ESTADÍSTICA DE PERSONAL DE LES UNIVERSITATS

Personal docent i investigador (PDI)

Curs Universitat d'Alacant Universitat Miguel Hernández d'Elx Universitat Jaume I Universitat Politècnica de València Universitat de València Universidad Cardenal Herrera - CEU Universidad Católica de Valencia Universidad Europea de Valencia Valencian International University Comunitat Valenciana Espanya %CV/E
 
2013-14 2.175 1.099 1.116 2.634 3.954 539 825 - 31 12.373 115.071 10,8
2014-15 2.129 1.115 1.164 2.615 4.045 706 915 278 26 12.993 115.366 11,3
2015-16 2.136 1.159 1.221 2.650 4.229 883 1.006 301 23 13.608 118.094 11,5
2016-17 2.201 1.162 1.288 2.689 4.328 885 873 344 26 13.796 120.383 11,5
 
2017-18 2.248 1.183 1.299 2.736 4.382 974 788 285 42 13.937 122.910 11,3
Segons sexe
Homes 1.357 738 711 1.885 2.473 502 427 131 17 8.241 71.579 11,5
Dones 891 445 588 851 1.909 472 361 154 25 5696 51.331 11,1
Segons edat
Menys de 25 anys 5 1 4 1 3 0 1 2 0 17 233 7,3
De 25 a 29 anys 26 22 28 6 41 45 28 17 4 217 2.118 10,2
De 30 a 34 any 103 74 81 97 208 145 87 53 13 861 7.444 11,6
De 35 a 39 anys 232 126 159 204 397 193 122 52 9 1.494 13.599 11,0
De 40 a 44 anys 403 214 225 526 569 189 151 58 7 2.342 18.358 12,8
De 45 a 49 anys 443 236 269 651 728 149 122 52 6 2.656 20.929 12,7
De 50 a 54 anys 423 206 247 502 818 130 121 27 2 2.476 22.167 11,2
De 55 a 59 anys 356 179 186 370 747 78 99 13 0 2.028 18.875 10,7
De 60 a 64 anys 172 92 76 251 607 34 45 9 0 1.286 12.514 10,3
65 i més anys 85 33 24 128 264 11 12 2 1 560 6.673 8,4
Segons nacionalitat
Espanyola 2.208 1.172 1.277 2.686 4.326 965 773 276 41 13.724 119.578 11,5
Estrangera 40 11 22 50 56 9 15 9 1 213 3.332 6,4
Unió Europea (28) 29 5 18 36 35 7 13 9 1 153 2.232 6,9
Resta d'Europa 4 1 0 0 2 0 0 0 0 7 161 4,3
EUA i Canadà 1 0 0 10 2 0 0 0 0 13 217 6,0
Amèrica Llatina i Carib 5 5 4 4 6 1 2 0 0 27 521 5,2
Nord d’Àfrica 1 0 0 0 3 0 0 0 0 4 46 8,7
Resta d’Àfrica 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0,0
Àsia i Oceania 0 0 0 0 8 1 0 0 0 9 138 6,5
Segons tipus de centre
Centres propis 2.228 1.097 1.299 2.637 4.234 974 788 285 42 13.584 115.987 11,7
Centres adscrits 20 86 0 99 148 0 0 0 0 353 6.923 5,1
Segons tipus de dedicació
Temps complet 1.235 585 677 1.915 2.473 353 313 76 41 7.668 71.471 10,7
Temps parcial 1.013 598 622 821 1.909 621 475 209 1 6.269 51.439 12,2
Segons categoria de personal
Personal funcionari 915 360 443 1.549 1.874 0 0 0 0 5.141 42.819 12,0
Personal contractat 1.329 816 853 1.180 2.470 974 788 285 42 8.737 79.351 11,0
Personal emèrit 4 7 3 7 38 0 0 0 0 59 740 8,0

Font: Ministeri d'Educació i Formació Professional. Estadística de Personal de les Universitats. <http://www.educacion.gob.es/>