariats l'activitat dels quals està continguda en les seccions A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, Q, R i S (només divisions 95 i 96). D'ara en avant qualsevol resultat al qual s'al·ludisca ha d'entendre's com referit a l'àmbit esmentat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Ciència i Tecnologia > Investigació, Desenvolupament i Innovació > Enquesta sobre innovació en les empreses >Enquesta sobre innovació en les empreses, 2017)


Aspectes metodològics

Conforme a l'últim Pla Valencià d'Estadística vigent, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball ha publicat l'Enquesta sobre Innovació Tecnològica en les Empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana 2017. Encara que aquesta publicació ha proporcionat fins ara una explotació estadística ampliada dels resultats per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana de l'Enquesta d'Innovació en les Empreses que ofereix l'Institut Nacional d'Estadística (INE), no és possible complir enguany aqueix mateix objectiu degut a restriccions mostrals que queden reflectides en la metodologia.

Aquesta investigació estadística va dirigida a totes les empreses de 10 o més assalariats dels sectors agrícola, industrial, de la construcció i de serveis.

Les activitats innovadores són tota classe d'activitats científiques, tecnològiques, d'organització, financeres i comercials, incloent la inversió en el nostre coneixement, que condueixen real o potencialment a la posada en marxa d'innovacions. Es poden distingir dos tipus d'innovacions: innovacions tecnològiques i innovacions no tecnològiques.

A causa de les limitacions esmentades, la publicació de dades realitzada en 2017 està basada en una única tabulació amb dades genèriques sobre les variables més importants i sense desglossaments per activitat o grandària de les empreses.


Nota: Les dades de les comunitats autònomes diferents a la Comunitat Valenciana que es presenten en els gràfics d'aquest document provenen de l'explotació estadística de l'enquesta sobre innovació en les empreses publicada per l'INE.