ÚLTIMES XIFRES
8 de maig de 2020


Índex de producció industrial de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Març de 2020

L'Índex de producció industrial (IPI) de la Comunitat Valenciana del mes de març de 2020 ha disminuït un 8,5% sobre el mateix mes de l'any anterior. Una vegada corregit d'efectes estacionals i de calendari, la variació anual ha sigut del -10,7%.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre març de l'any passat ha sigut del -3,2% per als béns de consum, -22,4% per als d'equip, -5,9% per als intermedis i -7,8% per a energia. Corregides d'efectes estacionals i de calendari, les variacions han sigut del -6,3% per als béns de consum, -25,3% per als béns d'equip, -8,5% per als intermedis i -8,0% per a energia.

Per branques d'activitat, experimenten creixements Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic (41,4%), seguit d'Alimentació, begudes i tabac (12,4%), Química (5,6%) i Maquinària i equip (5,1%). Els principals descensos corresponen a Material de transport (-35,4%), a Indústria tèxtil i de la confecció (-28,8%) i Indústria del cuiro i del calçat (-26,7%).

En l'àmbit nacional, la variació de l'índex general ha sigut del -10,2% sobre març de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA   ESPANYA
   % de variació       % de variació 
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
   Índex   anual  de la mitjana e
el que va d’any
ÍNDEX GENERAL 100,6 -8,5 -3,0 -10,7   99,1 -10,2 -5,0
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 102,0 -8,4 -1,2 -11,0   100,7 -12,1 -5,2
Índexs segons la destinació
econòmica dels béns
Béns de consum 93,8 -3,2 -1,7 -6,3   101,5 -3,2 -3,0
Béns de consum durador 84,3 -24,1 -12,6 -26,9   81,1 -24,6 -9,6
Béns de consum no durador 94,8 -0,7 -0,4 -4,1   103,2 -1,4 -2,5
Béns d'equip 84,4 -22,4 -8,2 -25,3   93,3 -24,1 -9,1
Béns intermedis 115,0 -5,9 1,5 -8,5   105,1 -9,7 -4,0
Energia 94,4 -7,8 -10,5 -8,0   93,6 -1,7 -3,9interanual

Índexs per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   % de variació
   Índex   anual  de la mitjana en
el que va d’any
anual corregida d’efectes
estacionals i de calendari
ÍNDEX GENERAL 100,6 -8,5 -3,0 -10,7
Extractives i refinació; energia i aigua 94,0 -8,8 -11,3 -9,5
Alimentació, begudes i tabac 117,4 12,4 5,6 8,7
Indústria tèxtil i de la confecció 73,0 -28,8 -14,9 -31,1
Indústria del cuiro i del calçat 66,4 -26,7 -9,7 -29,9
Fusta 85,8 -23,8 -15,4 -26,7
Paper i cartó; arts gràfiques 93,0 -0,5 -3,2 -3,2
Química 118,3 5,6 0,9 3,4
Cautxú i plàstic 95,9 -13,6 -4,9 -16,4
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 84,0 -25,2 -21,4 -27,2
Taulells 111,3 -9,5 -1,9 -12,3
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 103,5 -14,8 -7,3 -17,3
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 295,7 41,4 76,5 35,1
Maquinària i equip 131,2 5,1 23,4 5,5
Material de transport 64,1 -35,4 -17,0 -38,8
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 87,6 -23,3 -11,9 -23,3

Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de producció industrial > Resultats per a la Comunitat Valenciana).


Nota sobre l'efecte del COVID-19 en l'operació estadística d'Índexs de Producció Industrial (IPI)

L'entrada en vigor del Reial decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada per la COVID-19 ha provocat el tancament de moltes empreses o una reducció de la producció en unes altres, excepte excepcions. Aquesta situació ha provocat una taxa de resposta dels informants menor de l'habitual en les dades de març de 2020. Malgrat l'anterior, i segons les notes metodològiques publicades per l'INE en la seua Nota de premsa, aquest fet no ha tingut a penes incidència en la qualitat dels índexs. Remetem als usuaris a la seua consulta..

Pel que respecta a les sèries ajustades d'efectes estacionals i de calendari, la modelització utilitzada ha tingut en compte les recomanacions de l'Oficina Estadística de la Unió Europea (Eurostat) que, en aquesta mena de situació, indica la inclusió d'una intervenció de tipus additiu en les dades referides a març de 2020. Quan estiguen disponibles les dades de mesos posteriors, serà necessari reavaluar el tipus d'intervenció necessària.


Nota metodològica

Els índexs de producció industrial són indicadors estadístics que tenen com a objectiu mesurar l'evolució conjuntural del volum de la producció generat per les activitats industrials.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de producció industrial es publiquen en base 2015, acomplint el Reglament (CE) Nº 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals.

L'IPI, amb nova base 2015, permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d'una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats a la Comunitat Valenciana. L'actualització de la base ha permés la revisió i actualització dels components que conformen el càlcul de l'índex a fi d'obtindre un indicador més representatiu del sector industrial.

Cal indicar que en el càlcul dels nous índexs s'han usat coeficients d'enllaç fins a desembre del 2015, amb la qual cosa les taxes de variació coincidixen amb les publicades en base 2010. A partir de l'any 2016 els índexs es calculen prenent com a referència la nova base, per la qual cosa les taxes poden ser diferents de les publicades en la base anterior.

Els índexs elementals dels distints productes que componen la cistella investigada en la Comunitat Valenciana es calculen de forma encadenada, de manera que les variacions intermensuals es deriven de les dades de producció facilitades cada mes pels informadors dels respectius productes. Estos índexs s'agreguen segons la fórmula de Laspeyres, amb ponderacions fixes per a l'any base (2015) que es calculen en funció del pes relatiu de les branques d'activitat industrial a la Comunitat Valenciana, mesurat en termes de valor afegit, i dels productes fabricats en l'àmbit regional, segons el valor de la producció.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball publica mensualment els Índexs de producció industrial a la Comunitat Valenciana a partir de les dades proporcionades per l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Els índexs publicats es refereixen a la producció industrial en general, a la indústria manufacturera (secció C de la CNAE-2009), segons destinació econòmica o grans sectors industrials (GSI) i a les quinze branques d'activitat que tradicionalment s'han utilitzat amb la finalitat de proporcionar informació més coherent amb l'estructura productiva de la Comunitat Valenciana.