ÚLTIMES XIFRES
17 de març de 2020


Enquesta Trimestral de Cost Laboral de la Comunitat Valenciana

4rt trimestre de 2019

El cost laboral per treballador i mes de les empreses de la Comunitat Valenciana en el quart trimestre de 2019 es situa en 2.433,65 euros, el que suposa un augment del 2,6% respecte al mateix periode de 2018. A nivell nacional el cost laboral ha sigut de 2.755,15 euros, amb un augment del 2,3%.

El cost salarial per treballador i mes ha sigut de 1.812,73 euros en la Comunitat Valenciana, amb un augment de l'1,7% respecte al mateix periode de l'any anterior. Per al total nacional, este mateix valor ha sigut de 2.075,43 euros, el que suposa un augment de l'1,8% respecte al mmateix periode de 2018.

Les hores pactades per treballador i mes en la Comunitat Valenciana han sigut 147,6 i les hores efectives de treball han sigut 126,9. A nivell nacional estos valors han sigut de 149,2 i 127,8 hores respectivament.

Principals variables. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 euros   % de variació   euros   % de variació 
   anual   trimestral   anual   trimestral 
Cost laboral per treballador i mes 
Cost laboral total  2.433,65    2,6    5,5    2.755,15    2,3    7,9  
Cost salarial  1.812,73    1,7    7,6    2.075,43    1,8    10,6  
Altres costos no salarials  620,92    5,4    -0,3    679,72    4,0    0,5  
Cost laboral per hora efectiva
Cost laboral total  19,18    0,9    0,9    21,56    2,0    2,1  
Cost salarial  14,28    0,0    2,9    16,24    1,4    4,6  
    hores   % de variació   hores   % de variació 
   anual   trimestral   anual   trimestral 
Temps treballat per treballador i mes 
Hores pactades  147,6    0,8    -1,6    149,2    0,1    -1,3  
Hores pagades  148,3    0,7    -1,6    149,6    0,1    -1,4  
Hores efectives  126,9    1,7    4,5    127,8    0,3    5,6  
Hores no treballades  21,6    -4,8    -26,7    22,2    -0,9    -28,6  
Hores extraordinàries  0,9    -7,9    12,0    0,8    14,3    0,0  


Cost laboral per treballadorCost laboral per treballador i mes per sectors. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 euros   % de variació   euros   % de variació 
   anual   trimestral   anual   trimestral 
INDÚSTRIA 
Cost laboral per treballador i mes 
Cost laboral total  2.783,91    3,3    7,2    3.291,96    1,2    9,2  
Cost salarial  2.069,42    3,0    9,4    2.466,09    0,7    11,7  
Altres costos no salarials  714,49    4,1    1,3    825,87    2,8    2,2  
CONSTRUCCIÓ 
Cost laboral per treballador i mes 
Cost laboral total  2.580,24    -0,7    9,8    2.867,98    2,4    11,8  
Cost salarial  1.866,55    -1,6    15,0    2.084,98    2,3    16,6  
Altres costos no salarials  713,69    1,7    -2,0    783,00    2,6    0,8  
SERVICIS 
Cost laboral per treballador i mes 
Cost laboral total  2.339,24    2,9    4,7    2.651,13    2,6    7,3  
Cost salarial  1.747,73    1,8    6,5    2.005,15    2,0    9,9  
Altres costos no salarials  591,51    6,3    -0,5    645,98    4,5    0,0  

Per sectors econòmics, el cost laboral per treballador i mes de la Indùstria en la Comunitat Valenciana és de 2.783,91 euros, amb una variació del 3,3% respecte al mateix periode de l'any anterior. Per al conjunt d'Espanya, el valor és de 3.291,96 euros i la variació de l'1,2%. En el sector de la Construcció, el cost laboral per treballador i mes ha sigut de 2.580,24 euros i ha experimentat un descens del 0,7%. A nivell nacional, el valor és de 2.867,98 euros i la variació del 2,4%. Per últim, el cost laboral per treballador i mes del sector Servicis en la Comunitat Valenciana ha sigut de 2.339,24 euros, amb un augment del 2,9%. A nivell nacional, este cost ha sigut de 2.651,13 euros, i la variació del 2,6%.

Analitzant el cost laboral per treballador i mes per branques d'activitat per a la Comunitat Valenciana, les branques els treballadors de les quals tenen un major cost són Activitats financeres i d'assegurances (4.374,13 euros), Informació i comunicacions (3.236,70 euros) i Maquinària, material elèctric i de transport (3.217,05 euros). Pel costat contrari, les branques amb menor cost laboral per treballador i mes són Hostaleria (1.410,05 euros), Activitats administratives i servicis auxiliars (1.728,77 euros) i Activitats artístiques, recreatives i altes servicis (1.752,33 euros).

Les branques d'activitat que han experimentat majors augments del cost laboral per treballador i mes respecte al mateix periode de l'any anterior han sigut Educació (12,1%), Activitats artístiques, recreatives i altes servicis (11,5%) i Activitats administratives i servicis auxiliars (9,2%). Per altra banda, les branques que han experimentat majors descensos han sigut Activitats financeres i d'assegurances (-4,6%), Administració pública (-2,2 %) i Construcció (-0,7%).

Cost laboral per treballador i mes per branques d'activitat. Comunitat Valenciana

  Comunitat Valenciana
 euros   % de variació 
   anual   trimestral 
Total  2.433,65    2,6    5,5  
Extractives i refinació; energia, aigua i residus  3.175,34    2,0    11,2  
Alimentació, begudes i tabac  2.719,18    7,2    13,6  
Tèxtil, calçat, fusta, paper i arts gràfiques  2.178,50    3,3    6,4  
Química, cautxú i plàstic  3.085,82    6,4    0,3  
Productes minerals no metàl·lics; metal·lúrgia  2.885,49    -0,7    5,6  
Maquinària, material elèctric i de transport  3.217,05    2,3    9,0  
Manufactures diverses  2.331,05    0,5    7,7  
Construcció  2.580,24    -0,7    9,8  
Comerç a l'engròs i reparació de vehicles de motor  2.454,52    -0,5    -0,8  
Comerç al detall  1.849,02    1,7    4,6  
Transport i emmagatzemament  2.826,61    2,7    2,9  
Hostaleria  1.410,05    3,7    -5,5  
Informació i comunicacions  3.236,70    7,5    -2,5  
Activitats financeres i d'assegurances  4.374,13    -4,6    0,5  
Activitats inmobiliàries, professionals i tècniques  2.623,14    6,7    10,5  
Activitats administratives i servicis auxiliars  1.728,77    9,2    2,3  
Administració pública  3.088,43    -2,2    13,6  
Educació  2.353,69    12,1    1,6  
Sanitat i servicis socials  3.041,34    5,7    9,4  
Activitats artístiques, recreatives i altes servicis  1.752,33    11,5    5,9  


Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació Estadística > Conjuntura > Enquesta trimestral de cost laboral)

Nota metodológica

L'Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL) és una operació estadística contínua de periodicitat trimestral, l'objectiu fonamental de la qual és conéixer l'evolució del cost laboral mitjà per treballador. En concret, proporciona informació sobre el cost laboral mitjà per treballador i mes i per hora efectiva de treball, així com sobre el temps mitjà treballat per treballador i mes.

L'ETCL és a més la font d'informació fonamental per a l'elaboració de l'Índex de Cost Laboral Harmonitzat (ICLA). L'ICLA forma part dels euroindicadors que l'Oficina d'Estadística de les comunitats Europees (EUROSTAT), a instàncies del Banc Central Europeu (BCE), exigix als països membres de la Unió Europea.

L'àmbit poblacional d'esta enquesta comprén tots els Comptes de Cotització inclosos en el Règim General de la Seguretat Social, amb independència de la seua dimensió, l'activitat econòmica del qual estiga enquadrada en les Seccions B a S de la CNAE-09, així com les incloses en el Règim Especial de Treballadors del Mar i l'activitat econòmica del qual siga el transport marítim (divisió 50 de la CNAE-09).

Dins de cada compte s'investiga, de forma agregada, a tots els assalariats per compte d'altri associats a la mateixa, pels que haja existit l'obligació de cotitzar almenys un dia durant el mes de referència, amb independència de la seua modalitat contractual i de la seua jornada de treball.

A nivell nacional, la mostra està composta d'unes 28.000 unitats que són entrevistades cada trimestre, de les que 2.242 corresponen a la Comunitat Valenciana.

Des de març del 2011, es publiquen els resultats d'esta enquesta a partir de la informació proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que efectua l'arreplegada de dades a nivell nacional. D'esta manera, la Conselleria de Economia, Indústria, Turisme i Ocupació obté i publica els resultats ampliats per a la Comunitat Valenciana segons els 3 sectors econòmics, 20 branques d'activitat i la grandària de la unitat.