ÚLTIMES XIFRES
14 d'octubre de 2020


Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals

2018PRINCIPALS RESULTATS

• Els locals industrials situats a la província de València generen el 54,4% de la xifra de negocis(1) total de la Comunitat Valenciana. La província de Castelló genera el 26,7% i la d'Alacant el 18,9%.

• Les agrupacions d'activitat més rellevants en la província d'Alacant per xifra de negocis generada són la Indústria del cuir i del calçat (amb un 16,2% respecte al total provincial) i Indústria tèxtil i de la confecció (amb un 8,6%).

• Les agrupacions d'activitat amb les xifres de negoci més altes en la província de Castelló són Extractives i refinació; energia, aigua i residus (amb un 38,5% del total provincial) i Productes minerals no metàl·lics (amb un 27,4%).

• A la província de València destaca sobre les altres l'agrupació Material de transport que suposa un 30,0% de la xifra de negocis total generada en aquesta província.

(1) L'àmbit d'aquesta operació comprén les activitats industrials de les seccions B, C i E de la CNAE-2009. Queden excloses les activitats incloses en la secció D (vegeu metodologia).

Distribució provincial de magnituds

En termes generals els percentatges de xifra de negocis generats pels locals industrials situats a les tres províncies són del 54,4% a la província de València, del 26,7% a la província de Castelló i del 18,9% a la d'Alacant. No obstant això, la distribució provincial d'aquesta magnitud presenta grans diferències segons l'agrupació d'activitat considerada. En aquest sentit, en les agrupacions Extractives i refinació; energia, aigua i residus i Productes minerals no metàl·lics, la major part de la seua xifra de negocis és generada per locals situats a la província de Castelló amb un 73,7% i un 74,5% respectivament. També és destacable l'agrupació Indústria del cuir i del calçat la xifra de negocis de la qual és generada quasi totalment (94,2%) en locals industrials situats a la província d'Alacant. Un comportament similar presenta l'agrupació Material de transport respecte a la província de València que concentra el 95,0% de la seua xifra de negocis.


Percentatge de l'import net de la xifra de negocis per províncies i sectors

Distribución provincial en porcentaje

En la representació anàloga referida al personal ocupat mitjà pot apreciar-se una configuració lleugerament diferent de la basada en xifra de negocis. En la comparació d'ambdues poden apreciar-se diferències notòries en les agrupacions Extractives i refinació; energia, aigua i residus, Material i equip elèctric, electrònic, informàtic i òptic i Química i productes farmacèutics.


Percentatge del nombre mitjà d'ocupats per províncies i sectors

Distribución provincial en porcentaje

Especialització productiva

De l'anàlisi dels índexs d'especialització de la Comunitat Valenciana respecte d'Espanya destaquen quatre agrupacions d'activitat com aquelles amb una implantació a la Comunitat més intensa en relació amb la mitjana nacional. Aquestes agrupacions d'activitat són les següents: Indústria del cuir i del calçat, concentrada quasi totalment a la província d'Alacant (94,2%), la fabricació de Productes minerals no metàl·lics, amb una concentració elevada a la província de Castelló (74,5%), la Indústria tèxtil i de la confecció, la xifra de negocis de la qual es genera quasi totalment a les províncies de València i Alacant amb percentatges similars (44,6% i 46,9% respectivament) i, finalment, la fabricació de Cautxú i plàstic xifra de negocis de la qual es genera majoritàriament a la província de València (58,5%).

Si se centra l'atenció en els sectors que més xifra de negocis generen a la Comunitat, cal destacar els següents quatre agrupacions d'activitat, els quals concentren aproximadament el 60% de la xifra de negocis global: Material de transport, altament concentrada a la província de València on es genera el 95,0% de la seua xifra de negocis total; Alimentació, begudes i tabac, amb una elevada concentració també a la província de València on es genera 72,3% de la seua xifra de negocis; Extractives i refinació; energia, aigua i residus, la xifra de negocis de la qual es genera majoritàriament a la província de Castelló amb un 73,7% i Productes minerals no metàl·lics, el 74,5% de la xifra de negocis del qual és generada a la província de Castelló.


Distribució provincial de les quatre agrupacions d'activitat més rellevants per xifra de negoci

Distribución provincial en porcentaje de los sectores más importantes

Distribució comarcal de magnituds

En la distribució comarcal de la xifra de negocis s'observa que el 20% de les comarques amb un valor més elevat d'aquesta magnitud suma el 57,7% del total. Aquest conjunt, que en el mapa que es mostra està destacat amb el to més fosc, està format per les set comarques següents: la Plana Alta amb un 16,3% de la xifra de negocis total, la Ribera Baixa amb un 16,0%, l'Horta Oest amb un 6,6%, la Plana Baixa amb un 6,2%, l'Horta Nord amb un 4,6%, la Ribera Alta amb un 4,1% i el Camp de turia amb un 3,8%.

Classificació comarcal en funció de la xifra de negocis generada pel sector industrial

Clasificación comarcal

Pot obtindre's informació més detallada en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Estimació de les Principals Magnituds de la Indústria en Àmbits Subregionals).Nota metodològica

L'operació estadística Estimació de les principals magnituds de la indústria en àmbits subregionals te com a objectiu conéixer les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors industrials a escales territorials inferiors a la de la comunitat autònoma mitjançant l'aplicació de tècniques d'estimació en xicotetes àrees a les dades de l'Enquesta industrial d'empreses (EIE), fins a l'any de referència 2014, i les de l'Enquesta estructural d'empreses: sector industrial (EEESI), a partir de 2015, ambdues promogudes per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

Quant a la sectorització utilitzada, l'operació ofereix dades provincials amb una desagregació sectorial de 14 agrupacions, que es corresponen amb les agrupacions de la R-14 utilitzada per a l'explotació de les successives enquestes sobre el sector industrial que de forma anual han sigut publicades en el portal estadístic de la Generalitat Valenciana (peGv).

Les variables utilitzades fins a 2014 en aquesta estadística són les següents: personal ocupat, import net de la xifra de negocis, compres i treballs realitzats per altres empreses i despeses de personal. No obstant això, pel fet que a partir de 2015 l'EEESI no proporciona dades per establiment per a la variable compres i treballs realitzats per altres empreses ni tampoc per a la variable despeses de personal, la primera d'elles no ha pogut incloure's en l'explotació de 2015 i posteriors, i la segona ha sigut substituïda per la variable sous i salaris. La variable sous i salaris constitueix una part de la variable genèrica de despeses de personal que havia sigut utilitzada fins a l'any 2014. Les definicions d'aquestes variables apareixen en les notes metodològiques de l'EIE i l'EEESI i poden ser consultades en el portal estadístic de la Generalitat Valenciana (peGv).

Per a abordar l'estimació en les xicotetes àrees esmentades s'ha decidit optar per un model de superpoblació, en concret un model lineal d'efectes fixos, on la variable a estimar és alguna de les magnituds d'interés esmentades i la variable auxiliar és el nombre d'assalariats, el coneixement exhaustiu de la qual s'obté a través d'explotacions ad hoc del directori central d'empreses (DIRCE).

Pot obtindre's informació més detallada sobre la metodologia d'aquesta operació en el portal estadístic de la Generalitat (Informació estadística > Accés temàtic > Indústria, Energia, Mineria i Construcció > Indústria > Estimació de les Principals Magnituds de la Indústria en Àmbits Subregionals).