ÚLTIMES XIFRES
7 de febrer de 2019


Índex de producció industrial de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Desembre de 2018

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de desembre de 2018 ha disminuit un 0,3% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -2,6%.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre desembre de l'any passat ha sigut del -6,5% per als béns de consum, -0,8% per als d'equip, 4,3% per als intermedis i -1,7% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -8,7% per als béns de consum, -4,6% per als béns d'equip, 2,0% per als intermedis i -1,8% per a energia.

Per branques d'activitat, experimenten creixements molt alts Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (91,8%), seguit de Taulells (10,9%). Els principals descensos corresponen a Indústria del cuiro i del calçat (-11,8%), a Cautxú i plàstic (-11,7%) i Indústria tèxtil i de la confecció (-11,0%).

A nivell nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -4,2% sobre desembre de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d'any
anual corregida d'efectes
estacionals i de calendari
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d'any
ÍNDEX GENERAL 93,6     -0,3  1,0        -2,6              92,9     -4,2  0,8       
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 91,9     1,0  0,9        -1,6              92,1     -1,9  1,5       
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 79,1     -6,5  -2,4        -8,7              90,4     -0,9  -0,1       
Béns de consum durador 85,7     -6,3  -4,6        -8,6              85,8     -10,6  -1,9       
Béns de consum no durador 78,4     -6,5  -2,1        -9,2              90,7     -0,1  0,0       
Béns d'equip 99,2     -0,8  -4,1        -4,6              94,6     -3,1  2,7       
Béns intermedis 95,5     4,3  3,9        2,0              89,2     -2,4  1,7       
Energia 104,9     -1,7  4,6        -1,8              99,5     -10,5  -1,7       interanual

Índexs per branques d'activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d'any
anual corregida d'efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 93,6     -0,3     1,0        -2,6            
Extractives i refinació; energia i aigua 103,9     -1,6     4,4        -2,3            
Alimentació, begudes i tabac 93,9     -4,0     0,8        -7,0            
Indústria tèxtil i de la confecció 76,7     -11,0     -5,0        -13,9            
Indústria del cuiro i del calçat 51,8     -11,8     -7,7        -11,8            
Fusta 111,0     -2,8     -4,4        -6,2            
Paper i cartó; arts gràfiques 86,0     -6,6     -1,5        -8,9            
Química 86,8     4,8     3,5        1,4            
Cautxú i plàstic 81,1     -11,7     2,1        -13,1            
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 88,6     3,5     -3,1        0,7            
Taulells 100,4     10,9     -0,1        5,6            
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 91,9     3,9     -1,0        1,2            
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 174,2     91,8     71,7        86,9            
Maquinària i equip 182,0     -4,1     -1,7        -4,4            
Material de transport 67,5     -9,5     -8,4        -11,0            
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 95,5     1,2     1,1        1,0            

Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de producció industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).

Nota metodológica

Els índexs de producció industrial són indicadors estadístics que tenen com a objectiu mesurar l'evolució conjuntural del volum de la producció generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, donant compliment al Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d'una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualització de la base ha permés la revisió i actualització dels components que conformen el càlcul de l'índex a fi d'obtindre un indicador més representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el càlcul dels nous índexs s'han usat coeficients d'enllaç fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variació coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els índexs es calculen prenent com a referència la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els índexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producció facilitats cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos índexs s'agreguen segons la fórmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funció del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'àmbit regional, segons el valor de la producció.

La Direcció General d'Economia, Emprenedoria i Cooperativisme publica mensualment els Índexs de producció industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els índexs publicats es refereixen a la producció industrial en general, a la indústria manufacturera (secció C de la CNAE-2009), segons destinació econòmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment han vingut utilitzant-se amb la finalitat de proporcionar informació més coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.