ÚLTIMES XIFRES
26 de desembre de 2018


Índexs de preus industrials de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Novembre de 2018

L'índex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2018 ha augmentat un 2,2% sobre el mateix mes de l'any anterior.

Diferenciant segons la destinació econòmica dels béns, la variació sobre novembre de l'any passat ha sigut del 0,2% per als béns de consum, -0,5% per als d'equip, 1,2% per als intermedis i 7,3% per a energia.

Per branques d'activitat, destaca el creixement de Extractives i refinació (7,2%) i, amb taxes més reduïdes, el de Productes minerals no metàl·lics; excepte taulells (2,5%) i Fusta (2,0%). Els únics descensos corresponen a Material de transport (-1,5%) i a Paper i cartó; arts gràfiques (-1,0%).

A nivell nacional, la variació de l'índex general ha sigut del 3,0% sobre novembre de l'any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL  104,9    -0,9    2,2    2,2    105,2    -1,0    2,8    3,0  
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera  104,0    -0,8    1,5    1,5    105,1    -0,8    2,1    2,3  
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum  102,1    -0,1    0,1    0,2    101,5    -0,1    -0,6    -0,6  
Béns de consum durador  102,9    0,0    0,7    0,7    102,5    0,1    0,9    1,0  
Béns de consum no durador  102,0    -0,1    0,1    0,2    101,4    -0,1    -0,7    -0,6  
Béns d'equip  100,8    0,2    -0,5    -0,5    102,5    -0,1    0,8    0,8  
Béns intermedis  103,7    -0,1    1,4    1,2    105,0    -0,2    2,0    2,3  
Energia  113,2    -3,2    7,3    7,3    109,8    -2,8    7,4    7,7  


Taxes de variació interanualÍndexs per branques d'activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL  104,9    -0,9    2,2    2,2  
Extractives i refinació; energia i aigua  113,1    -3,1    7,2    7,2  
Alimentació, begudes i tabac  102,7    -0,3    0,3    0,4  
Indústria tèxtil i de la confecció  100,3    0,0    0,6    0,7  
Indústria del cuiro i del calçat  103,0    0,1    1,0    0,8  
Fusta  103,1    0,1    1,9    2,0  
Paper i cartó; arts gràfiques  102,2    -0,4    -1,1    -1,0  
Química  100,2    0,0    1,0    0,3  
Cautxú i plastic  103,1    0,1    1,5    1,3  
Productes minerals no metàl·lics; excepte taulells  102,9    -0,1    2,0    2,5  
Taulells  100,7    -0,1    0,6    1,1  
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics  108,0    -0,1    2,1    1,6  
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i optic  104,6    0,6    0,5    0,7  
Maquinària i equip  101,9    0,0    0,2    0,2  
Material de transport  100,9    0,3    -1,5    -1,5  
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip  101,7    0,0    0,5    0,5  


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produïxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s'incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.

Nota metodològica

Els índexs de preus industrials tenen com a objectiu mesurar l'evolució mes a mes, dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de la seua comercialització.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) NÚM. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. L'IPRI base 2015 permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d'una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

Es calculen els índexs per als distints nivells d'agregació considerats, tant per branques d'activitat com per als productes, varietats i subvarietats representatives d'estes. Seguint les pràctiques internacionals, els índexs obtinguts a partir de les sèries de productes s'agreguen segons el principi de Laspeyres, amb ponderacions que varien anualment. Per a les activitats de la CNAE-09, classe, grup, divisió i secció, les ponderacions es calculen segons el valor de la xifra de negocis de l'Enquesta Industrial d'Empreses, corregides de les vendes en el mercat exterior, i per als productes, segons el valor de producció facilitats per l'Enquesta Industrial de Productes, segons la definició de la llista PRODCOM.

Des de setembre del 2007 s'elabora l'IPRI a partir de la informació proporcionada per L'Institut Nacional d'Estadística (INE), que efectua l'arreplegada de dades a nivell nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D'esta manera, la Conselleria d'Economía Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball obté l'índex general de la Comunitat i per a les branques d'activitat més significatives de la indústria valenciana, presentant també els índexs agregats per a la secció C de la CNAE-09 (Industria manufacturera) i segons la destínació econòmica dels béns (Grans Sectors Industrials, GSI).