ÚLTIMES XIFRES
28 de juliol de 2020


Enquesta de població activa (EPA)
Comunitat Valenciana

Segon trimestre de 2020

Efectes del COVID-19 en l’EPA d’aquest trimestre

• Els resultats de l’EPA del segon trimestre de 2020 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia

• L'ocupació ha baixat en 128.600 persones en el segon trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou als afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de la Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT)que s'aplica en l´EPA, es consideren ocupats. Amb això, el número d´ocupats que efectivament han treballat en el segon trimestre es redueix a 1.556.200 ( el 36.93% de la població de 16 i més anys).

• En canvi, la suspensió o la reducció de jornada dels treballadors afectats per un ERTO, juntament amb la influència d'altres tipus d'absències al treball (com desocupació per raons tècniques o econòmiques, o malaltia, accident o incapacitat temporal), sí ha tingut reflex en les hores efectives de treball realitzades, que han disminuït un 22,40% respecte al primer trimestre de 2020 enfront del 22,59% d'Espanya.

• Per la seua part, l'atur ha augmentat en 42.500 persones. La taxa d'atur se situa en el 16,7% de la població activa. No obstant això, és probable que molts treballadors que hagen perdut la seua ocupació s'hagen classificat com a inactius (el seu número ha crescut en 92.800 aquest trimestre) pel fet que no han pogut complir amb totes les condicions que la definició OIT exigeix per a ser classificat com a desocupat.

• Durant tot el segon trimestre, com ja va ocórrer en el trimestre anterior, s'ha produït una disminució en la grandària mostral de les primeres entrevistes, per la qual cosa la precisió de les estimacions més desagregades pot ser inferior a l'habitual.

PRINCIPALS RESULTATS

• L’ocupació disminueix en 128.600 persones respecte al trimestre anterior fins a situar-se en 1.945.700 persones ocupades.

• L’activitat baixa aquest trimestre en 86.200 situant-se en 2.336.800 persones.

• El nombre de persones desocupades augmenta en 42.500 i se situa en 391.100.


• La taxa d’activitat disminueix en 2,1 punts fins al 55,5%.

• La taxa d’ocupació disminueix en 3,1 punts i arriba al 46,2%.

• La taxa de desocupació augmenta en 2,3 punts fins al 16,7%.


• El nombre d’hòmens ocupats disminueix en 62.900 i el de dones en 65.700.

• El nombre d’hòmens desocupats augmenta en 16.900, quedant-se en 188.100 i el de dones en 25.600, per a quedar-se en 203.000.

• L’ocupació disminueix en tots els sectors de producció.


• Les persones assalariades amb contracte indefinit disminueixen en 27.500 i les assalariades amb contracte temporal en 92.500.


• El nombre de llars amb tots els seus membres actius en desocupació augmenten en 20.700 i se situa en 128.700 llars.


• Per províncies, la taxa de desocupació en Alacant es del 18,4%, 14,4% en Castelló i 16,1% en València.

• La taxa de desocupació augmenta respecte el trimestre anterior en Castelló en 0,6 punts, en València en 2,0 punts i en 3,4 punts en Alacant.


Ocupació i taxa d’ocupació

L’ocupació disminueix en 128.600 persones respecte al trimestre anterior (-6,20%), fins a situar-se en 1.945.700 ocupats. Al llarg d’un any, l’ocupació baixa en 140.600 persones, la qual cosa representa una taxa interanual de variació de l’ocupació del -6,74%.

Pel que fa a Espanya, l'ocupació és de 18.607.200 persones, disminuint en 1.074.000 (-5,46%) respecte al trimestre anterior, i en -1.197.700 (-6,05%) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

La taxa d’ocupació de la Comunitat Valenciana se situa aquest trimestre en el 46,2%, 3,1 punts menys que el trimestre anterior i 3,9 punts menys que el mateix trimestre de l’any anterior.

Desocupació i taxa de desocupació

El nombre de persones desocupades augmenta en 42.500 (12,18%) respecte al trimestre anterior i se sitúa en 391.100. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior el nombre de persones desocupades ha augmentat en 43.100, el que representa una taxa interanual de variació de la desocupació del 12,39%.

La taxa de desocupació de la Comunitat Valenciana se situa en el segundo trimestre en el 16,7% de la población activa, 2,4 punts més que fa un any i 2,3 punts més que el trimestre anterior. La de hòmens es del 14,8%, 1,8 punts més que el trimestre anterior i la de dones es del 19,1%, 3,0 punts més que el trimestre anterior.

A Espanya, la taxa de desocupació en el segon trimestre de 2020 és del 15,33%, 0,92 punts més que en el trimestre anterior i 1,30 punts més que el mateix trimestre de l'any anterior.

Actius i taxa d’activitat

El nombre de persones actives baixa aquest trimestre en 86.200 (-3,56%) situant-se en 2.336.800 persones. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior descendeixen en 97.500 (-4,00%) .

El 55,5% de la població de 16 i més anys es activa. La taxa d’activitat disminueix 2,1 punts aquest trimestre i se situa 3,0 punts per davall de la del mateix trimestre de l’any anterior. La de hòmens es del 62,0%, amb el que disminueix 2,3 punts respecte al trimestre anterior, i la de dones es del 49,3%, 1,9 punts menys que el trimestre anterior.

Per a este mateix trimestre, a Espanya la taxa d'activitat és del 55,54%, 2,64 punts menys que en el trimestre anterior i 3,2 punts menys que fa un any.

Indicadors addicionals respecte de l'evolució trimestral de l'EPA

Ateses les circunstàncies tan especials sobrevingudes a causa de la crisi de la COVID-19, s'ha estimat convenient afegir en aquest document alguns resultats que ens permeten conèixer millor que ha esdevingut en el mercat laboral.

El nombre total d'hores efectives treballades en el segon trimestre de 2020 ha experimentat un descens important a causa del període en el qual ha sigut necessari limitar l'activitat econòmica. El volum d'hores de treball ha descendit un 22,40% respecte del temps treballat en el trimestre anterior davant el 22,59% d'Espanya.

Les persones ocupades que no han treballat en la setmana de referència a causa d'atur parcial per raons tècniques o econòmiques o expedient de regulació d'ocupació han pujat aquest trimestre en 305.200 persones.

Variació trimestral de les persones ocupades que no han treballat en la setmana de referència a causa d'atur parcial per raons tècniques o económiques o expedient de regulació d'ocupacio.
Milers (2n trimestre de cada any sobre el 1er)

Desocupats raons tècniques

Llars

En aquest trimestre 128.700 llars de la Comunitat Valenciana tenen a tots els seus membres actius desocupats. El percentatge de llars amb tots els seus membres actius en la desocupació augmenta 1,0 punts respecte al trimestre anterior fins a situar-se en el 6,3% del total. Respecte al mateix trimestre de l’ani anterior l’increment produït és de 1,5 punts.

A Espanya, el nombre de llars amb tots els seus actius desocupats se situa en 1.148.800, el que representa el 6,1% del total.RESULTATS PROVINCIALS

L’ocupació disminueix en València amb 60.800 persones ocupades menys, en Alacant amb 59.100 i en Castelló amb 8.700, (-5,67%, -7,77% i -3,59% de variació respecte del trimestre anterior respectivament).

El nombre de persones desocupades augmenta en 600 en la província de Castelló (1,56% de variació respecte al trimestre anterior), 17.900 en la província de València (10,17%) i de 24.000 en la província de Alacant (17,86%).

La taxa de desocupació en Alacant es del 18,4%, del 14,4% en Castelló i del 16,1% en València. Açò suposa un increment sobre el trimestre anterior de 0,6 punts en Castelló, 2,0 punts en València i de 3,4 punts en Alacant.

El nombre de persones actives disminueix en 43.000, 35.100 i 8.100 persones actives en València, Alacant i Castelló respectivament). respecte al trimestre anterior. La taxa d’activitat disminueix en Castelló, situant-se en 56,8% (1,8 punts menys respecte al trimestre anterior), en el 56,1% en València (2,1 punts menys) i fins al 54,2% en Alacant (2,4 punts menys).COMUNITAT VALENCIANA Segon trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 4.213,9 6,6 0,16 46,2 1,11
 Actives 2.336,8 -86,2 -3,56 -97,5 -4,00
  Ocupades 1.945,7 -128,6 -6,20 -140,6 -6,74
  Desocupades 391,1 42,5 12,18 43,1 12,39
 Inactives 1.877,1 92,8 5,20 143,7 8,29
-Taxa d'activitat 55,5 -2,1 - -3,0 -
-Taxa d'ocupació 46,2 -3,1 - -3,9 -
-Taxa de desocupació 16,7 2,3 - 2,4 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.057,7 3,0 0,15 21,6 1,06
 Actius 1.274,8 -46,1 -3,49 -45,7 -3,46
  Ocupats 1.086,6 -62,9 -5,47 -74,3 -6,40
  Desocupats 188,1 16,9 9,84 28,6 17,90
 Inactius 783,0 49,1 6,69 67,3 9,41
-Taxa d'activitat 62,0 -2,3 - -2,9 -
-Taxa d'ocupació 52,8 -3,1 - -4,2 -
-Taxa de desocupació 14,8 1,8 - 2,7 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.156,2 3,6 0,17 24,5 1,15
 Actives 1.062,0 -40,1 -3,64 -51,8 -4,65
  Ocupades 859,0 -65,7 -7,10 -66,3 -7,17
  Desocupades 203,0 25,6 14,44 14,6 7,72
 Inactives 1.094,1 43,6 4,15 76,3 7,50
-Taxa d'activitat 49,3 -1,9 - -3,0 -
-Taxa d'ocupació 39,8 -3,1 - -3,6 -
-Taxa de desocupació 19,1 3,0 - 2,2 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)ALACANT Segon trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.586,1 3,7 0,23 20,1 1,28
 Actives 860,0 -35,1 -3,93 -57,9 -6,30
  Ocupades 701,6 -59,1 -7,77 -81,2 -10,37
  Desocupades 158,4 24,0 17,86 23,4 17,31
 Inactives 726,2 38,8 5,65 77,9 12,02
-Taxa d'activitat 54,2 -2,4 - -4,4 -
-Taxa d'ocupació 44,2 -3,8 - -5,8 -
-Taxa de desocupació 18,4 3,4 - 3,7 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 781,2 1,8 0,24 10,0 1,29
 Actius 481,9 -16,8 -3,37 -16,8 -3,38
  Ocupats 404,7 -26,9 -6,23 -32,6 -7,46
  Desocupats 77,2 10,1 14,99 15,8 25,66
 Inactius 299,3 18,7 6,65 26,8 9,84
-Taxa d'activitat 61,7 -2,3 - -3,0 -
-Taxa d'ocupació 51,8 -3,6 - -4,9 -
-Taxa de desocupació 16,0 2,5 - 3,7 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 804,9 1,9 0,23 10,1 1,27
 Actives 378,0 -18,3 -4,62 -41,0 -9,79
  Ocupades 296,9 -32,3 -9,80 -48,6 -14,07
  Desocupades 81,1 13,9 20,72 7,6 10,33
 Inactives 426,9 20,2 4,96 51,1 13,61
-Taxa d'activitat 47,0 -2,4 - -5,8 -
-Taxa d'ocupació 36,9 -4,1 - -6,6 -
-Taxa de desocupació 21,5 4,5 - 3,9 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)CASTELLÓ Segon trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 479,2 0,9 0,19 3,5 0,74
 Actives 272,1 -8,1 -2,88 1,0 0,38
  Ocupades 232,8 -8,7 -3,59 0,4 0,16
  Desocupades 39,3 0,6 1,56 0,7 1,72
 Inactives 207,2 9,0 4,53 2,5 1,21
-Taxa d'activitat 56,8 -1,8 - -0,2 -
-Taxa d'ocupació 48,6 -1,9 - -0,3 -
-Taxa de desocupació 14,4 0,6 - 0,2 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 235,6 0,5 0,21 1,6 0,67
 Actius 147,5 -4,6 -3,00 -2,3 -1,56
  Ocupats 128,7 -4,3 -3,20 -3,9 -2,94
  Desocupats 18,9 -0,3 -1,58 1,6 8,99
 Inactius 88,1 5,1 6,09 3,9 4,64
-Taxa d'activitat 62,6 -2,1 - -1,4 -
-Taxa d'ocupació 54,6 -1,9 - -2,0 -
-Taxa de desocupació 12,8 0,2 - 1,2 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 243,6 0,4 0,17 1,9 0,80
 Actives 124,5 -3,5 -2,73 3,4 2,78
  Ocupades 104,1 -4,4 -4,06 4,3 4,27
  Desocupades 20,4 0,9 4,65 -0,9 -4,19
 Inactives 119,1 3,9 3,40 -1,4 -1,19
-Taxa d'activitat 51,1 -1,5 - 1,0 -
-Taxa d'ocupació 42,7 -1,9 - 1,4 -
-Taxa de desocupació 16,4 1,2 - -1,2 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)VALÈNCIA Segon trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.148,6 2,0 0,09 22,6 1,06
 Actives 1.204,8 -43,0 -3,44 -40,7 -3,27
  Ocupades 1.011,3 -60,8 -5,67 -59,8 -5,58
  Desocupades 193,5 17,9 10,17 19,1 10,94
 Inactives 943,8 44,9 5,00 63,2 7,18
-Taxa d'activitat 56,1 -2,1 - -2,5 -
-Taxa d'ocupació 90,6 40,6 - 40,2 -
-Taxa de desocupació 16,1 2,0 - 2,1 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.040,9 0,7 0,07 10,1 0,98
 Actius 645,3 -24,7 -3,69 -26,5 -3,95
  Ocupats 553,3 -31,8 -5,43 -37,8 -6,39
  Desocupats 92,0 7,1 8,34 11,2 13,90
 Inactius 395,6 25,4 6,86 36,6 10,20
-Taxa d'activitat 62,0 -2,4 - -3,2 -
-Taxa d'ocupació 53,2 -3,1 - -4,2 -
-Taxa de desocupació 14,3 1,6 - 2,2 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.107,6 1,3 0,12 12,5 1,14
 Actives 559,5 -18,3 -3,16 -14,1 -2,47
  Ocupades 458,0 -29,0 -5,96 -22,0 -4,58
  Desocupades 101,5 10,8 11,89 7,9 8,39
 Inactives 548,2 19,5 3,70 26,6 5,11
-Taxa d'activitat 50,5 -1,7 - -1,9 -
-Taxa d'ocupació 41,3 -2,7 - -2,5 -
-Taxa de desocupació 18,1 2,4 - 1,8 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)Taxa d'activitat


Taxa de desocupació


Evolució persones ocupades i desocupades


Annex de taulesNOTES METODOLÒGIQUES

L'Enquesta de població activa és una operació per mostreig, de periodicitat trimestral, que té com a objectiu mesurar les principals variables del mercat de treball pel que fa al seu component humana.

Promoguda i executada per l'Institut Nacional d'Estadística, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora una explotació ampliada per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a partir de les, aproximadament, 5.500 llars entrevistades en les tres províncies.

A partir del primer trimestre de 2008, les variables de l'EPA relatives a la branca d'activitat es codifiquen segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), aprovada en el Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril), en substitució de la CNAE-93 Rev.1 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2011, la variable “tipus d'ocupació” es codifica segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO-2011), aprovada en el Reial Decret 1591/2010, de 26 de novembre (BOE núm. 306, de 17 de desembre), en substitució de la CNO-94 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en els trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2014, es produeix un canvi en la base poblacional en l'EPA que consistix en la incorporació i actualització de les noves sèries de població i llars derivades del Cens de població i vivendes de 2011, en substitució de les que s'estaven utilitzant fins a eixe moment, basades en el cens de 2001.

Definicions principals

Població ocupada

Està formada per totes aquelles persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han tingut un treball per compte d'altri o exercit una activitat per compte propi. En esta definició s'inclouen les persones absents del seu treball per raons de malaltia o accident, vacances, festes, mal temps o altres raons anàlogues.

Població desocupada

Es consideraran desocupades totes les persones de 16 o més anys que reunisquen simultàniament les condicions següents:

Població econòmicament inactiva

La població econòmicament inactiva comprèn totes les persones de 16 o més anys, no classificades com ocupades ni desocupades.

Taxa d’activitat

Es definix com el quocient entre la població activa i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.

Taxa d'ocupació

Es definix com el quocient entre la població ocupada i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.

Taxa de desocupació

Es definix com el quocient entre la població desocupada i la població activa, multiplicat per 100.

 

Pot obtindre's informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)