ÚLTIMES XIFRES
27 de desembre de 2018


Índex de comerç al detall (base 2015)

Novembre de 2018

L'índex general del comerç detallista a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2018 ha augmentat un 2,9% sobre el mateix mes de l'any anterior. Eliminant l'efecte dels preus, l'índex ha augmentat un 1,1%.

A nivell nacional, estos mateixos valors han sigut del 3,5% i 1,5%, respectivament.

L'índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2018 ha augmentat un 2,1% sobre el mateix mes de l'any anterior. A preus constants, l'índex ha augmentat un 0,9%.

Per al total nacional, estos mateixos valors han variat 2,7% i 1,5%, respectivament.

Desagregant l'índex sense estacions de servici, les vendes d'Alimentació augmentaren un 2,7% respecte al mateix mes de l'any anterior, i si considerem els preus constants, es produïx un augment del 1,0%. Els productes no alimentaris augmentaren un 1,6%. En termes constants, l'índex ha augmentat un 0,9%.

Índex de comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d'any
 anual  mitjana
del que
va d'any
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detalliste  108,0  2,9  2,1  110,5  3,5  2,9
2. Índex general sense estacions de servici  106,2  2,1  1,0  110,2  2,7  2,1
  2.1. Alimentació  105,3  2,7  2,3  105,6  2,6  2,5
  2.2. Resta  106,9  1,6  -0,1  113,7  2,8  1,8
 
A preus constants  
1. Índex general de comerç detalliste  104,1  1,1  0,2  105,4  1,5  0,9
2. Índex general sense estacions de servici  102,9  0,9  0,0  105,7  1,5  0,9
  2.1. Alimentació  101,1  1,0  0,5  100,7  1,1  0,8
  2.2. Resta  104,4  0,9  -0,6  109,5  1,8  1,1

interanual

Si considerem les dades corregides d'efectes estacionals i de calendari, l'índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2018 ha augmentat un 0,9% sobre el mateix mes de l'any anterior. Eliminant l'efecte dels preus, l'índex ha disminuit un 0,2%.

Les vendes d'Alimentació augmentaren un 1,8% respecte al mateix mes de l'any anterior, i si considerem els preus constants, l’índex ha augmentat un 0,2%.

Els productes no alimentaris han augmentat un 0,2%. En termes constants, la variació interanual ha sigut del -0,5%.

Índex sense estacions de servici. Comunitat Valenciana
Dades corregides d'efectes estacionals i de calendari

   Índex   % de variació 
 Anual  mitjana
del que
va d'any
A preus corrents  
2. Índex general sense estacions de servici  108,3  0,9  0,8
  2.1. Alimentació  110,8  1,8  2,1
  2.2. Resta  105,9  0,2  -0,3
 
A preus constants  
2. Índex general sense estacions de servici  106,4  -0,2  0,0
  2.1. Alimentació  106,2  0,2  0,3
  2.2. Resta  106,7  -0,5  -0,7

interanual_calendario

Quant a l'ocupació, l'índex d'ocupació general sense estacions de servici de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2018 ha augmentat un 1,4% sobre el mateix mes de l'any anterior. A nivel nacional, l'augment ha sigut d'un 1,1%.

Índex d'ocupació del comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d'any
 anual  mitjana
del que
va d'any
Índex general de comerç detalliste  107,4  1,5  2,0  104,6  1,2  1,0
Índex general sense estacions de servici  107,4  1,4  1,9  104,6  1,1  0,9


interanual

Nota: Estes dades son provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s´incorporen a l´informe mensual disponible en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre´s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Índexs de comerç al detall > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Els Índexs de comerç al detall tenen com a objecte conéixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a l'exercici del comerç al detall, de manera que permeten mesurar, a curt termini, l'evolució de l'activitat del sector.

La població objecte d'estudi està constituïda per les empreses l'activitat principal de les quals siga el comerç al detall (divisió 47 de la CNAE-2009). Per a l'arreplegada d'informació se sol·liciten mensualment, les vendes al detall realitzades per l'empresa diferenciant sis grups de productes: Alimentació, Equip personal, Equipament de la llar, Salut, Oci i altres béns. Els cinc últims grups de productes s'agrupen en un total Resta.

Es considera l'any 2015 com a any base i s'utilitza la formulació encadenats respecte a desembre de l'any anterior per al càlcul dels índexs a partir de 2012, any en el qual definit una nova mostra de partida que es rotarà anualment.

En la nova formulació, les ponderacions s'establixen anualment basant-se en les facturacions de la mostra del mes de desembre anterior.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora els índexs a partir de la informació de base proporcionada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), que efectua l'arreplegada de dades a nivell nacional, seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D'esta manera, es publiquen el següents índexs per a la Comunitat Valenciana: l'índex general del começ detalliste, general sense estacions de servici i per als grans grups d'Alimentació i Resta.

Així mateix, s'elaboren els Índexs de Comerç al Detall a preus constants, que mostren l'evolució de les vendes del sector detallista una vegada eliminat l'efecte dels preus sobre les dites vendes. Els deflactors que s'utilitzen per als índexs de la Comunitat són els IPC per a grups especials de la Comunitat Valenciana.

Per últim, es corregixen les sèries de l'índex sense estacions de servici d'efectes de calendari i estacionalitat per mitjà del programari X13-ARIMA-SEATS.