ÚLTIMES XIFRES
29 d’abril de 2020


Fluxos de la població activa en valors absoluts
Comunitat Valenciana

Primer trimestre de 2020

Efectes del COVID-19 en els Fluxos de la població activa d’aquest trimestre

• La declaració de l'estat d'alarma ha tingut importants repercussions sobre l'enquesta de població activa (EPA) del primer trimestre de 2020, tant en la realització d'entrevistes com en les variables mesurades. Encara que els efectes de la COVID-19 només s'han manifestat des de la setmana 11 de les 13 de referència d'aquest trimestre, diversos aspectes de l'enquesta s'han vist afectats. L'estadística de Fluxos de la població activa s'ha vist també afectada ja que les seues estimacions s'obtenen vinculant les situacions en les quals es troba l'entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l'EPA.

• El flux d'eixida de l'ocupació s'han situat en 148.500 persones en el primer trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de l'EPA, es consideren ocupats mentre aquesta suspensió siga inferior a tres mesos.

• Per part seua, el flux d'entrades a la desocupació suposa les 136.900 persones. No obstant això, és probable que molts treballadors i treballadores que hagen perdut la seua ocupació s'hagen classificat com a inactius pel fet que no han pogut complir amb les condicions de cerca de treball que la definició d'atur de l'EPA determina perquè siguen considerats aturats.

• Quant al flux d'eixides de l'activitat, aquest trimestre arriba a les 173.900 persones, que, com s'acaba d'indicar, pot incloure bona part de les quals han perdut la seua ocupació.


PRINCIPALS RESULTATS


COMUNITAT VALENCIANA Primer trimestre
de 2020
Variació respecte
al trimestre anterior
Variació respecte al mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació  119,6    -58,8    -33,0    -8,8    -6,9  
Persones que ixen de l’ocupación  148,5    -31,6    -17,5    13,9    10,4  
Persones que entren a la desocupació  136,9    -27,4    -16,7    4,2    3,2  
Persones que ixen de la desocupació  161,6    6,8    4,4    17,2    11,9  
Persones que entren a l’activitat  108,3    -25,9    -19,3    0,7    0,7  
Persones que ixen de l’activitat  173,9    33,0    23,4    32,6    23,0  
Unitats: Milers de persones y percentatge (%)

Fluxos de l’ocupació

El flux total de entrada a l’ocupació en el primer trimestre de 2020 en la Comunitat Valenciana es de 119.600 persones, xifra inferior en 58.800 persones respecte al trimestre anterior i en 8.800 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 148.500 persones, el que suposa una disminució de 31.600 persones respecte al trimestre anterior i un increment de 13.900 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’ocupació

Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 161.600, xifra superior en 6.800 persones respecte al trimestre anterior i en 17.200 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total de entrades a la desocupació aconsegueix les 136.900 persones, 27.400 persones per baix respecte al trimestre anterior i 4.200 persones mé respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de la desocupació

Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 108.300, 25.900 persones menys respecte al trimestre anterior i 700persones més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 173.900 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 32.600 persones menys i en el trimestre anterior 33.000.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’activitat


RESULTATS PER GRUPS D’EDAT I SEXE


Primer trimestre de 2020
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
De 16 a 24 anys  13,5    12,4    26,3    12,2    6,8    19,0  
De 25 a 34 anys  25,2    10,9    36,1    17,2    14,2    31,3  
De 35 a 44 anys  14,1    5,2    19,2    13,8    17,0    30,8  
De 45 a 54 anys  14,0    5,3    19,3    22,2    16,3    38,4  
De 55 i més anys  7,7    11,1    18,7    5,9    23,1    29,0  
Unitats: Milers de persones

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 23.100 persones en este trimestre. Esta xifra és superior en 2.800 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 12.400 (700 més que en el mateix període de l’any anterior) y 13.500 passen de la desocupació a l’ocupació (5.600 més que en el mateix període de l’any anterior).


Primer trimestre de 2020
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
Hòmens  37,0    15,6    53,0    33,9    33,2    67,0  
Dones  37,3    29,3    66,6    37,4    44,1    81,5  
Unitats: Milers de persones

Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 29.300 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat front als 15.600 hòmens. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 55,7% són dones front a un 44,3% d’hòmens.

D’altra banda, 81.500 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 54,9% del total), xifra superior als 67.000 hòmens (un 45,1%).NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)

 

 

ANNEX DE TAULES

Fluxos de l’ocupació

Trimestre Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupación
Total
entrades (*)
Ocupació
a desocupació
Ocupació
a inactivitat
Total
eixides
2020 T1  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
2019 T4  104,7    72,0    178,5    100,6    79,4    180,1  
T3  92,0    59,4    151,4    75,4    80,9    156,3  
T2  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
T1  83,0    45,4    128,5    69,9    64,7    134,6  
2018 T4  100,8    59,8    160,7    76,0    90,9    166,9  
T3  90,9    78,8    169,8    87,1    84,9    172,0  
T2  101,8    51,8    157,3    54,9    59,5    114,4  
T1  76,2    38,9    115,1    92,7    50,9    143,6  
2017 T4  122,3    66,3    189,1    93,5    66,9    160,4  
T3  117,4    66,4    183,8    106,7    62,6    169,3  
T2  110,1    48,0    158,1    83,9    57,9    141,8  
T1  96,9    26,6    124,7    93,8    49,8    143,6  
2016 T4  131,5    66,4    197,9    86,3    73,0    159,3  
T3  121,1    57,5    178,6    94,4    76,3    170,6  
T2  105,2    37,5    143,5    82,3    45,6    128,0  
T1  91,8    28,9    120,7    92,4    34,9    127,3  
2015 T4  125,5    61,0    186,5    97,9    56,6    154,5  
T3  106,0    61,1    167,1    99,2    72,5    171,6  
T2  107,7    45,8    154,4    74,2    54,1    128,3  
T1  82,2    34,1    116,2    99,5    64,1    163,6  
2014 T4  136,9    66,6    203,5    93,4    55,6    148,9  
T3  108,8    39,0    147,8    103,1    58,0    161,0  
T2  110,6    48,4    159,0    82,0    33,1    115,1  
T1  80,6    39,4    120,0    90,0    52,3    142,2  
2013 T4  143,4    55,7    199,1    112,3    66,4    178,7  
T3  124,9    54,4    179,4    93,0    64,4    157,4  
T2  90,4    40,4    130,8    90,0    52,7    142,7  
T1  90,6    30,1    120,7    117,5    55,2    172,6  
2012 T4  113,2    66,5    179,7    95,1    68,4    163,5  
T3  111,8    45,0    156,8    118,7    64,4    183,1  
T2  105,2    37,7    143,7    96,5    53,5    150,0  
T1  73,7    39,5    113,7    117,7    70,0    187,6  
2011 T4  117,7    78,5    196,2    120,9    59,5    180,4  
T3  125,1    47,5    172,6    111,1    81,3    192,4  
T2  112,5    40,4    152,9    89,8    58,2    148,0  
T1  79,0    41,5    120,5    113,7    57,1    170,8  
2010 T4  126,5    65,2    191,7    94,4    75,4    169,8  
T3  118,6    65,5    184,1    101,7    76,0    177,7  
T2  100,1    41,8    142,1    104,1    60,9    165,0  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de la desocupació

Trimestre Entrades a la desocupació Eixides de la desocupació
Ocupació
a desocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades (*)
Desocupació
a ocupació
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides
2020 T1  71,2    63,4    136,9    74,3    87,2    161,6  
2019 T4  100,6    62,3    164,2    104,7    50,1    154,8  
T3  75,4    81,5    157,0    92,0    63,9    156,0  
T2  78,4    80,3    159,4    76,2    54,0    130,1  
T1  69,9    62,2    132,7    83,0    61,4    144,4  
2018 T4  76,0    81,5    157,5    100,8    65,5    166,3  
T3  87,1    87,9    175,0    90,9    65,5    156,4  
T2  54,9    86,4    142,3    101,8    55,0    156,8  
T1  92,7    64,3    157,1    76,2    71,3    147,6  
2017 T4  93,5    84,0    177,5    122,3    71,5    193,8  
T3  106,7    82,7    190,2    117,4    72,4    189,8  
T2  83,9    82,1    166,0    110,1    65,1    175,2  
T1  93,8    80,3    174,7    96,9    61,3    158,2  
2016 T4  86,3    81,0    168,5    131,5    69,0    200,5  
T3  94,4    97,5    192,0    121,1    85,3    206,4  
T2  82,3    89,5    172,3    105,2    71,8    177,0  
T1  92,4    83,6    176,7    91,8    58,1    149,9  
2015 T4  97,9    82,8    180,7    125,5    70,6    196,1  
T3  99,2    90,6    190,4    106,0    84,1    190,1  
T2  74,2    96,0    170,7    107,7    81,5    189,2  
T1  99,5    99,5    199,0    82,2    74,7    156,9  
2014 T4  93,4    100,6    194,0    136,9    82,2    219,2  
T3  103,1    107,9    211,0    108,8    113,2    222,1  
T2  82,0    101,9    184,5    110,6    94,0    204,6  
T1  90,0    106,5    196,8    80,6    82,4    163,0  
2013 T4  112,3    115,2    229,0    143,4    88,8    232,2  
T3  93,0    119,0    212,0    124,9    100,0    224,9  
T2  90,0    102,1    192,1    90,4    85,6    176,0  
T1  117,5    107,2    225,8    90,6    74,2    164,8  
2012 T4  95,1    96,9    192,9    113,2    87,9    201,2  
T3  118,7    118,9    237,6    111,8    102,7    214,5  
T2  96,5    109,9    206,4    105,2    85,2    190,4  
T1  117,7    91,3    209,6    73,7    75,8    149,5  
2011 T4  120,9    103,0    225,5    117,7    92,0    209,7  
T3  111,1    119,5    230,6    125,1    79,5    204,6  
T2  89,8    102,5    195,0    112,5    73,5    186,0  
T1  113,7    82,0    195,7    79,0    80,3    159,3  
2010 T4  94,4    102,8    197,2    126,5    79,0    205,5  
T3  101,7    104,6    206,4    118,6    86,1    204,7  
T2  104,1    95,7    200,3    100,1    62,4    162,5  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de l’activitat

Trimestre Entrades a l’activitat Eixides de l’activitat
Inactivitat
a ocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades
Ocupació
a inactivitat
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides (*)
2020 T1  44,9    63,4    108,3    77,3    87,2    173,9  
2019 T4  72,0    62,3    134,2    79,4    50,1    140,9  
T3  59,4    81,5    140,9    80,9    63,9    158,5  
T2  50,1    80,3    130,5    43,1    54,0    111,3  
T1  45,4    62,2    107,6    64,7    61,4    141,4  
2018 T4  59,8    81,5    141,3    90,9    65,5    169,8  
T3  78,8    87,9    166,7    84,9    65,5    163,2  
T2  51,8    86,4    138,2    59,5    55,0    125,4  
T1  38,9    64,3    103,2    50,9    71,3    131,1  
2017 T4  66,3    84,0    150,3    66,9    71,5    151,5  
T3  66,4    82,7    149,1    62,6    72,4    149,9  
T2  48,0    82,1    130,1    57,9    65,1    136,4  
T1  26,6    80,3    107,0    49,8    61,3    122,9  
2016 T4  66,4    81,0    147,4    73,0    69,0    153,7  
T3  57,5    97,5    155,0    76,3    85,3    176,0  
T2  37,5    89,5    127,0    45,6    71,8    135,5  
T1  28,9    83,6    112,5    34,9    58,1    108,0  
2015 T4  61,0    82,8    143,9    56,6    70,6    140,3  
T3  61,1    90,6    151,7    72,5    84,1    165,8  
T2  45,8    96,0    141,9    54,1    81,5    146,8  
T1  34,1    99,5    133,6    64,1    74,7    152,4  
2014 T4  66,6    100,6    167,2    55,6    82,2    148,4  
T3  39,0    107,9    146,9    58,0    113,2    181,5  
T2  48,4    101,9    150,3    33,1    94,0    146,3  
T1  39,4    106,5    145,8    52,3    82,4    145,0  
2013 T4  55,7    115,2    170,9    66,4    88,8    164,7  
T3  54,4    119,0    173,4    64,4    100,0    176,2  
T2  40,4    102,1    142,6    52,7    85,6    151,9  
T1  30,1    107,2    137,3    55,2    74,2    142,9  
2012 T4  66,5    96,9    163,4    68,4    87,9    166,0  
T3  45,0    118,9    163,9    64,4    102,7    176,5  
T2  37,7    109,9    147,6    53,5    85,2    146,2  
T1  39,5    91,3    130,8    70,0    75,8    158,3  
2011 T4  78,5    103,0    181,5    59,5    92,0    166,6  
T3  47,5    119,5    167,0    81,3    79,5    169,3  
T2  40,4    102,5    142,9    58,2    73,5    142,7  
T1  41,5    82,0    123,6    57,1    80,3    150,8  
2010 T4  65,2    102,8    168,0    75,4    79,0    164,5  
T3  65,5    104,6    170,1    76,0    86,1    175,0  
T2  41,8    95,7    137,5    60,9    62,4    131,8  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta