logoive

ÚLTIMES XIFRES
28 de desembre de 2018


MOVIMENT NATURAL DE LA POBLACIÓ 2017.
COMUNITAT VALENCIANA


PRINCIPALS RESULTATS


Creixement vegetatiu

Segons les dades definitives de les estadístiques del Moviment natural de la població corresponents a l'any 2017, el creixement vegetatiu (naixements-defuncions) de la Comunitat Valenciana va ser de -4.486, i totes les províncies presenten un creixement vegetatiu negatiu.


Moviment natural
de la població
C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Naixements 40.318 15.039 4.785 20.494
Defuncions 44.804 15.974 5.293 23.537
Creixement vegetatiu -4.486 -935 -508 -3.043


Respecte a l'any anterior el creixement vegetatiu experimenta una disminució, ja que l'any 2016 era de -700, tal com pot apreciar-se en la taula següent. Aquesta disminució s'ha produït a les tres províncies i és deguda a una lleugera disminució dels naixements i un augment de les defuncions.


Creixement vegetatiu C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2013 3.666 1.291 499 1.876
Any 2014 2.793 1.103 331 1.359
Any 2015 -901 51 -284 -668
Any 2016 -700 104 -36 -768
Any 2017 -4.486 -935 -508 -3.043


Creixement Vegetatiu


A l'àmbit de comarques les tres que tenen més creixement vegetatiu en valors absoluts són: el Baix Vinalopó (533), l'Horta Oest (450) i el Camp de Túria (255), mentre que les de menor creixement vegetatiu són: València (-1.526), la Marina Alta (-473) i la Safor (-363). En termes relatius el menor creixement vegetatiu es dona principalment en comarques de l'interior de les províncies de Castelló i de València, mentre que el major creixement vegetatiu es dona al Camp de Túria, el Baix Vinalopó, l'Horta Oest i l'Horta Sud.


Creixement vegetatiu

Naixements

Durant l'any 2017 s'ha produït una disminució de la natalitat en termes absoluts i el nombre de naixements de mare estrangera continua tenint un pes considerable sobre el total de naixements.


Naixements Total Mare espanyola Mare estrangera %estrangera/total
Any 2013 44.185 35.599 8.586 19,43
Any 2014 44.343 35.948 8.395 18,93
Any 2015 43.450 35.206 8.244 18,97
Any 2016 41.997 33.779 8.218 19,57
Any 2017 40.318 32.161 8.157 20,23


Naixements nacionalitat mare

El calendari de la fecunditat de la població femenina estrangera presenta diferències amb el de la població femenina espanyola, ja que per a aquesta última el grup d'edats en què es produeixen més naixements és el de 30 a 34 anys, mentre que per a les estrangeres és el de 25 a 29. El patró de fecunditat de les dones estrangeres és substancialment més jove, com pot apreciar-se en el gràfic següent que mostra les taxes específiques de fecunditat segons nacionalitat per al període 2016-2017.


Taxes de fecunditat

A l'àmbit comarcal les majors taxes de natalitat corresponen a l'Horta Oest, l'Horta Sud i el Baix Vinalopó

Taxa bruta natalitat

Defuncions

El nombre de defuncions presenta un augment respecte a l'any 2016. Aquest augment succeeix a les tres províncies.


Defuncions C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2013 40.519 14.541 4.971 21.007
Any 2014 41.550 14.877 5.036 21.637
Any 2015 44.351 15.853 5.382 23.116
Any 2016 42.697 15.155 5.139 22.403
Any 2017 44.804 15.974 5.293 23.537

Evolució defuncions

A l'àmbit comarcal la major mortalitat relativa, mesurada a través de la taxa bruta de mortalitat, es presenta com era d'esperar a les comarques més envellides com El Rincón de Ademuz, El Alto Mijares i l'Alt Maestrat i, en general, a les comarques de l'interior de les províncies de Castelló i de València

Taxa bruta de mortalitat

Matrimonis

El nombre de matrimonis durant l'any 2017 ha experimentat una lleugera disminució respecte a l'any 2016, produïda per la disminució experimentada a la província de València. Dels 18.621 matrimonis celebrats en 2017 que fixen la seua residència a la Comunitat Valenciana, 18.062 corresponen a matrimonis de persones de diferent sexe i 559 corresponen a matrimonis de persones del mateix sexe.

Matrimonis C. Valenciana P. d'Alacant P. de Castelló P. de València
Any 2013 16.420 5.465 1.783 9.172
Any 2014 17.372 5.929 1.941 9.502
Any 2015 18.029 6.144 2.031 9.854
Any 2016 18.929 6.772 2.042 10.115
Any 2017 18.621 6.842 2.056 9.723

Evolució matrimonisNOTA METODOLÒGICA

Les estadístiques del Moviment natural de la població tenen com a objectiu la quantificació dels naixements, defuncions i matrimonis, així com el coneixement de determinades característiques associades a aquests fenòmens per mitjà del tractament i explotació dels fitxers obtinguts de la gravació dels butlletins estadístics de parts, matrimonis i defuncions. La informació de base es genera per mitjà de l'aprofitament estadístic de les inscripcions realitzades en el Registre Civil.

La Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora una explotació específica d'aquesta estadística per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana.


Pot obtindre's informació més detallada al portal estadístic de la Generalitat:

Moviment Natural de la Població 2017