ÚLTIMES XIFRES
29 d’abril de 2020


Índex de comerç al detall (base 2015)

Març de 2020

L’índex general del comerç detallista a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2020 ha disminuït un 12,4% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha disminuït un 11,1%.

En l’àmbit nacional, estos mateixos valors han registrat una variació del -15,4% i -14,3%, respectivament.

L’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2020 ha disminuït un 10,0% sobre el mateix mes de l’any anterior. A preus constants, l’índex ha disminuït un 9,5%.

Per al total nacional, estes mateixes taxes de variació han sigut del -13,0% i -12,7%, respectivament.

Desagregant l’índex sense estacions de servici, les vendes d’Alimentació van augmentar un 11,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, es produïx un augment del 9,4%. Els productes no alimentaris van disminuir un 29,0%. En termes constants, la variació ha sigut del -27,2%.

Índexs de comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

 
  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detallista 89,2 -12,4 -1,4 88,7 -15,4 -2,9
2. Índex general sense estacions de servici 89,8 -10,0 -0,4 90,1 -13,0 -2,1
  2.1. Alimentació 120,1 11,5 8,3 118,2 9,6 6,6
  2.2. Resta 66,2 -29,0 -7,4 68,8 -31,5 -8,6
 
A preus constants
1. Índex general de comerç detallista 89,8 -11,1 -1,2 88,1 -14,3 -2,8
2. Índex general sense estacions de servici 90,2 -9,5 0,0 89,5 -12,7 -1,8
  2.1. Alimentació 113,2 9,4 6,3 110,5 7,2 4,5
  2.2. Resta 69,9 -27,2 -5,4 71,8 -29,7 -6,7

interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2020 ha disminuït un 8,3% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha disminuït un 7,7%.

Les vendes d’alimentació augmentaren un 14,3% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, l’índex ha augmentat un 12,2%.

Els productes no alimentaris han disminuït un 28,0%. En termes constants, la variació interanual ha sigut del -26,0%.

Índex sense estacions de servici. Comunitat Valenciana
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana
del que
va d’any 
A preus corrents  
2. Índex general sense estacions de servici 99,2 -8,3 -1,1
  2.1. Alimentació 128,1 14,3 7,2
  2.2. Resta 75,6 -28,0 -8,4
 
A preus constants  
2. Índex general sense estacions de servici 98,5 -7,7 -0,7
  2.1. Alimentació 120,3 12,2 5,3
  2.2. Resta 78,2 -26,0 -6,3

interanual_calenda

Quant a l’ocupació, l’índex d’ocupació general sense estacions de servici de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2020 ha augmentat un 0,8% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, la variació ha sigut del -0,4%.

Índex d’ocupació del comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general de comerç detallista 106,5 0,8 1,5 102,7 -0,4 0,4
Índex general sense estacions de servici 106,5 0,8 1,6 102,6 -0,4 0,3


interanual_empleo

Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a l’informe mensual disponible en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Índexs de comerç al detall > Resultats per a la Comunitat Valenciana.


Nota metodològica

Avís als usuaris en relació amb l'efecte del COVID-19 en l'operació estadística d'Índexs de Comerç al detall (ICM): L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en l'article 10.1 la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista en general amb determinades excepcions. Aquesta situació ha provocat una taxa de resposta dels informants menor de l'habitual. Malgrat l'anterior, i segons les notes metodològiques publicades per l'INE en la seua Nota de premsa, aquest fet no ha tingut a penes incidència en la qualitat dels índexs. Remetem als usuaris a la seua consulta.

Pel que respecta a les sèries ajustades d'efectes estacionals i de calendari, la modelització ha tingut en compte les indicacions contingudes en manual ESS guidelines on seasonal adjustment editat per Eurostat que, en aquest tipus de situació, indica la inclusió d'una intervenció de tipus additiu en les dades referides a març de 2020. Quan estiguen disponibles les dades de mesos posteriors, serà necessari reavaluar el tipus d'intervenció necessària.

Els Índexs de comerç al detall tenen com a objecte conéixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a l’exercici del comerç al detall, de manera que permeten mesurar, a curt termini, l’evolució de l’activitat del sector.

La població objecte d’estudi està constituïda per les empreses l’activitat principal de les quals siga el comerç al detall (divisió 47 de la CNAE-2009). Per a l’arreplegada d’informació se sol·liciten mensualment, les vendes al detall realitzades per l’empresa diferenciant sis grups de productes: Alimentació, Equip personal, Equipament de la llar, Salut, Oci i altres béns. Els cinc últims grups de productes s’agrupen en un total Resta.

Es considera l’any 2015 com a any base i s’utilitza la formulació encadenats respecte a desembre de l’any anterior per al càlcul dels índexs a partir de 2012, any en el qual definit una nova mostra de partida que es rotarà anualment.

En la nova formulació, les ponderacions s’establixen anualment basant-se en les facturacions de la mostra del mes de desembre anterior.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora els índexs a partir de la informació de base proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional, seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, es publiquen els següents índexs per a la Comunitat Valenciana: l’índex general del comerç detallista, general sense estacions de servici i per als grans grups d’Alimentació i Resta.

Així mateix, s’elaboren els Índexs de Comerç al Detall a preus constants, que mostren l’evolució de les vendes del sector detallista una vegada eliminat l’efecte dels preus sobre les dites vendes. Els deflactors que s’utilitzen per als índexs de la Comunitat són els IPC per a grups especials de la Comunitat Valenciana.

Per últim, es corregixen les sèries de l’índex sense estacions de servici d’efectes de calendari i estacionalitat per mitjà del programari X13-ARIMA-SEATS.