ÚLTIMES XIFRES
21 de novembre de 2019


Indicadors d´activitat del sector servicis de la Comunitat Valenciana
(base 2015)

Setembre de 2019

L´Índex de xifra de negocis general de la Comunitat Valenciana del mes de setembre de 2019 ha augmentat un 3,6% sobre el mateix mes de l´any anterior. A nivell nacional, l´augment ha sigut també del 3,6%.

L´import de la xifra de negocis ha augmentat en tots els sectors; en el sector Comerç ha augmentat un 1,9%, en el Comerç al detall un 1,4%. Dins d´Altres servicis, ha augmentat en els sectors Transport i emmagatzemament (4,4%), Hostaleria (1,3%), en Informació i comunicacions (6,9%), en Activitats profesionals, científiques i tècniques (20,8%) i en Activitats administratives i servicis auxiliars (11,7%).

Índex de xifra de negocis: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 115,3 3,6 4,6 121,4 3,6 4,2
Comerç 110,4 1,9 3,2 118,4 2,4 3,4
  Comerç al detall (1) 106,9 1,4 1,7 106,6 2,5 2,7
Altres servicis 127,9 7,5 7,8 127,1 5,7 5,6
  Transport i emmagatzemament 113,9 4,4 3,3 123,0 8,3 6,1
  Hostaleria 133,3 1,3 4,5 132,8 1,4 3,9
  Informació i comunicacions 121,5 6,9 6,1 117,6 3,6 3,0
  Activitats profesionals, científiques i tècniques 157,1 20,8 22,2 133,2 7,8 8,2
  Activitats administratives i servicis auxiliars 125,3 11,7 8,9 133,7 6,1 6,1
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual

Si considerem les dades corregides d´efectes estacionals i de calendari, l´Índex general experimenta una variació respecte a setembre de l´any passat del 3,7%. Esta mateixa variació és del 2,0% per al sector Comerç i del 7,6% per a Altres servicis. El desglossament dels Altres servicis en subsectors proporciona taxes anuals corregides del 2,2% per al sector Transport i emmagatzemament, del 3,0% en Hostaleria, del 6,1% en Informació i comunicacions, del 24,0% en Activitats professionals, científiques i tècniques i del 10,1% en Activitats administratives i servicis auxiliars.

Índex de xifra de negocis corregit d’efectes estacionals i de calendari: Comunitat Valenciana

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana del
que va
d’any 
Índex general 121,6 3,7 4,7
Comerç 119,2 2,0 3,3
Altres servicis 127,7 7,6 7,8
  Transport i emmagatzemament 118,3 2,2 3,5
  Hostaleria 122,9 3,0 4,5
  Informació i comunicacions 121,2 6,1 6,0
  Activitats profesionals, científiques y tècniques 169,0 24,0 20,6
  Activitats administratives i servicis auxiliars 120,1 10,1 8,9interanual_estacional

Per altra banda, l´índex de personal ocupat general de la Comunitat Valenciana del mes de setembre de 2019 ha augmentat un 2,3% sobre el mateix mes de l´any anterior. A nivell nacional, l´augment ha sigut del 1,5%.

Per sectors, el personal ocupat ha augmentat en el sector Comerç (2,1%); en el Comerç al detall, el personal ocupat ha augmentat un 1,1%. Dins d´Altres servicis s´han produït augments en tots els sectors: Transport i emmagatzemament (0,4%), Hostaleria (2,1%), Informació i comunicacions (2,5%), Activitats profesionals, científiques i tècniques (3,6%) i Activitats administratives i servicis auxiliars (3,9%).

Índex de personal ocupat: Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general 109,5 2,3 2,4 110,6 1,5 1,8
Comerç 107,7 2,1 2,5 106,7 1,3 1,5
  Comerç al detall (1) 108,5 1,1 1,4 104,9 0,9 1,0
Altres servicis 110,7 2,5 2,2 113,1 1,6 1,9
  Transport i emmagatzemament 109,2 0,4 1,5 110,7 1,7 2,1
  Hostaleria 120,7 2,1 1,6 116,0 0,8 0,9
  Informació i comunicacions 109,5 2,5 2,9 110,9 3,0 3,1
  Activitats profesionals, científiques i tècniques 103,9 3,6 3,5 108,4 2,0 2,2
  Activitats administratives i servicis auxiliars 106,0 3,9 2,5 116,4 1,5 2,2
(1) Pot obtindre’s informació més detallada a l’enllaç Índex de comerç al detallinteranual_empleo

Nota: Aquestes dades son provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a las sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Sector Servicis > Indicadors d’activitat del sector servicis > Resultats per a la Comunitat Valenciana.

Nota metodològica

Els Indicadors d’activitat del sector servicis (IASS) tenen com a objectiu mesurar l’evolució a curt termini de d’activitat de les empreses que actuen en el sector servicis a Espanya a través de dos variables: la xifra de negocis i el personal que ocupen. Amb esta operació també es perseguix fer complir el Reglament núm. 1158/2005 del Parlament Europeu i del Consell, de 6 de juliol de 2005, pel qual es modifica el Reglament 1165/98, del Consell de la Unió Europea, del 19 de maig de 1998, sobre les estadístiques conjunturals. L’objectiu d’estos reglaments és la creació d’un marc comú de producció d’estadístiques comunitàries sobre l’evolució conjuntural de l’oferta, la demanda, els factors de producció i els preus.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

La xifra de negocis comprén els imports facturats per l’empresa per la prestació de servicis i venda de béns (que són objecte del tràfic de l’empresa). Es comptabilitzen incloent-hi els impostos que graven els béns i servicis amb l’excepció de l’IVA repercutit al client. El personal ocupat està constituït pels empleats no remunerats (autònoms, socis i ajudes familiars) i els remunerats, tant fixos com eventuals.

S’investiguen les activitats englobades en els sectors G (comerç), H (transport i emmagatzematge), I (hostaleria), J (informació i comunicacions), M (activitats professionals, científiques i tècniques) i N (activitats administratives i servicis auxiliars) de la classificació nacional d’activitats econòmiques 2009 (CNAE-09).

Mensualment es realitza una enquesta que investiga aproximadament 28.000 empreses que actuen en estos sectors en l’àmbit nacional. Les dades del comerç detallista s’obtenen a través de l’enquesta de l’índex del comerç al detall. Els resultats es presenten en forma d’índexs Laspeyres encadenats base 2015 (encadenament mensual en el mes de desembre).

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publica mensualment estos índexs a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectúa la recollida de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats.