ÚLTIMES XIFRES
25 de març de 2020


Índexs de preus industrials de la Comunitat Valenciana (base 2015)

Febrer de 2020

L’ndex de preus industrials (IPRI) de la Comunitat Valenciana del mes de febrer de 2020 ha disminut un 1,0% sobre el mateix mes de l’any anterior.

Diferenciant segons la destinaci econmica dels bns, la variaci sobre febrer de l’any passat ha sigut del 2,2% per als bns de consum, 0,2% per als d’equip, -0,4% per als intermedis i -6,0% per a energia.

Per branques d’activitat, destaca el creixement d'Alimentaci, begudes i tabac (3,0%), seguit de Material i equip elctric, electrnic, informtic i ptic (1,7%) i Manufactures diverses; reparaci i installaci de maquinria i equip (1,0%). Els principals descensos corresponen a Extractives i refinaci; energia i aigua (-5,9%), seguit de Qumica (-1,7%) i Metallrgia i fabricaci de productes metllics (-1,2%).

En l’mbit nacional, la variaci de l’ndex general ha sigut del -2,2% sobre febrer de l’any passat.

  COMUNITAT VALENCIANA ESPANYA
 

Índex 
 % de variació sobre   

Índex 
 % de variació sobre 
   mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
 mes
anterior 
 mes
desembre
any anterior 
mateix mes
any
anterior
ÍNDEX GENERAL 103,8 -0,4 -0,4 -1,0 102,0 -1,2 -0,3 -2,2
Índex secció C de la CNAE-09
C. Indústria manufacturera 104,0 -0,2 -0,2 0,3 104,5 -0,6 -0,1 0,3
Índexs segons la destinació econòmica dels béns
Béns de consum 104,4 0,6 0,9 2,2 103,8 0,2 0,7 2,4
Béns de consum durador 104,8 0,0 0,3 0,9 104,7 0,2 0,6 1,5
Béns de consum no durador 104,3 0,6 1,0 2,3 103,7 0,2 0,7 2,4
Béns d’equip 102,5 0,0 0,1 0,2 104,1 0,0 0,4 1,1
Béns intermedis 103,1 0,2 0,1 -0,4 103,2 -0,2 0,3 -1,4
Energia 105,5 -2,7 -3,0 -6,0 98,3 -4,0 -2,0 -8,0


interanual

Índex per branques d’activitat: Comunitat Valenciana

   

Índex 
 % variació sobre
mes
anterior
 mes desembre
any anterior
mateix mes
any anterior
ÍNDEX GENERAL 103,8 -0,4 -0,4 -1,0
Extractives i refinació; energia i aigua 105,7 -2,6 -2,9 -5,9
Alimentació, begudes i tabac 106,0 0,9 1,4 3,0
Indústria tèxtil i de la confecció 101,1 -0,2 0,5 0,8
Indústria del cuiro i del calçat 104,4 0,1 0,1 0,8
Fusta 104,5 -0,1 0,2 0,7
Paper i cartó; arts gràfiques 102,7 -0,2 -0,3 -0,1
Química 97,8 0,0 -0,4 -1,7
Cautxú i plàstic 102,8 0,0 0,2 -0,4
Productes minerals no metàl·lics, excepte taulells 104,6 0,6 0,3 0,7
Taulells 100,0 0,3 -0,2 -0,1
Metal·lúrgia i fabricació de productes metàl·lics 105,8 0,6 0,4 -1,2
Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic 105,0 0,0 0,3 1,7
Maquinària i equip 101,6 0,0 0,2 -0,4
Material de transport 102,8 0,0 -0,3 -0,1
Manufactures diverses; reparació i instal·lació de maquinària i equip 103,8 -0,1 0,6 1,0


Nota: Estes dades són provisionals. Les actualitzacions que es produxen després que les dades es publiquen per primera vegada sempre s’incorporen a les sèries mensuals disponibles en el portal estadístic de la Generalitat.

Pot obtindre’s informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Índexs de preus industrials > Resultats per a la Comunitat Valenciana.

Nota metodològica

Els índexs de preus industrials tenen com a objectiu mesurar l’evolució mes a mes, dels preus dels productes fabricats per la indústria en la primera etapa de la seua comercialització.

A partir del mes de referència de gener de 2018, els Índexs de preus industrials es publiquen en base 2015, complint el Reglament (CE) NúM. 1165/98 del Consell sobre les estadístiques conjunturals. L’IPRI base 2015 permet el seguiment dels sectors més representatius de la indústria valenciana a partir d’una enquesta mensual específica dirigida a una mostra representativa dels establiments productius situats en la Comunitat Valenciana.

Es calculen els índexs per als distints nivells d’agregació considerats, tant per branques d’activitat com per als productes, varietats i subvarietats representatives d’estes. Seguint les pràctiques internacionals, els índexs obtinguts a partir de les sèries de productes s’agreguen segons el principi de Laspeyres, amb ponderacions que varien anualment. Per a les activitats de la CNAE-09, classe, grup, divisió i secció, les ponderacions es calculen segons el valor de la xifra de negocis de l’Enquesta Industrial d’Empreses, corregides de les vendes en el mercat exterior, i per als productes, segons el valor de producció facilitats per l’Enquesta Industrial de Productes, segons la definició de la llista PRODCOM.

Des de setembre del 2007 s’elabora l’IPRI a partir de la informació proporcionada per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que efectua l’arreplegada de dades en l’àmbit nacional i el càlcul dels índexs elementals per a les distintes comunitats autònomes seguint una metodologia homogènia que permet la comparació de resultats. D’esta manera, la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius, Comer i Treball obté l’índex general de la Comunitat i per a les branques d’activitat més significatives de la indústria valenciana, presentant també els índexs agregats per a la secció C de la CNAE-09 (Indústria manufacturera) i segons la destinació econòmica dels béns (Grans Sectors Industrials, GSI).