ÚLTIMES XIFRES
28 de maig de 2020


Índex de comerç al detall (base 2015)

Abril de 2020

L’índex general del comerç detallista a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes d'abril de 2020 ha disminuït un 32,5% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha disminuït un 30,6%.

En l’àmbit nacional, estos mateixos valors han registrat una variació del -33,2% i -31,5%, respectivament.

L’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes d'abril de 2020 ha disminuït un 29,0% sobre el mateix mes de l’any anterior. A preus constants, l’índex ha disminuït un 28,6%.

Per al total nacional, estes mateixes taxes de variació han sigut del -29,2% i -28,9%, respectivament.

Desagregant l’índex sense estacions de servici, les vendes d’Alimentació van augmentar un 1,4% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, es produïx una disminució del 2,0%. Els productes no alimentaris van disminuir un 55,5%. En termes constants, la variació ha sigut del -53,9%.

Índexs de comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

 
  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
A preus corrents  
1. Índex general de comerç detallista 70,9 -32,5 -9,5 70,4 -33,2 -10,6
2. Índex general sense estacions de servici 73,3 -29,0 -7,8 73,8 -29,2 -9,0
  2.1. Alimentació 111,8 1,4 6,5 110,7 2,9 5,6
  2.2. Resta 43,3 -55,5 -19,7 45,7 -55,0 -20,2
 
A preus constants
1. Índex general de comerç detallista 71,1 -30,6 -8,7 69,8 -31,5 -10,1
2. Índex general sense estacions de servici 72,4 -28,6 -7,4 72,3 -28,9 -8,6
  2.1. Alimentació 104,0 -2,0 4,2 102,1 -0,6 3,2
  2.2. Resta 44,9 -53,9 -17,6 47,1 -53,3 -18,1

interanual

Una representació anàloga a l’anterior en un període més ampli permet comparar l’impacte en l’índex produït per crisis anteriors i el produït fins al moment per la crisi sanitària ocasionada per la COVID-19.interanual

Si considerem les dades corregides d’efectes estacionals i de calendari, l’índex general sense estacions de servici a preus corrents de la Comunitat Valenciana del mes d'abril de 2020 ha disminuït un 28,9% sobre el mateix mes de l’any anterior. Eliminant l’efecte dels preus, l’índex ha disminuït un 28,5%.

Les vendes d’alimentació augmentaren un 1,5% respecte al mateix mes de l’any anterior, i si considerem els preus constants, l’índex ha disminuït un 2,0%.

Els productes no alimentaris han disminuït un 55,4%. En termes constants, la variació interanual ha sigut del -53,7%.

Índex sense estacions de servici. Comunitat Valenciana
Dades corregides d’efectes estacionals i de calendari

   Índex   % de variació 
 anual  mitjana
del que
va d’any 
A preus corrents  
2. Índex general sense estacions de servici 76,7 -28,9 -8,1
  2.1. Alimentació 114,8 1,5 5,8
  2.2. Resta 46,4 -55,4 -20,2
 
A preus constants  
2. Índex general sense estacions de servici 76,1 -28,5 -7,7
  2.1. Alimentació 106,6 -2,0 3,5
  2.2. Resta 48,6 -53,7 -18,3

interanual_calenda

La representació de la sèrie històrica des de 2007 permet observar amb perspectiva l’evolució de la sèrie corregida d’efectes estacionals i de calendari.interanual_calenda

Quant a l’ocupació, l’índex d’ocupació general sense estacions de servici de la Comunitat Valenciana del mes d'abril de 2020 ha disminuït un 1,1% sobre el mateix mes de l’any anterior. En l’àmbit nacional, la disminució ha sigut del 2,0%.

Índex d’ocupació del comerç al detall. Comunitat Valenciana i Espanya

  Comunitat Valenciana Espanya
 Índex   % de variació   Índex   % de variació 
   anual  mitjana
del que
va d’any
 anual  mitjana
del que
va d’any
Índex general de comerç detallista 105,3 -1,1 0,8 101,5 -2,0 -0,2
Índex general sense estacions de servici 105,3 -1,1 0,8 101,5 -2,0 -0,3


interanual_empleo

L’ampliació del període estudiat mostra l’evolució de les vendes i l’ocupació des de l’any 2007.interanual_empleo

Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïsquen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a l’informe mensual disponible en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Servicis > Activitat Comercial > Índexs de comerç al detall > Resultats per a la Comunitat Valenciana.Nota sobre l'efecte de l'emergència sanitària ocasionada per la COVID-19 en l'operació estadística d'Índexs de Comerç al detall (ICM)

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix en l'article 10.1 la suspensió de l'obertura al públic dels locals i establiments de comerç minorista en general amb determinades excepcions. Aquesta situació ha provocat una taxa de resposta dels informants menor de l'habitual. Malgrat l'anterior, i segons les notes metodològiques publicades per l'INE en la seua Nota de premsa, aquest fet no ha tingut a penes incidència en la qualitat dels índexs. Remetem als usuaris a la seua consulta.

En les dades d'ocupació cal tindre en compte que les persones acollides a un Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) durant l'estat d'alarma, continuen formant part del personal de l'empresa.

Pel que respecta a les sèries ajustades d'efectes estacionals i de calendari, la modelització utilitzada ha tingut en compte les recomanacions de l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat). En aquest sentit, s'ha decidit modelitzar un outlier additiu en els mesos de març i d'abril de 2020 en totes les sèries excepte en la sèrie d'alimentació on s'ha introduït un únic outlier additiu al març de 2020. Quan estiguen disponibles les dades de mesos posteriors, serà necessari reavaluar el tipus d'intervenció necessària.


Nota metodològica

Els Índexs de comerç al detall tenen com a objecte conéixer les característiques fonamentals de les empreses dedicades a l’exercici del comerç al detall, de manera que permeten mesurar, a curt termini, l’evolució de l’activitat del sector.

La població objecte d’estudi està constituïda per les empreses l’activitat principal de les quals siga el comerç al detall (divisió 47 de la CNAE-2009). Per a l’arreplegada d’informació se sol·liciten mensualment, les vendes al detall realitzades per l’empresa diferenciant sis grups de productes: Alimentació, Equip personal, Equipament de la llar, Salut, Oci i altres béns. Els cinc últims grups de productes s’agrupen en un total Resta.

Es considera l’any 2015 com a any base i s’utilitza la formulació encadenats respecte a desembre de l’any anterior per al càlcul dels índexs a partir de 2012, any en el qual definit una nova mostra de partida que es rotarà anualment.

En la nova formulació, les ponderacions s’establixen anualment basant-se en les facturacions de la mostra del mes de desembre anterior.

La Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora els índexs a partir de la informació de base proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional, seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, es publiquen els següents índexs per a la Comunitat Valenciana: l’índex general del comerç detallista, general sense estacions de servici i per als grans grups d’Alimentació i Resta.

Així mateix, s’elaboren els Índexs de Comerç al Detall a preus constants, que mostren l’evolució de les vendes del sector detallista una vegada eliminat l’efecte dels preus sobre les dites vendes. Els deflactors que s’utilitzen per als índexs de la Comunitat són els IPC per a grups especials de la Comunitat Valenciana.

Per últim, es corregixen les sèries de l’índex sense estacions de servici d’efectes de calendari i estacionalitat per mitjà del programari X13-ARIMA-SEATS.