ÚLTIMES XIFRES
29 de juliol de 2020


Fluxos de la població activa en valors absoluts
Comunitat Valenciana

Segon trimestre de 2020

Efectes del COVID-19 en els Fluxos de la població activa d’aquest trimestre

• Els resultats de l'EPA del segon trimestre de 2020 continuen reflectint la situació derivada de la pandèmia. L'estadística de Fluxos de la població activa s'ha vist també afectada ja que les seues estimacions s'obtenen vinculant les situacions en les quals es troba l'entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l'EPA.

• El flux d'eixida de l'ocupació s'han situat en 219.800 persones en el segon trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou els afectats per un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de la Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) i de l'Organització Internacional del Treball (OIT)que s'aplica en l´EPA, es consideren ocupats.

• Per part seua, el flux d'entrades a la desocupació suposa les 207.900 persones. No obstant això, és probable que molts treballadors i treballadores que hagen perdut la seua ocupació s'hagen classificat com a inactius pel fet que no han pogut complir amb totes les condicions que la definició OIT exigeix per a ser classificat com a desocupat.

• Quant al flux d'eixides de l'activitat, aquest trimestre arriba a les 245.000 persones, que, com s'acaba d'indicar, pot incloure bona part de les quals han perdut la seua ocupació.


PRINCIPALS RESULTATS


COMUNITAT VALENCIANA Segon trimestre
de 2020
Variació respecte
al trimestre anterior
Variació respecte al mateix
trimestre de l’any anterior
Absoluta % Absoluta %
Persones que entren a l’ocupació  89,2    -30,5    -25,5    -37,7    -29,7  
Persones que ixen de l’ocupación  219,8    71,3    48,0    98,3    81,0  
Persones que entren a la desocupació  207,9    71,0    51,9    48,5    30,4  
Persones que ixen de la desocupació  165,9    4,3    2,7    35,8    27,5  
Persones que entren a l’activitat  141,5    33,2    30,6    11,0    8,5  
Persones que ixen de l’activitat  245,0    71,0    40,8    133,7    120,1  
Unitats: Milers de persones y percentatge (%)

Fluxos de l’ocupació

El flux total de entrada a l’ocupació en el segon trimestre de 2020 en la Comunitat Valenciana es de 89.200 persones, xifra inferior en 30.500 persones respecte al trimestre anterior i en 37.700 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua part, el flux d’eixida de l’ocupació este trimestre és de 219.800 persones, el que suposa un increment de 71.300 persones respecte al trimestre anterior i de 98.300 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’ocupació

Fluxos de la desocupació

El nombre de persones que estaven desocupades fa tres mesos i ara no ho estan se situa en 165.900, xifra superior en 4.300 persones respecte al trimestre anterior i en 35.800 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, el flux total de entrades a la desocupació aconsegueix les 207.900 persones, 71.000 persones per damunt respecte al trimestre anterior i 48.500 persones més respecte al mateix trimestre de l’any anterior.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de la desocupació

Fluxos de l’activitat

Les entrades a l’activitat en este trimestre són de 141.500, 33.200 persones més respecte al trimestre anterior i 11.000 persones respecte al mateix trimestre de l’any anterior.

Per la seua banda, un total de 245.000 persones han eixit de l’activitat este trimestre, mentre que al mateix període de l’any anterior van ser 133.700 persones menys i en el trimestre anterior 71.000.


Fluxos de persones (en milers) que entren i ixen de l’activitat


RESULTATS PER GRUPS D’EDAT I SEXE


Segon trimestre de 2020
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  52,0    37,2    89,2    103,1    116,7    219,8  
De 16 a 24 anys  9,6    11,2    20,7    16,0    19,3    35,4  
De 25 a 34 anys  18,9    4,0    22,9    32,4    27,3    59,6  
De 35 a 44 anys  9,2    6,3    15,6    19,1    25,4    44,5  
De 45 a 54 anys  9,4    5,6    14,9    25,2    25,8    50,9  
De 55 i més anys  4,9    10,1    15,0    10,5    18,9    29,4  
Unitats: Milers de persones

Per grups d’edat, el flux d’eixida de l’ocupació a la inactivitat del grup de 55 i més anys és de 18.900 persones en este trimestre. Esta xifra és superior en 5.900 persones a l’observada en el mateix període de l’any anterior.

Per la seua banda, les persones menors de 25 anys que s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat este trimestre són 11.200 (900 menys que en el mateix període de l’any anterior) y 9.600 passen de la desocupació a l’ocupació (400 menys que en el mateix període de l’any anterior).


Segon trimestre de 2020
Entrades a l’ocupacióEixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupació
Total Ocupació a
desocupació
Ocupació a
inactivitat
Total
Total  52,0    37,2    89,2    103,1    116,7    219,8  
Hòmens  32,6    14,1    46,8    51,8    49,6    101,5  
Dones  19,4    23,0    42,4    51,3    67,0    118,4  
Unitats: Milers de persones

Quant a les entrades a l’ocupació per sexe, 23.000 dones s’incorporen directament a l’ocupació des de la inactivitat front als 14.100 hòmens. Del total d’entrades a l’ocupació que es produeixen este trimestre, un 47,5% són dones front a un 52,5% d’hòmens.

D’altra banda, 118.400 dones ixen de l’ocupació este trimestre (un 53,9% del total), xifra superior als 101.500 hòmens (un 46,1%).NOTES METODOLÒGIQUES

L’Estadística de fluxos de la població activa (EFPA) arreplega informació relativa al seguiment de la població, o grups particulars de la mateixa, entre un trimestre i l’immediatament anterior en valors absoluts, referent a la seua relació amb el mercat laboral. Esta informació vincula les situacions en les quals es troba l’entrevistat en dos moments de temps sobre la base de l’Enquesta de població activa (EPA), amb l’objectiu d’estudiar la seua evolució.

A causa de la metodologia utilitzada en la seua elaboració, els resultats no necessàriament coincideixen amb els saldos nets de l’EPA trimestral, explicant-se les diferències principalment pels col·lectius de "no consta" (persones que compleixen 16 anys en el pas d’un trimestre a un altre i els qui no residien a Espanya en el trimestre anterior).

Es denominen:

Promoguda i executada per l’Institut Nacional d’Estadística, a partir dels fitxers rebuts trimestralment amb els registres corresponents a la Comunitat Valenciana, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball realitza una explotació ampliada d’esta estadística per a l’àmbit regional, amb la finalitat de disposar d’informació a major nivell de detall sobre els fluxos del mercat de treball de la Comunitat Valenciana.

 

Pot obtindre’s informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)

 

 

ANNEX DE TAULES

Fluxos de l’ocupació

Trimestre Entrades a l’ocupació Eixides de l’ocupació
Desocupació
a ocupació
Inactivitat
a ocupación
Total
entrades (*)
Ocupació
a desocupació
Ocupació
a inactivitat
Total
eixides
2020 T2  52,0    37,2    89,2    103,1    116,7    219,8  
T1  74,3    44,9    119,6    71,2    77,3    148,5  
2019 T4  104,7    72,0    178,5    100,6    79,4    180,1  
T3  92,0    59,4    151,4    75,4    80,9    156,3  
T2  76,2    50,1    126,8    78,4    43,1    121,5  
T1  83,0    45,4    128,5    69,9    64,7    134,6  
2018 T4  100,8    59,8    160,7    76,0    90,9    166,9  
T3  90,9    78,8    169,8    87,1    84,9    172,0  
T2  101,8    51,8    157,3    54,9    59,5    114,4  
T1  76,2    38,9    115,1    92,7    50,9    143,6  
2017 T4  122,3    66,3    189,1    93,5    66,9    160,4  
T3  117,4    66,4    183,8    106,7    62,6    169,3  
T2  110,1    48,0    158,1    83,9    57,9    141,8  
T1  96,9    26,6    124,7    93,8    49,8    143,6  
2016 T4  131,5    66,4    197,9    86,3    73,0    159,3  
T3  121,1    57,5    178,6    94,4    76,3    170,6  
T2  105,2    37,5    143,5    82,3    45,6    128,0  
T1  91,8    28,9    120,7    92,4    34,9    127,3  
2015 T4  125,5    61,0    186,5    97,9    56,6    154,5  
T3  106,0    61,1    167,1    99,2    72,5    171,6  
T2  107,7    45,8    154,4    74,2    54,1    128,3  
T1  82,2    34,1    116,2    99,5    64,1    163,6  
2014 T4  136,9    66,6    203,5    93,4    55,6    148,9  
T3  108,8    39,0    147,8    103,1    58,0    161,0  
T2  110,6    48,4    159,0    82,0    33,1    115,1  
T1  80,6    39,4    120,0    90,0    52,3    142,2  
2013 T4  143,4    55,7    199,1    112,3    66,4    178,7  
T3  124,9    54,4    179,4    93,0    64,4    157,4  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de la desocupació

Trimestre Entrades a la desocupació Eixides de la desocupació
Ocupació
a desocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades (*)
Desocupació
a ocupació
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides
2020 T2  103,1    104,3    207,9    52,0    113,9    165,9  
T1  71,2    63,4    136,9    74,3    87,2    161,6  
2019 T4  100,6    62,3    164,2    104,7    50,1    154,8  
T3  75,4    81,5    157,0    92,0    63,9    156,0  
T2  78,4    80,3    159,4    76,2    54,0    130,1  
T1  69,9    62,2    132,7    83,0    61,4    144,4  
2018 T4  76,0    81,5    157,5    100,8    65,5    166,3  
T3  87,1    87,9    175,0    90,9    65,5    156,4  
T2  54,9    86,4    142,3    101,8    55,0    156,8  
T1  92,7    64,3    157,1    76,2    71,3    147,6  
2017 T4  93,5    84,0    177,5    122,3    71,5    193,8  
T3  106,7    82,7    190,2    117,4    72,4    189,8  
T2  83,9    82,1    166,0    110,1    65,1    175,2  
T1  93,8    80,3    174,7    96,9    61,3    158,2  
2016 T4  86,3    81,0    168,5    131,5    69,0    200,5  
T3  94,4    97,5    192,0    121,1    85,3    206,4  
T2  82,3    89,5    172,3    105,2    71,8    177,0  
T1  92,4    83,6    176,7    91,8    58,1    149,9  
2015 T4  97,9    82,8    180,7    125,5    70,6    196,1  
T3  99,2    90,6    190,4    106,0    84,1    190,1  
T2  74,2    96,0    170,7    107,7    81,5    189,2  
T1  99,5    99,5    199,0    82,2    74,7    156,9  
2014 T4  93,4    100,6    194,0    136,9    82,2    219,2  
T3  103,1    107,9    211,0    108,8    113,2    222,1  
T2  82,0    101,9    184,5    110,6    94,0    204,6  
T1  90,0    106,5    196,8    80,6    82,4    163,0  
2013 T4  112,3    115,2    229,0    143,4    88,8    232,2  
T3  93,0    119,0    212,0    124,9    100,0    224,9  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta

Fluxos de l’activitat

Trimestre Entrades a l’activitat Eixides de l’activitat
Inactivitat
a ocupació
Inactivitat
a desocupació
Total
entrades
Ocupació
a inactivitat
Desocupació
a inactivitat
Total
eixides (*)
2020 T2  37,2    104,3    141,5    116,7    113,9    245,0  
T1  44,9    63,4    108,3    77,3    87,2    173,9  
2019 T4  72,0    62,3    134,2    79,4    50,1    140,9  
T3  59,4    81,5    140,9    80,9    63,9    158,5  
T2  50,1    80,3    130,5    43,1    54,0    111,3  
T1  45,4    62,2    107,6    64,7    61,4    141,4  
2018 T4  59,8    81,5    141,3    90,9    65,5    169,8  
T3  78,8    87,9    166,7    84,9    65,5    163,2  
T2  51,8    86,4    138,2    59,5    55,0    125,4  
T1  38,9    64,3    103,2    50,9    71,3    131,1  
2017 T4  66,3    84,0    150,3    66,9    71,5    151,5  
T3  66,4    82,7    149,1    62,6    72,4    149,9  
T2  48,0    82,1    130,1    57,9    65,1    136,4  
T1  26,6    80,3    107,0    49,8    61,3    122,9  
2016 T4  66,4    81,0    147,4    73,0    69,0    153,7  
T3  57,5    97,5    155,0    76,3    85,3    176,0  
T2  37,5    89,5    127,0    45,6    71,8    135,5  
T1  28,9    83,6    112,5    34,9    58,1    108,0  
2015 T4  61,0    82,8    143,9    56,6    70,6    140,3  
T3  61,1    90,6    151,7    72,5    84,1    165,8  
T2  45,8    96,0    141,9    54,1    81,5    146,8  
T1  34,1    99,5    133,6    64,1    74,7    152,4  
2014 T4  66,6    100,6    167,2    55,6    82,2    148,4  
T3  39,0    107,9    146,9    58,0    113,2    181,5  
T2  48,4    101,9    150,3    33,1    94,0    146,3  
T1  39,4    106,5    145,8    52,3    82,4    145,0  
2013 T4  55,7    115,2    170,9    66,4    88,8    164,7  
T3  54,4    119,0    173,4    64,4    100,0    176,2  
Valors absoluts en milers
(*) Inclou els no consta