INDICADORS DE CONFIANÇA EMPRESARIAL
RESULTATS PER A LA COMUNITAT VALENCIANAEls indicadors de confiança empresarial (ICE) es publiquen amb periodicitat trimestral i tenen com a objectiu donar a conéixer la visió que tenen els responsables dels establiments sobre la marxa del seu negoci. Aquesta operació genera tres indicadors: un d'expectatives, un altre de situació i l'índex de confiança empresarial harmonitzat (ICEH), síntesi dels anteriors. Els seus resultats es presenten desagregats per sector d'activitat, grandària de l'establiment i província.

De manera simultània a la recollida de les dades dels indicadors de confiança empresarial del tercer trimestre de 2020, es va sol·licitar als informants l'emplenament d'un qüestionari sobre l'impacte que ha tingut la crisi sanitària derivada de la COVID-19 en el funcionament del seu establiment. Els resultats informen sobre el nivell d'activitat dels establiments durant l'estat d'alarma, canvis en el seu funcionament, accions adoptades o ús del teletreball. També s'ha preguntat sobre mesures o formes de funcionament que tenen previst adoptar en el futur amb la nova normalitat.