Visualització de contingut web

Altres estadístiques econòmiques

Cens de Locals de la Comunitat Valenciana 1990

Informació referida als locals de la Comunitat Valenciana, desagregada a nivells comarcal i municipal. Les variables de classificació que definixen les taules són: situació d'activitat, grau de dependència, tipus d'activitat econòmica que desenrotlla, i ocupació i categoria del local.

Directori de les Administracions Públiques Valencianes 1992. Estadística de Personal de la Administració Local Valenciana

La publicació ofereix, en primer lloc, per a cadascuna de les unitats que integra el Directori de les Administracions Públiques Valencianes, dades en forma de fitxa sobre la seua constitució, composició, funcions i activitat econòmica. 
També es presenta l'Estadística de Personal de l'Administració, que ofereix una tabulació de diverses variables (nombre de places, nombre d'ocupats, etc.) segons diferents criteris de classificació: àmbit geogràfic, poblacional, dependència orgànica, etc 

Directoris d'Unitats Econòmiques. Comunitat Valenciana

A partir de l'explotació de la informació continguda en diversos directoris d'unitats econòmiques de caràcter sector obtinguts de la recopilació i el tractament d'informació procedent de distints registres d'origen administratiu, s'ha elaborat una sèrie de publicacions que mostren la relació individualitzada de les unitats econòmiques de major grandària en termes d'ocupats, en uns casos, i la tabulació estadística de les seues principals variables segons diversos criteris de classificació per a distints nivells d'agregació. 

  • libro Número 1: Establiments Comercials i Industrials: Explotació estadística 
  • libro Número 2: Llistat d'Establiments Comercials 
  • libro Número 3: Llistat d'Establiments Industrials 
  • libro Número 4: Centres educatius: Explotació estadística 
  • libro Número 5: Entitats financeres: Explotació estadística 
  • libro Número 6: Empreses i vehicles de transport per carretera (mercaderies i viatgers): Explotació estadística 

Estadística Econòmica-Financera de les Empreses Societàries de la Comunitat Valenciana. Resultats de l'estudi pilot i nou enfocament metodològic

Explotació estadística dels comptes anuals d'una mostra d'empreses de la Comunitat Valenciana, per províncies i sectors econòmics, referida als anys 1997 i 1998. Oferix informació sobre els ingressos d'explotació i, dins d'estos, la xifra de negocis, així com els gastos de personal i les dotacions a l'amortització. També s'han contemplat, dins dels gastos de personal, els sous i salaris i les càrregues socials.

Estadística de Finançament i Despeses de l'Ensenyament Privat. Comunitat Valenciana

Informació de caràcter estructural i econòmic sobre l'activitat de l'ensenyança privada desenrotllada en la Comunitat Valenciana: en primer lloc, dades relatives al nombre de centres, alumnes, unitats, personal ocupat i hores treballades; a continuació, resultats econòmics, detallant els gastos i costos, ingressos, préstecs i beques anuals; finalment, es presenten una sèrie d'indicadors calculats a partir de les dites variables.

  • libro 1990-1991
  • CD 1994-1995

Estadística i Comptes del Transport de Mercaderies per Carretera. Comunitat Valenciana 1992

Informació quantitativa de les principals macromagnituds del transport de mercaderies per carretera, dels seus variables estructurals més rellevants classificades amb diferents criteris, així com d'una sèrie de ràtios de caràcter sectorial. En particular, s'arreplega informació sobre l'ocupació, el parc de vehicles, l'estructura d'ingressos i gastos segons variables com el règim jurídic, el volum d'ingressos, el tipus de transport etc. 

Estadística de Liquidacions Pressupostàries de l'Administració Local de la Comunitat Valenciana 

Informació estadística de l'activitat econòmica de les hisendes locals a partir de l'explotació dels pressupostos de gastos i ingressos dels ajuntaments, diputacions, entitats locals menors, mancomunitats, consorcis i organismes autònoms locals de la Comunitat Valenciana. Els nivells de desagregació utilitzats de la classificació pressupostària són: capítols, articles, conceptes i subconceptes.

  • libro+disquette 1994-95 
  • libro Liquidacions Pressupostàries de l'Administració Local 1993