ÚLTIMES XIFRES
28 d’abril de 2020


Enquesta de població activa (EPA)
Comunitat Valenciana

Primer trimestre de 2020

Efectes del COVID-19 en l’EPA d’aquest trimestre

• La declaració de l'estat d'alarma ha tingut importants repercussions sobre l'EPA del primer trimestre de 2020, tan en la realització d'entrevistes com en les variables mesurades. Encara que els efectes de la COVID-19 només s'han manifestat des de la setmana 11 de les 13 de referència d'aquest trimestre, diversos aspectes de l'enquesta s'han vist afectats:

• L'ocupació ha baixat en 32.100 persones en el primer trimestre. Però cal tindre en compte que aquesta xifra no inclou les persones afectades per un ERTO amb suspensió d'ocupació que, segons la metodologia de l’EPA, es consideren ocupades mentre aquesta suspensió siga inferior a tres mesos.

• En canvi, la suspensió o la reducció de jornada de les persones treballadores afectades per un ERTO juntament amb la influència d'altres tipus d'absències al treball, sí ha tingut reflex en les hores efectives de treball realitzades, que han disminuït un 6,57% respecte al quart trimestre de 2019 davant del 4,25% d'Espanya.

• Per la seua part, l'atur ha augmentat en 2.000 persones. No obstant això, és probable que molts treballadors i treballadores que hagen perdut la seua ocupació s'hagen classificat com a inactius (el seu nombre ha crescut en 43.100 aquest trimestre) pel fet que no han pogut complir amb les condicions de cerca de treball que la definició d'atur de l’EPA determina perquè siguen considerats desocupats.

• En el primer trimestre de 2020, com a conseqüència de la declaració de l'estat d'alarma (Reials decrets 463/2020 i 487/2020) motivat per la pandèmia de la COVID-19, la grandària mostral de les primeres entrevistes de l’EPA en les setmanes 11 a 13 ha sigut inferior al d'altres trimestres, per la qual cosa la precisió de les estimacions més desagregades pot ser inferior a l'habitual.

PRINCIPALS RESULTATS

• L’ocupació disminueix en 32.100 persones respecte al trimestre anterior fins a situar-se en 2.074.300 persones ocupades.

• L’activitat baixa aquest trimestre en 30.200 situant-se en 2.423.000 persones.

• El nombre de persones desocupades augmenta en 2.000 i se situa en 348.700.


• La taxa d’activitat disminueix en 0,9 punts fins al 57,6%.

• La taxa d’ocupació disminueix en 0,9 punts i arriba al 49,3%.

• La taxa de desocupació augmenta en 0,3 punts fins al 14,4%.


• El nombre d’hòmens ocupats disminueix en 18.900 i el de dones en 13.200.

• El nombre d’hòmens desocupats augmenta en 14.100, quedant-se en 171.300 i el de dones disminueix en 12.100, per a quedar-se en 177.400.

• L’ocupació augmenta en 10.700 persones en el sector Indústria i en 6.500 en el sector Construcció, i disminueix en 13.400 persones en el sector Agricultura i en 35.900 en el sector Servicis.


• Les persones assalariades amb contracte indefinit disminueixen en 18.500 i les assalariades amb contracte temporal en 24.500.


• El nombre de llars amb tots els seus membres actius en desocupació disminueixen en 6.600 i se situa en 108.000 llars.


• Per províncies, la taxa de desocupació en Alacant es del 15,0%, 13,8% en Castelló i 14,1% en València.

• La taxa de desocupació augmenta respecte el trimestre anterior en València en 1,2 punts, i disminueix en Castelló en 0,5 punts i en Alacant en 0,7.


Ocupació i taxa d’ocupació

L’ocupació disminueix en 32.100 persones respecte al trimestre anterior (-1,52%), fins a situar-se en 2.074.300 ocupats. Al llarg d’un any, l’ocupació ha augmentat en 20.900 persones, la qual cosa representa una taxa interanual de variació de l’ocupació del 1,02%.

Pel que fa a Espanya, l'ocupació és de 19.681.300 persones, disminuint en 285.600 (-1,43%) respecte al trimestre anterior, i augmenta en 210.100 (1,08%) respecte al mateix trimestre de l'any anterior.

La taxa d’ocupació de la Comunitat Valenciana se situa aquest trimestre en el 49,3%, 0,9 punts menys que el trimestre anterior i 0,1 punts que el mateix trimestre de l’any anterior.

Desocupació i taxa de desocupació

El nombre de persones desocupades augmenta en 2.000 (0,57%) respecte al trimestre anterior i se sitúa en 348.700. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior el nombre de persones desocupades ha augmentat en 11.400, el que representa una taxa interanual de variació de la desocupació del 3,37%.

La taxa de desocupació de la Comunitat Valenciana se situa en el primer trimestre en el 14,4% de la población activa, 0,3 punts més que fa un any i 0,3 punts més que el trimestre anterior. La de hòmens es del 13,0%, 1,1 punts més que el trimestre anterior i la de dones es del 16,1%, ha baixat 0,7 punts respecte al trimestre anterior.

A Espanya, la taxa de desocupació en el primer trimestre de 2020 és del 14,41%, 0,63 punts més que en el trimestre anterior i 0,29 punts menys que el mateix trimestre de l'any anterior.

Actius i taxa d’activitat

El nombre de persones actives baixa aquest trimestre en 30.200 (-1,23%) situant-se en 2.423.000 persones. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior descendeixen en 32.300 (1,35%) .

El 57,6% de la població de 16 i més anys es activa. La taxa d’activitat disminueix 0,9 punts aquest trimestre i se situa 0,1 punts per damunt de la del mateix trimestre de l’any anterior. La de hòmens es del 64,3%, amb el que disminueix 0,4 punts respecte al trimestre anterior, i la de dones es del 51,2%, 1,3 punts menys que el trimestre anterior.

Per a este mateix trimestre, a Espanya la taxa d'activitat és del 58,18%, 0,55 punts menys que en el trimestre anterior i 0,17 punts menys que fa un any.

Indicadors addicionals respecte de l'evolució trimestral de l'EPA

Ateses les circunstàncies tan especials sobrevingudes al final del primer trimestre, s'ha estimat convenient afegir en aquest document alguns resultats que ens permeten conèixer millor que ha esdevingut en el mercat laboral.

El nombre total d'hores efectives treballades en el primer trimestre de 2020 ha experimentat un descens important a causa del període en el qual ha sigut necessari limitar l'activitat econòmica. El volum d'hores de treball ha descendit un 6,57% respecte del temps treballat en el trimestre anterior davant el 4,25% d'Espanya.

Les persones ocupades que no han treballat en la setmana de referència a causa d'atur parcial per raons tècniques o econòmiques o expedient de regulació d'ocupació han pujat aquest trimestre en 80.800 persones.

Variació trimestral de les persones ocupades que no han treballat en la setmana de referència a causa d'atur parcial per raons tècniques o económiques o expedient de regulació d'ocupacio.
Milers (1r trimestre de cada any sobre el 4t de l'any anterior)

Desocupats raons tècniques

Llars

En aquest trimestre 108.000 llars de la Comunitat Valenciana tenen a tots els seus membres actius desocupats. El percentatge de llars amb tots els seus membres actius en la desocupació disminueix 0,3 punts respecte al trimestre anterior fins a situar-se en el 5,3% del total. Respecte al mateix trimestre de l’any anterior el descens produït és de 0,2 punts.

A Espanya, el nombre de llars amb tots els seus actius desocupats se situa en 1.073.800, el que representa el 5,7% del total.RESULTATS PROVINCIALS

L’ocupació disminueix en Alacant amb 26.900 persones ocupades menys, en València amb 3.800 i en Castelló amb 1.400, (-3,41%, -0,36% i -0,57% de variació respecte del trimestre anterior respectivament).

El nombre de persones desocupades augmenta en 15.900 en la província de València (9,93% de variació respecte al trimestre anterior), i disminueix en 1.800 i 12.100 en les províncies de Castelló i Alacant (-4,48% i -8,26% de variació respecte al trimestre anterior respectivament).

La taxa de desocupació en Alacant es del 15,0%, del 13,8% en Castelló i del 14,1% en València. Açò suposa un increment de 1,2 punts en València, i un descens de 0,5 punts en Castelló i de 0,7 punts en Alacant respecte al trimestre anterior).

El nombre de persones actives augmenta en València (12.000 persones actives més), i disminueix en Castelló (3.200 persones actives menys) i en Alacant (39.000 persones actives menys) respecte al trimestre anterior. La taxa d’activitat augmenta en València, situant-se en 58,1% (0,4 punts més respecte al trimestre anterior), i disminueix fins al 58,6% en Castelló (0,8 punts menys) i fins al 56,6% en Alacant (2,7 punts menys).COMUNITAT VALENCIANA Primer trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 4.207,3 13,0 0,31 51,8 1,25
 Actives 2.423,0 -30,2 -1,23 32,3 1,35
  Ocupades 2.074,3 -32,1 -1,52 20,9 1,02
  Desocupades 348,7 2,0 0,57 11,4 3,37
 Inactives 1.784,4 43,1 2,48 19,5 1,10
-Taxa d'activitat 57,6 -0,9 - 0,1 -
-Taxa d'ocupació 49,3 -0,9 - -0,1 -
-Taxa de desocupació 14,4 0,3 - 0,3 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.054,7 6,1 0,30 24,6 1,21
 Actius 1.320,8 -4,8 -0,37 22,7 1,75
  Ocupats 1.149,6 -18,9 -1,62 4,6 0,40
  Desocupats 171,3 14,1 8,96 18,1 11,82
 Inactius 733,9 11,0 1,52 1,9 0,26
-Taxa d'activitat 64,3 -0,4 - 0,3 -
-Taxa d'ocupació 55,9 -1,1 - -0,5 -
-Taxa de desocupació 13,0 1,1 - 1,2 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.152,6 6,8 0,32 27,1 1,28
 Actives 1.102,1 -25,3 -2,25 9,6 0,88
  Ocupades 924,7 -13,2 -1,41 16,3 1,79
  Desocupades 177,4 -12,1 -6,40 -6,7 -3,65
 Inactives 1.050,5 32,2 3,16 17,6 1,70
-Taxa d'activitat 51,2 -1,3 - -0,2 -
-Taxa d'ocupació 43,0 -0,8 - 0,2 -
-Taxa de desocupació 16,1 -0,7 - -0,8 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)ALACANT Primer trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.582,4 5,6 0,35 20,6 1,32
 Actives 895,1 -39,0 -4,17 18,3 2,09
  Ocupades 760,8 -26,9 -3,41 19,4 2,61
  Desocupades 134,4 -12,1 -8,26 -1,0 -0,77
 Inactives 687,3 44,5 6,93 2,3 0,33
-Taxa d'activitat 56,6 -2,7 - 0,4 -
-Taxa d'ocupació 48,1 -1,9 - 0,6 -
-Taxa de desocupació 15,0 -0,7 - -0,4 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 779,4 2,8 0,36 10,3 1,34
 Actius 498,8 -7,5 -1,49 14,0 2,89
  Ocupats 431,6 -7,2 -1,63 11,8 2,81
  Desocupats 67,2 -0,4 -0,57 2,2 3,35
 Inactius 280,6 10,3 3,83 -3,7 -1,31
-Taxa d'activitat 64,0 -1,2 - 1,0 -
-Taxa d'ocupació 55,4 -1,1 - 0,8 -
-Taxa de desocupació 13,5 0,1 - 0,1 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 803,1 2,8 0,35 10,4 1,31
 Actives 396,4 -31,4 -7,35 4,3 1,11
  Ocupades 329,2 -19,7 -5,65 7,6 2,35
  Desocupades 67,2 -11,7 -14,84 -3,2 -4,57
 Inactives 406,7 34,2 9,18 6,0 1,50
-Taxa d'activitat 49,4 -4,1 - -0,1 -
-Taxa d'ocupació 41,0 -2,6 - 0,4 -
-Taxa de desocupació 16,9 -1,5 - -1,0 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)CASTELLÓ Primer trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 478,3 1,2 0,25 3,3 0,70
 Actives 280,1 -3,2 -1,13 7,3 2,67
  Ocupades 241,4 -1,4 -0,57 8,0 3,44
  Desocupades 38,7 -1,8 -4,48 -0,8 -1,93
 Inactives 198,2 4,4 2,27 -4,0 -1,96
-Taxa d'activitat 58,6 -0,8 - 1,1 -
-Taxa d'ocupació 50,5 -0,4 - 1,3 -
-Taxa de desocupació 13,8 -0,5 - -0,7 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 235,1 0,6 0,24 1,4 0,59
 Actius 152,1 0,0 0,01 3,8 2,55
  Ocupats 132,9 -2,7 -1,96 1,7 1,28
  Desocupats 19,2 2,7 16,16 2,1 12,30
 Inactius 83,0 0,6 0,68 -2,4 -2,82
-Taxa d'activitat 64,7 -0,2 - 1,2 -
-Taxa d'ocupació 56,5 -1,3 - 0,4 -
-Taxa de desocupació 12,6 1,8 - 1,1 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 243,2 0,6 0,26 1,9 0,80
 Actives 128,0 -3,2 -2,45 3,5 2,81
  Ocupades 108,5 1,3 1,18 6,4 6,22
  Desocupades 19,5 -4,5 -18,68 -2,9 -12,79
 Inactives 115,2 3,8 3,45 -1,6 -1,33
-Taxa d'activitat 52,6 -1,5 - 1,0 -
-Taxa d'ocupació 44,6 0,4 - 2,3 -
-Taxa de desocupació 15,2 -3,0 - -2,7 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)VALÈNCIA Primer trimestre
de 2020
Variació sobre el trimestre
anterior
Variació sobre igual
trimestre de l'any anterior
Absoluta % Absoluta %
AMBDÓS SEXES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 2.146,6 6,2 0,29 27,8 1,31
 Actives 1.247,7 12,0 0,97 6,7 0,54
  Ocupades 1.072,1 -3,8 -0,36 -6,5 -0,61
  Desocupades 175,6 15,9 9,93 13,2 8,11
 Inactives 898,9 -5,8 -0,64 21,2 2,41
-Taxa d'activitat 58,1 0,4 - -0,4 -
-Taxa d'ocupació 96,6 46,4 - 45,7 -
-Taxa de desocupació 14,1 1,2 - 1,0 -
HÒMENS POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.040,2 2,7 0,26 13,0 1,26
 Actius 670,0 2,7 0,40 4,9 0,74
  Ocupats 585,0 -9,1 -1,53 -8,9 -1,50
  Desocupats 84,9 11,8 16,14 13,8 19,43
 Inactius 370,2 0,0 0,01 8,1 2,23
-Taxa d'activitat 64,4 0,1 - -0,3 -
-Taxa d'ocupació 56,2 -1,0 - -1,6 -
-Taxa de desocupació 12,7 1,7 - 2,0 -
DONES POBLACIÓ DE 16 I MÉS ANYS 1.106,3 3,4 0,31 14,8 1,36
 Actives 577,7 9,3 1,64 1,7 0,30
  Ocupades 487,0 5,3 1,09 2,4 0,49
  Desocupades 90,7 4,1 4,69 -0,6 -0,70
 Inactives 528,6 -5,9 -1,10 13,1 2,54
-Taxa d'activitat 52,2 0,7 - -0,6 -
-Taxa d'ocupació 44,0 0,3 - -0,4 -
-Taxa de desocupació 15,7 0,5 - -0,2 -
Unitats: Milers de persones i percentatge (%)Taxa d'activitat


Taxa de desocupació


Evolució persones ocupades i desocupades


Annex de taulesNOTES METODOLÒGIQUES

L'Enquesta de població activa és una operació per mostreig, de periodicitat trimestral, que té com a objectiu mesurar les principals variables del mercat de treball pel que fa al seu component humana.

Promoguda i executada per l'Institut Nacional d'Estadística, la Conselleria d'Economia Sostenible, Sectors Productius, Comerç i Treball elabora una explotació ampliada per a l'àmbit de la Comunitat Valenciana, a partir de les, aproximadament, 5.500 llars entrevistades en les tres províncies.

A partir del primer trimestre de 2008, les variables de l'EPA relatives a la branca d'activitat es codifiquen segons la Classificació Nacional d'Activitats Econòmiques 2009 (CNAE-2009), aprovada en el Reial Decret 475/2007, de 13 d'abril (BOE núm. 102, de 28 d'abril), en substitució de la CNAE-93 Rev.1 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2011, la variable “tipus d'ocupació” es codifica segons la Classificació Nacional d'Ocupacions (CNO-2011), aprovada en el Reial Decret 1591/2010, de 26 de novembre (BOE núm. 306, de 17 de desembre), en substitució de la CNO-94 utilitzada fins a la data. Aquest canvi fa que les dades classificades segons esta nova codificació no puguen ser comparades directament amb les publicades en els trimestres anteriors.

A partir del primer trimestre de 2014, es produeix un canvi en la base poblacional en l'EPA que consistix en la incorporació i actualització de les noves sèries de població i llars derivades del Cens de població i vivendes de 2011, en substitució de les que s'estaven utilitzant fins a eixe moment, basades en el cens de 2001.

Definicions principals

Població ocupada

Està formada per totes aquelles persones de 16 o més anys que durant la setmana de referència han tingut un treball per compte d'altri o exercit una activitat per compte propi. En esta definició s'inclouen les persones absents del seu treball per raons de malaltia o accident, vacances, festes, mal temps o altres raons anàlogues.

Població desocupada

Es consideraran desocupades totes les persones de 16 o més anys que reunisquen simultàniament les condicions següents:

Població econòmicament inactiva

La població econòmicament inactiva comprèn totes les persones de 16 o més anys, no classificades com ocupades ni desocupades.

Taxa d’activitat

Es definix com el quocient entre la població activa i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.

Taxa d'ocupació

Es definix com el quocient entre la població ocupada i la població de 16 i més anys, multiplicat per 100.

Taxa de desocupació

Es definix com el quocient entre la població desocupada i la població activa, multiplicat per 100.

 

Pot obtindre's informació més detallada en la pàgina web del portal estadístic de la Generalitat:

Enquesta de població activa (EPA)