ÚLTIMES XIFRES
23 de desembre de 2019


Índexs de preus industrials de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Novembre de 2019

Lndex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes de novembre de 2019 ha disminut un 0,5% sobre el mateix mes de lany anterior.

Diferenciant segons la destinaci econmica dels bns, la variaci sobre novembre de lany passat ha sigut de l 1,1% per als bns de consum, 1,8% per als dequip, -0,4% per als intermedis i -3,4% per a energia.

Per branques dactivitat, destaca el creixement de Material de transport (2,4%), seguit de Productes minerals no metllics; excepte taulells (1,6%), Alimentaci, begudes i tabac (1,5%), Fusta (1,2%) i Manufactures diverses; reparaci i installaci de maquinria i equip (1,2%). Els principals descensos corresponen a Extractives i refinaci; energia i aigua (-3,3%), seguit de Qumica (-2,2%) i Metallrgia i fabricaci de productes metllics (-1,0%).

A nivell nacional, la variaci de lndex general ha sigut del -2,3% sobre novembre de lany passat.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL 104,4 0,0 0,2 -0,5 102,7 -0,5 -1,3 -2,3
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 104,2 0,2 1,3 0,2 104,3 -0,1 0,8 -0,8
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum 103,2 -0,1 1,2 1,1 102,6 0,1 1,1 1,1
Béns de consum durador 104,5 0,0 1,4 1,5 103,9 -0,1 1,3 1,4
Béns de consum no durador 103,1 -0,2 1,2 1,0 102,6 0,2 1,1 1,1
Béns d´equip 102,6 0,2 1,8 1,8 103,5 0,0 1,0 1,0
Béns intermedis 103,3 0,1 -0,3 -0,4 103,1 -0,3 -1,2 -1,8
Energia 109,3 -0,2 -1,0 -3,4 102,0 -1,7 -4,6 -7,0


interanual

Índex per branques d´activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL 104,4 0,0 0,2 -0,5
Extractives i refinació; energia i aigua 109,4 -0,2 -0,9 -3,3
Alimentació, begudes i tabac 104,2 -0,2 1,7 1,5
Indústria tèxtil i de la confecció 100,5 0,2 0,4 0,2
Indústria del cuiro i del calçat 104,1 0,1 1,0 1,1
Fusta 104,4 0,2 1,0 1,2
Paper i cartó; arts gràfiques 102,8 -0,1 0,5 0,6
Química 98,3 -0,5 -2,6 -2,2
Cautxú i plàstic 102,9 0,0 -0,1 -0,2
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 104,3 0,2 1,3 1,6
Taulells 100,4 0,1 -0,2 -0,2
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 106,8 0,6 -0,4 -1,0
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 104,1 0,0 -0,4 -0,4
Maquinària i equip 101,4 0,0 -0,5 -0,5
Material de transport 103,3 0,2 2,4 2,4
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 103,1 0,0 1,4 1,2


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre sincorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindres informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.

Nota metodològica

Els índexs de preus industrials tenen com a objectiu mesurar levolució mes a mes, dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de la seua comercialització.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) NúM. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. LIPRI base 2015 permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir duna enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

Es calculen els índexs per als distints nivells dagregació considerats, tant per branques dactivitat com per als productes, varietats i subvarietats representatives destes. Seguint les pràctiques internacionals, els índexs obtinguts a partir de les sèries de productes sagreguen segons el principi de Laspeyres, amb ponderacions que varien anualment. Per a les activitats de la CNAE-09, classe, grup, divisió i secció, les ponderacions es calculen segons el valor de la xifra de negocis de lEnquesta Industrial dEmpreses, corregides de les vendes en el mercat exterior, i per als productes, segons el valor de producció facilitats per lEnquesta Industrial de Productes, segons la definició de la llista PRODCOM.

Des de setembre del 2007 selabora lIPRI a partir de la informació proporcionada per LInstitut Nacional dEstadística (INE), que efectua larreplegada de dades a nivell nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. Desta manera, la Conselleria dEconomia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball obté líndex general de la Comunitat i per a les branques dactivitat més significatives de la indústria valenciana, presentant també els índexs agregats per a la secció C de la CNAE-09 (Indústria manufacturera) i segons la destinació econòmica dels béns (Grans Sectors Industrials, GSI).