XIFRES OFICIALS DE POBLACIÓ: REVISIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL

Xifres oficials de població

Any (a 1 de gener) Alacant Castelló València C. Valenciana Espanya %CV/E
 
2014 1.868.438 587.508 2.548.898 5.004.844 46.771.341 10,7
2015 1.855.047 582.327 2.543.315 4.980.689 46.624.382 10,7
2016 1.836.459 579.245 2.544.264 4.959.968 46.557.008 10,7
2017 1.825.332 575.470 2.540.707 4.941.509 46.572.132 10,6
 
2018 1.838.819 576.898 2.547.986 4.963.703 46.722.980 10,6
 
Segons sexe
Homes 911.097 286.359 1.248.927 2.446.383 22.896.602 10,7
Dones 927.722 290.539 1.299.059 2.517.320 23.826.378 10,6
Segons grandària del municipi
Més de 500.000 habitants 0 0 791.413 791.413 7.561.707 10,5
De 100.001 a 500.000 habitants 562.202 170.888 0 733.090 11.126.817 6,6
De 50.001 a 100.000 habitants 396.101 50.577 289.899 736.577 5.884.410 12,5
De 20.001 a 50.000 habitants 483.816 171.959 710.689 1.366.464 7.688.220 17,8
De 10.001 a 20.000 habitants 135.939 41.655 279.179 456.773 4.946.227 9,2
De 5.001 a 10.000 habitants 156.921 60.504 203.343 420.768 3.804.913 11,1
De 2.001 a 5.000 habitants 59.374 27.334 168.745 255.453 3.005.045 8,5
De 1.001 a 2.000 habitants 23.823 24.792 66.164 114.779 1.245.796 9,2
De 501 a 1.000 habitants 11.678 17.284 24.428 53.390 724.825 7,4
De 101 a 500 habitants 8.666 10.801 13.937 33.404 656.940 5,1
Menys de 101 habitants 299 1.104 189 1.592 78.080 2,0

Font: Institut Nacional d'Estadística. Xifres oficials de població: Revisió del Padró municipal. <http://www.ine.es> INEbase