Visualització de contingut web

Relació de municipis per comarques i províncies

Relació a 1 de gener de 2019
 
S'oferix la relació de codis estadístics i denominacions oficials dels municipis de la Comunitat Valenciana, actualitzada a 1 de gener de 2019, en format Excel 97-2003. Aquests codis i denominacions s'empren en el Banc de Dades Territorial i en les Fitxes municipals. Els municipis es relacionen agrupats por comarques i províncies.
 
 
Els codis i les denominacions dels municipis s'obtenen de la Relació de municipis i els seus codis per províncies que publica anualment l'Institut Nacional d'Estadística (INE) en la seua web.
 
Les denominacions de les comarques procedixen de la publicació Proposta de demarcacions territorials homologades (València, 1988: Generalitat Valenciana, Conselleria d'Administració Pública), elaborada en el marc del Decret 170/1985, de 28 d'octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, sobre procediment en la creació de demarcacions funcionals amb incidència territorial.