Visualització de contingut web

Indústria

Enquesta Industrial d'Empreses. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Oferix informació estadística sobre les principals característiques estructurals i els resultats econòmics de l'activitat industrial.
La tabulació es realitza a partir de l'explotació ampliada dels resultats de l'Enquesta Industrial d'Empreses de l'Institut Nacional d'Estadística, utilitzant-se una classificació sectorial pròpia adaptada a la configuració del teixit industrial de la Comunitat Valenciana.

 • web 1999-2014 disponibles en el portal estadístic peGv

Els resultats de l'Enquesta per a anys anteriors es van difondre en:

 • libro Estadística Industrial de la Comunitat Valenciana 
 • libro+disq 1993/95 - 1998
 • libro Estadística i Comptes del Sector Industrial Comunitat Valenciana 1993

Informació estadística sobre les principals característiques estructurals i els resultats econòmics de l'activitat industrial per a 1993 incloent les macromagnituds dels comptes de producció i explotació per sectors econòmics.

 • libro Resultats de l'Enquesta Industrial de l'INE per a la Comunitat Valenciana 
 • libro 1981/1986 - 1985/1989
 • libro+disq 1986/1990 - 1988/1992

Principals Magnituds de la Indústria en Àmbits Subregionals

L'Estimació de les principals magnituds de la indústria de la Comunitat Valenciana per a àmbits subregionals és una operació estadística que té com a objectiu conèixer les principals característiques estructurals i d'activitat dels sectors industrials a escales territorials inferiors al de la comunitat autònoma per mitjà de l'aplicació de tècniques d'estimació en xicotetes àrees a les dades de l'Enquesta Industrial d'Empreses (EIE) de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

 • web 2008-2014 disponibles en el portal estadístic peGv

Enquesta Industrial Anual de Productes. Resultats per a la Comunitat Valenciana

Ofereix el mesurament individualitzat de la producció dels principals productes industrials fabricats en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 
La tabulació es realitza a partir de l'explotació ampliada dels resultats de la Enquesta Industrial Anual de Productes de l'Institut Nacional d'Estadística, i s'utilitza una classificació sectorial pròpia adaptada a la configuració del teixit industrial de la Comunitat Valenciana. 

web 1999-2016 (Dades provisionals) disponibles en el portal estadístic peGv
Els resultats de l'Enquesta per a anys anteriors es van difondre en: 

Estadística Industrial de la Comunitat Valenciana 

libro+disq 1997, 1998

Índexs de Producció Industrial: Resultats per a la Comunitat Valenciana

Indicador estadístic de l'evolució conjuntural de l'activitat productiva de les branques industrials, obtingut per mitjà de mètodes d'estimació indirectes que regionalitzen per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana l'Índex de Producció Industrial calculat mensualment per l'Institut Nacional d'Estadística.
A més de l'índex general, es presenten els índexs detallats per divisions d'activitat (1 dígit de CNAE 93) i els índexs elaborats en funció del destí econòmic dels béns.

 • web Des de 1992 disponible en el portal estadístic peGv (actualització mensual)
 • libro Índex de Producció Industrial (Base 1990). Sèries 1991-1999

Índexs de Preus Industrials: Resultats per a la Comunitat Valenciana

Elaboració d'Índexs de Preus Industrials (IPRI) que mesuren l'evolució dels preus dels productes industrials en la primera etapa de comercialització.

Des de gener del 2003 s'elabora l'índex general de la Comunitat Valenciana i per a les branques d'activitat més significatives de la indústria valenciana (R 15) a partir dels índexs elementals elaborats per l'Institut Nacional d'Estadística (INE).

 • web Des de 2003 (Base 2000) disponible en el portal estadístic peGv (actualització mensual)
 • libro Índex de Preus Industrials (Base 1990). Sèries 1991-2000

 Dades Econòmico-Financeres de la Indústria Manufacturera. Comunitat Valenciana 1990-1993

Informació econòmico-financera de les empreses societàries amb seu social en la Comunitat Valenciana pertanyents a sectors d'activitat de la indústria manufacturera, a partir de la recopilació i el tractament estadístic de les dades dels comptes anuals de les empreses depositats en el Registre Mercantil. Les activitats s'han agrupat en 29 sectors a fi de reflectir l'estructura industrial valenciana. 

 Dades Econòmico-Financeres de les Empreses Valencianes. Sector Industrial 1990

Presenta l'explotació estadística dels resultats d'un estudi pilot de la informació del Registre Mercantil per a les empreses industrials amb domicili en la Comunitat Valenciana referida al balanç, compte de pèrdues i guanys i distribució de resultats.