Notícies

« Ves enrere

Pla Valencià d'Estadística 2019-2022

Pla Valencià d'Estadística 2019-2022

Publicació del Pla Valencià d'Estadística 2019-2022

 

Una vegada aprovat el Pla Valencià d'Estadística 2019-2022 per les Corts, segons Resolució del 18 de maig de 2020, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball posa a la disposició dels usuaris la seua publicació en el portal estadístic de la Generalitat.

El Pla Valencià d'Estadística (PVE) és l'instrument d'ordenació i planificació de l'activitat estadística pública valenciana. El Pla proporciona el marc per a desenvolupar, elaborar i difondre estadístiques d'interès de la Generalitat i articular la col·laboració institucional de l'administració del Consell, els seus organismes i empreses, per a generar les sinergies necessàries orientades a garantir el màxim aprofitament de la informació disponible, evitant duplicitats i afavorint la seua accessibilitat i reutilització per part de la societat.

El contingut material del PVE ve fixat en l'article 16 del Decret 81/2014, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei 5/1990, de la Generalitat, d'Estadística de la Comunitat Valenciana. Aquest contingut es resumeix en la descripció dels seus objectius (generals i específics), detall d'investigacions estadístiques a promoure i les seues normes reguladores, els criteris i prioritats establits per a la selecció d'objectius i la seua execució, la col·laboració institucional que es requereix articular per a la seua materialització i la memòria econòmica per al seu desenvolupament.

Es pot consultar el document en Organització i legislació estadística > Planificació estadística.