CANONS ANUALS D'ARRENDAMENTS RUSTICS

Cànon d'arrendament mitjà

€/ha
Any C. Valenciana Espanya
 
2012 140 134
2013 129 136
2014 159 138
2015 164 140
 
2016 168 144
Cultius
Terres de cultiu
Secà 48 111
Regadiu 718 471
Vinya transformació secà 462 322
Oliverar transformació secà - 280
Aprofitaments
Prats naturals secà - 140
Pasturatges secà 27 47

Font: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente. Cánones Anuales de Arrendamientos Rústicos. <http://www.mapama.gob.es>