Visualització de contingut web

Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees

Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees

Versió de 2011

Adoptat pel Comité del Sistema Estadístic Europeu el 28 de setembre de 2011

 

Preàmbul

 

La visió del Sistema Estadístic Europeu1

 

«El Sistema Estadístic Europeu serà un líder mundial en servicis d'informació estadística i el proveïdor més important d'informació per a la Unió Europea i els seus estats membres. Sobre la base de principis i mètodes científics, el Sistema Estadístic Europeu oferirà i millorarà contínuament un programa d'estadístiques europees harmonitzades que constituirà una base essencial per als processos democràtics i els avanços en la societat.»

 

La missió del Sistema Estadístic Europeu

 

«Subministrem a la Unió Europea, al món i al públic en general, informació independent de gran qualitat sobre l'economia i la societat europea, nacional i regional, i posem la informació a la disposició de tots amb fins de presa de decisions, investigació i debat.»

A fi de fer realitat esta missió i esta visió, els membres del Sistema Estadístic Europeu s'esforcen per cooperar i interactuar contínuament amb els usuaris, seguint els principis del Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees i els principis generals de gestió de la qualitat, que inclouen el compromís de lideratge, col·laboració, satisfacció del personal i millora contínua, a més de la integració i l'harmonització.

 

El Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees

 

El Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees es basa en quinze principis, que comprenen l'entorn institucional, els processos d'elaboració d'estadístiques i la producció estadística. Un grup d'indicadors de bones pràctiques per a cada un dels principis servix de referència per a analitzar l'aplicació del Codi. Els criteris de qualitat de les estadístiques europees s'establixen en la Llei Estadística Europea2.

Les autoritats estadístiques3, a saber, la Comissió (Eurostat), els instituts nacionals d'estadística i altres autoritats nacionals responsables del desenrotllament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques europees4, juntament amb els governs, els ministeris i el Consell Europeu, es comprometen a aplicar el Codi.

Els principis del Codi de Bones Pràctiques, amb els principis generals de gestió de la qualitat, constituïxen un marc comú de qualitat per al Sistema Estadístic Europeu.

 

1Reglament (CE) núm. 223/2009, article 4.

2Reglament (CE) núm. 223/2009, article 12.

3Reglament (CE) núm. 223/2009,articles 4 i 5.

4Reglament (CE) núm. 223/2009, article 1. El Codi de Bones Pràctiques, per a referir-se a «altres autoritats nacionals responsables del desenrotllament, l'elaboració i la difusió de les estadístiques europees», utilitza l'expressió «altres autoritats estadístiques».

 

 

Codi de Bones Pràctiques de les Estadístiques Europees

 

Entorn institucional

 

Els factors institucionals i organitzatius tenen una influència considerable en l'eficàcia i la credibilitat d'una autoritat estadística que desplega, elabora i difon estadístiques europees. Els aspectes rellevants són la independència professional, el mandat de recollida de dades, l'adequació dels recursos, el compromís de qualitat, la confidencialitat estadística, i la imparcialitat i l'objectivitat.

 

Principi 1: Independència professional. La independència professional de les autoritats estadístiques enfront d'altres departaments i organismes polítics, reguladors o administratius, i enfront dels operadors del sector privat, garantix la credibilitat de les estadístiques europees.

 • Indicador 1.1: La independència dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat enfront de les ingerències externes, tant polítiques com d'un altre tipus, en el desenrotllament, l'elaboració i la difusió d'estadístiques està establida per llei i garantida per a altres autoritats estadístiques.
 • Indicador 1.2: Els directors dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat i, si és el cas, els directors d'altres autoritats estadístiques tenen un nivell jeràrquic prou elevat per a garantir un accés d'alt nivell a les autoritats polítiques i als organismes públics administratius; són persones de la més alta talla professional.
 • Indicador 1.3: Els directors dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat i, si és el cas, els directors d'altres autoritats estadístiques tenen la responsabilitat de garantir que les estadístiques es desenrotllen, s'elaboren i es difonen de forma independent.
 • Indicador 1.4: Els directors dels instituts nacionals d'estadística i d'Eurostat i, si és el cas, els directors d'altres autoritats estadístiques són els únics responsables per a decidir els mètodes, les normes i els procediments estadístics, així com el contingut i el calendari de les comunicacions estadístiques.
 • Indicador 1.5: Es publiquen els programes de treball estadístic i es descriuen els progressos realitzats en informes periòdics.
 • Indicador 1.6: Les comunicacions estadístiques es distingixen clarament de les declaracions polítiques i s'emeten al marge d'estes.
 • Indicador 1.7: L'Institut Nacional d'Estadística, Eurostat i, si és el cas, altres autoritats estadístiques realitzen comentaris públics sobre qüestions estadístiques, incloent-hi crítiques i usos inadequats de les estadístiques oficials quan es procedent.
 • Indicador 1.8: El nomenament dels directors dels instituts nacionals d'estadística, d'Eurostat i, si és el cas, d'altres autoritats estadístiques es basa únicament en la capacitat professional. Les raons per les quals es pot posar fi a l'exercici d'un càrrec es determinen en el marc legal i no poden ser raons que comprometen la independència professional o científica.

 

Principi 2: Manament de recollida de dades. Les autoritats estadístiques tenen un manament jurídic clar per a aplegar informació destinada a l'elaboració d'estadístiques europees. A petició de les autoritats estadístiques, es pot obligar per llei les administracions, les empreses, les llars i el públic en general a permetre l'accés a les dades destinades a l'elaboració d'estadístiques europees o a facilitar les dites dades.

 • Indicador 2.1: El mandat de les autoritats estadístiques de recollida de dades per al desenrotllament, l'elaboració i la difusió d'estadístiques europees està establit per llei.
 • Indicador 2.2: Les autoritats estadístiques estan autoritzades per llei a utilitzar dades administratives amb fins estadístics.
 • Indicador 2.3: Sobre la base d'un acte jurídic, les autoritats estadístiques poden obligar a respondre a enquestes estadístiques.

 

Principi 3: Adequació dels recursos. Els recursos a la disposició de les autoritats estadístiques són prou per a complir els requisits de les estadístiques europees.

 • Indicador 3.1: Es disposa de recursos humans, financers i informàtics adequats, tant en quantitat com en qualitat, per a complir les necessitats actuals en matèria d'estadística.
 • Indicador 3.2: L'àmbit, el detall i el cost de les estadístiques són proporcionats respecte a les necessitats.
 • Indicador 3.3: Hi ha procediments per a avaluar i justificar les sol·licituds de noves estadístiques en relació amb el seu cost.
 • Indicador 3.4: Hi ha procediments per a avaluar la necessitat de realitzar cada estadística, a fi de determinar si pot eliminar-se'n o reduir-se'n alguna, per a alliberar recursos.

 

Principi 4: Compromís de qualitat. Les autoritats estadístiques estan compromeses amb la qualitat; identifiquen sistemàticament i regularment els punts forts i dèbils per a millorar contínuament la qualitat del procés i del producte.

 • Indicador 4.1: Hi ha una política de qualitat definida i està a la disposició del públic. Es disposa d'una estructura i unes ferramentes organitzatives per a gestionar la qualitat.
 • Indicador 4.2: S'han establit procediments per a la planificació i el seguiment de la qualitat del procés d'elaboració d'estadístiques.
 • Indicador 4.3: La qualitat del producte es controla amb regularitat, s'avalua respecte a possibles compromisos entre components de qualitat i és objecte d'informes d'acord amb els criteris de qualitat de les estadístiques europees.
 • Indicador 4.4: Es du a terme una anàlisi periòdica i minuciosa de la producció estadística clau, recorrent inclús a experts externs quan és necessari.

 

Principi 5: Confidencialitat estadística. La privacitat dels informadors (llars, empreses, administracions i altres enquestats), la confidencialitat de la informació que proporcionen i l'ús exclusiu amb fins estadístics estan totalment garantits.

 • Indicador 5.1: La confidencialitat estadística està garantida per llei.
 • Indicador 5.2: El personal estadístic firma un compromís jurídic de confidencialitat quan és contractat.
 • Indicador 5.3: S'han establit sancions per qualsevol incompliment deliberat de la confidencialitat estadística.
 • Indicador 5.4: Es proporcionen al personal estadístic instruccions i orientacions sobre la protecció de la confidencialitat estadística en els processos de producció i difusió. La política de confidencialitat està a la disposició del públic.
 • Indicador 5.5: Hi ha disposicions físiques, tecnològiques i organitzatives per a protegir la seguretat i la integritat de les bases de dades estadístiques.
 • Indicador 5.6: S'apliquen protocols estrictes als usuaris externs que accedixen a microdades estadístiques amb fins d'investigació.

 

Principi 6: Imparcialitat i objectivitat. Les autoritats estadístiques desenrotllen, elaboren i difonen estadístiques europees respectant la independència científica i de forma objectiva, professional i transparent, de manera que tots els usuaris reben el mateix tracte.

 • Indicador 6.1: Les estadístiques es recopilen sobre una base objectiva determinada per consideracions estadístiques.
 • Indicador 6.2: L'elecció de les fonts i dels mètodes estadístics, així com les decisions quant a la difusió de les estadístiques, es basen en consideracions estadístiques.
 • Indicador 6.3: Els errors detectats en les estadístiques publicades es corregixen tan prompte com és possible i es fan públics.
 • Indicador 6.4: La informació sobre els mètodes i els procediments utilitzats està a la disposició del públic.
 • Indicador 6.5: S'anuncien amb antelació la data i l'hora de publicació de les estadístiques.
 • Indicador 6.6: S'anuncien amb anticipació les revisions o els canvis importants en la metodologia.
 • Indicador 6.7: Tots els usuaris tenen el mateix accés i al mateix temps a la publicació d'estadístiques. L'accés privilegiat de qualsevol usuari extern abans de la publicació general establida té caràcter limitat, controlat i públic. Si es produïxen filtracions, es revisen els acords d'accés privilegiat a fi de garantir la imparcialitat.
 • Indicador 6.8: Les publicacions i les declaracions estadístiques realitzades en conferències de premsa són objectives i imparcials.

 

Processos estadístics

 

Les normes, les orientacions i les bones pràctiques, tant europees com internacionals, es respecten plenament en els processos utilitzats per les autoritats estadístiques per a organitzar, recollir, elaborar i difondre les estadístiques europees. La credibilitat de les estadístiques és reforçada per una reputació de bona gestió i eficàcia. Els aspectes rellevants són una metodologia sòlida, uns procediments estadístics adequats, una càrrega no excessiva per als enquestats i la relació cost-eficàcia.

 

Principi 7: Metodologia sòlida. Les estadístiques de qualitat recolzen sobre una metodologia sòlida, que requerix ferramentes, procediments i coneixements adequats.

 • Indicador 7.1: El marc metodològic general de les estadístiques europees seguix normes, orientacions i bones pràctiques tant europees com internacionals.
 • Indicador 7.2: Es disposa de procediments per a garantir que l'autoritat estadística en la seua totalitat aplica de manera coherent conceptes, definicions i classificacions estàndards.
 • Indicador 7.3: El registre d'empreses i el marc de les enquestes de població s'avaluen periòdicament i, si és el cas, s'ajusten per a garantir un alt nivell de qualitat.
 • Indicador 7.4: Hi ha una concordança detallada entre els sistemes de classificació nacionals i els corresponents sistemes europeus.
 • Indicador 7.5: Es contracta personal titulat en les disciplines acadèmiques pertinents.
 • Indicador 7.6: Les autoritats estadístiques establixen una política de formació professional contínua per al seu personal.
 • Indicador 7.7: Es coopera amb la comunitat científica per a millorar la metodologia i l'eficàcia dels mètodes aplicats i per a promoure millors ferramentes quan siga viable.

 

Principi 8: Procediments estadístics adequats. Les estadístiques de qualitat recolzen sobre procediments estadístics adequats, aplicats des de la recollida fins a la validació de les dades.

 • Indicador 8.1: Quan les estadístiques europees es basen en dades administratives, les definicions i els conceptes utilitzats amb fins administratius són una bona aproximació als requerits per a fins estadístics.
 • Indicador 8.2: En el cas de les enquestes estadístiques, es proven sistemàticament els qüestionaris abans de la recollida de dades.
 • Indicador 8.3: El disseny de les enquestes, la selecció de les mostres i els mètodes d'estimació estan ben fonamentats, s'analitzen periòdicament i es revisen si és necessari.
 • Indicador 8.4: La recollida d'informació, l'entrada de dades i la codificació es controlen regularment i es revisen sempre que és necessari.
 • Indicador 8.5: S'utilitzen mètodes d'edició i d'imputació adequats, s'analitzen regularment i es revisen o s'actualitzen quan és necessari.
 • Indicador 8.6: Les revisions seguixen procediments normalitzats, consolidats i transparents.
 • Indicador 8.7: Les autoritats estadístiques participen en el disseny de les dades administratives per a adequar-les en major grau als fins estadístics.
 • Indicador 8.8: S'establixen acords amb els propietaris de les dades administratives en què s'establix el compromís comú per a l'ús de les dites dades amb fins estadístics.
 • Indicador 8.9: Les autoritats estadístiques col·laboren amb els propietaris de les dades administratives per a garantir-ne la qualitat.

 

Principi 9: Càrrega no excessiva per als enquestats. La càrrega de resposta és proporcionada en relació amb les necessitats dels usuaris i no és excessiva per als enquestats. Les autoritats estadístiques controlen la càrrega que suposa respondre a l'enquesta i fixen objectius per a reduir-la progressivament.

 • Indicador 9.1: L'abast i el detall de les exigències en matèria d'estadístiques europees es limiten als estrictament necessaris.
 • Indicador 9.2: La càrrega de resposta es repartix tan àmpliament com siga possible entre les poblacions objecte de l'enquesta.
 • Indicador 9.3: En la mesura del possible, es pot accedir fàcilment a la informació que se sol·licita de les empreses a partir dels seus comptes i, quan és possible, s'utilitzen mitjans electrònics per a facilitar-ne la transmissió.
 • Indicador 9.4: Sempre que és possible s'utilitzen fonts administratives per a evitar que es dupliquen les sol·licituds d'informació.
 • Indicador 9.5: Compartir dades entre les autoritats estadístiques es generalitza per a evitar la multiplicació d'enquestes.
 • Indicador 9.6: A fi de reduir la càrrega de resposta, les autoritats estadístiques promouen mesures que permeten connectar les distintes fonts de dades.

 

Principi 10: Relació cost/eficàcia. Els recursos s'utilitzen eficientment.

 • Indicador 10.1: Mesures internes i externes independents controlen l'ús de recursos per l'autoritat estadística.
 • Indicador 10.2: El potencial productiu de les tecnologies de la informació i les comunicacions s'utilitza per a optimitzar la recollida de dades, el processament de dades i la seua difusió.
 • Indicador 10.3: Es realitzen esforços proactius per a millorar el potencial estadístic de les dades administratives i limitar el recurs a enquestes directes.
 • Indicador 10.4: Les autoritats estadístiques promouen i apliquen solucions normalitzades que milloren l'eficàcia i l'eficiència.

 

Producció estadística

 

Les estadístiques disponibles satisfan les necessitats dels usuaris. Les estadístiques complixen les normes de qualitat europees i responen a les necessitats de les institucions europees, els governs, els centres d'investigació, les empreses i el públic en general. Els aspectes que cal tindre en compte són la mesura en què les estadístiques són rellevants, precises i fiables, oportunes, coherents i comparables entre regions i països, i fàcilment accessibles per als usuaris.

 

Principi 11: Rellevància. Les estadístiques europees satisfan les necessitats dels usuaris.

 • Indicador 11.1: Hi ha procediments per a consultar els usuaris, per a controlar la rellevància i la utilitat de les estadístiques existents pel que fa a les seues necessitats i per a considerar les seues noves necessitats i prioritats.
 • Indicador 11.2: Se satisfan les necessitats prioritàries i es reflectixen en el programa de treball.
 • Indicador 11.3: Es realitza un control periòdic i un seguiment sistemàtic de la satisfacció dels usuaris.

 

Principi 12: Precisió i fiabilitat. Les estadístiques europees reflectixen la realitat de manera precisa i fiable.

 • Indicador 12.1: Les dades originals, els resultats intermedis i els productes estadístics s'avaluen i es validen periòdicament.
 • Indicador 12.2: Els errors de mostreig i aliens al mostreig es calculen i es documenten sistemàticament d'acord amb les normes europees.
 • Indicador 12.3: S'analitzen periòdicament les revisions a fi de millorar els processos estadístics.

 

Principi 13: Oportunitat i puntualitat. Les estadístiques europees es fan públiques de manera oportuna i puntual.

 • Indicador 13.1: El calendari de publicació de les estadístiques és conforme a les normes sobre comunicació europees i internacionals.
 • Indicador 13.2: Es fa pública una hora determinada del dia per a la publicació d'estadístiques.
 • Indicador 13.3: La periodicitat de les estadístiques té en compte els requisits dels usuaris en la mesura del possible.
 • Indicador 13.4: Quan no es complix el calendari previst de publicació, es notifica amb anticipació, es donen explicacions i s'establix una nova data.
 • Indicador 13.5: Poden fer-se públics resultats preliminars amb una precisió acceptable si es considera útil.

 

Principi 14: Coherència i comparabilitat. Les estadístiques europees són consistents internament al llarg del temps i comparables entre regions i països; és possible combinar i utilitzar conjuntament dades relacionades procedents de fonts diferents.

 • Indicador 14.1: Les estadístiques són coherents i consistents internament (és a dir, s'observen identitats aritmètiques i comptables).
 • Indicador 14.2: Les estadístiques són comparables durant un període de temps raonable.
 • Indicador 14.3: Les estadístiques es recopilen sobre la base de normes comunes respecte a l'abast, les definicions, les unitats i les classificacions en les distintes enquestes i fonts.
 • Indicador 14.4: Les estadístiques procedents de distintes fonts i amb distinta periodicitat es comparen i s'ajusten entre si.
 • Indicador 14.5: La comparabilitat transnacional de les dades dins del Sistema Estadístic Europeu es garantix per mitjà d'intercanvis periòdics entre el dit sistema i altres sistemes estadístics. Es realitzen estudis metodològics en estreta col·laboració entre els estats membres i Eurostat.

 

Principi 15: Accessibilitat i claredat. Les estadístiques europees es presenten de forma clara i comprensible, es difonen de manera adequada i convenient, la seua disponibilitat i accés tenen caràcter imparcial i van acompanyades de metadades i orientació de suport.

 • Indicador 15.1: Les estadístiques i les metadades corresponents es presenten i s'arxiven de tal forma que faciliten la interpretació adequada i les comparacions significatives.
 • Indicador 15.2: Els servicis de difusió utilitzen una tecnologia moderna d'informació i comunicació i, si és procedent, còpia impresa tradicional.
 • Indicador 15.3: Quan és possible, se subministren anàlisis a mida i s'informa del fet al públic.
 • Indicador 15.4: L'accés a les microdades està permés amb fins d'investigació i està subjecte a normes o protocols específics.
 • Indicador 15.5: Les metadades estan documentades d'acord amb sistemes de metadades normalitzades.
 • Indicador 15.6: Es manté informats els usuaris sobre la metodologia dels processos estadístics, incloent-hi l'ús de dades administratives.
 • Indicador 15.7: Es manté informats els usuaris sobre la qualitat de la producció estadística respecte als criteris de qualitat de les estadístiques europees.