CANONS ANUALS D'ARRENDAMENTS RUSTICS

Cànon d'arrendament mitjà

€/ha
Any C. Valenciana Espanya
 
2011 140 136
2012 140 134
2013 129 136
2014 159 138
 
2015 164 140
Cultius
Terres de cultiu
Secà 53 109
Regadiu 799 455
Vinya transformació secà 422 311
Oliverar transformació secà - 275
Aprofitaments
Prats naturals secà - 141
Pasturatges secà 27 43

Font: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cánones Anuales de Arrendamientos Rústicos. <http://www.mapama.gob.es>